Tiedote 25.07.2018

Helle ei hellitä - Kainuun soten ovet ovat avoinna helteestä kärsiville

Kym­me­nen päi­vän sääen­nus­teen mu­kaan läm­pö­ti­la liik­kuu päi­vi­sin 25–30 as­tees­sa ja öi­sin 15–20 as­tees­sa. Helteiden jatkuminen on nostanut asuntojen lämpötiloja todella tukalaksi, joka voi olla terveysriski kenelle tahansa, varsinkin riskiryhmille.

Kai­nuun so­te ja Kai­nuun kun­nat ovat kartoittaneet ilmastoituja tiloja, joissa helteestä kärsivät ihmiset voivat käydä vilvoittelemassa. Kuntien terveysasemat ja niiden yhteydessä olevat hoito-ja hoivaosastot ovat pääsääntöisesti ilmastoituja ja ne ovat käytettävissä normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Myös Kainuun keskussairaalan pääaula on käytettävissä. Osoitetiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta (sote.kainuu.fi/terveysasemat ) tai alla olevista yhteysnumeroista.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Naa­pu­rei­den ja lä­heis­ten olisi syytä huo­leh­tia ikäih­mi­sen ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien hy­vin­voin­nis­ta kuu­mal­la ke­sä­sääl­lä.

Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys puh. 08 6156 6000
Soi­ta en­nen päi­vys­tyk­seen läh­te­mis­tä ja sil­loin, kun tar­vit­set sai­raan­hoi­ta­jan neu­vo­ja. 

So­siaa­li­päi­vys­tys. Jos olo­suh­teet ovat vai­keat ko­to­na pär­jää­mi­seen, ota yh­teyt­tä so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676 

Päi­vys­tä­vä eläin­lää­kä­ri 0600 303 301

Hä­tä­nu­me­ro 112