Tiedote 02.09.2020

Kainuun koronaryppäässä merkkejä rauhoittumisesta

Kuhmosta viime viikon perjantaina alkaneessa koronaryppäässä on merkkejä rauhoittumisesta. Kainuun prikaatin ilmoittama tartunta ja altistuminen liittyy samaan ryppääseen. Kaikki altistuneet on tavoitettu ja oireiset testattu, testitulokset puuttuvat vielä muutamalta altistuneelta.  Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 20 koronatartuntaa, joista 18 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.  Altistuneita on kaikkiaan noin 200. On todennäköistä, että loppuviikon aikana todetaan yksittäisiä tartuntoja altistuneiden joukossa.

Terveyspalveluiden käyttäminen Kainuussa on edelleen turvallista. Hengitystieoireiset ohjataan päivystyksessä eri tilaan ja Kainuun soten henkilökunta käyttää toistaiseksi kasvomaskeja potilaskontakteissa. Terveyspalveluihin tullessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia, pitämään huolta käsihygieniasta ja huolehtimalla turvaväleistä.

Kuntalaismaskeja jaettu tuhansittain

Kainuun kunnat ovat jakaneet heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisilleen kankaisia sekä kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia. Suojainten menekki on ylittänyt odotukset minkä seurauksena suojaimet ovat loppuneet kesken osassa Kainuun kuntia. Kainuulaiset saivat merkittävän kirurgisten suu-nenäsuojainten lahjoituksen Elers Medicalilta Finland Oy:ltä. Suojaimet jaetaan kuntalaisille lähipäivinä.

Oh­je hen­ki­löl­le, jol­ta on otet­tu co­vid19- näy­te
Kai­nuus­sa ote­taan päi­vit­täin noin 300 ko­ro­na­tes­tiä. Tu­los­ta odot­taes­sa on eri­tyi­sen tär­keää nou­dat­taa seu­raa­via oh­jei­ta:

Co­vid19- näyt­teet vas­ta­taan Kai­nuun alueel­la 1-2 vrk:n ku­lues­sa. Py­syt­te­le ko­to­na ja väl­tä so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja, kun­nes saat näy­te­vas­tauk­sen. Mi­kä­li vas­taus on ne­ga­tii­vi­nen, voit elää nor­maa­lis­ti, mut­ta muis­ta, et­tä kaik­ki hen­gi­tys­tiein­fek­tiot tart­tu­vat. Mi­kä­li olet voi­ma­ka­soi­rei­nen, py­syt­te­le ko­to­na sai­raus­lo­mal­la, vaik­ka näy­te­vas­taus oli­si ne­ga­tii­vi­nen.

Kuh­mon alue: Mi­kä­li sa­mas­sa ta­lou­des­sa asuu myös mui­ta, tu­li­si myös hei­dän odot­taa tes­tin tu­los vält­täen ko­din ul­ko­puo­lel­la liik­ku­mis­ta ja so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja.

Po­si­tii­vi­nen näy­te­vas­taus il­moi­te­taan ai­na pu­he­li­mit­se.

Näy­te­vas­tauk­sen voi kat­soa Oma­so­tes­ta (https://oma­so­te.kai­nuu.fi/, oma­so­te käy­tös­sä vain kai­nuu­lai­sil­la) tai Oma­kan­nas­ta (www.kan­ta.fi/oma­kan­ta, huo­mioi­ta­va vii­ve vas­tauk­sen nä­ky­mi­ses­sä oma­kan­nas­sa). Tar­vit­taes­sa voit ky­syä näy­te­vas­taus­ta omal­ta ter­vey­sa­se­mal­ta vir­ka-ai­ka­na.

Muis­ta hy­vä kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia!

Lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskin käyttö on tärkeää

Koronavirus COVID-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta, käyttämällä maskeja ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantaina 4.9. klo 15 mennessä.