Tuen tarpeen arviointi

Tuen tarpeen arviointi
 
Lapsiperheillä on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Perhekeskuksissa ja perheasemilla palvelutarpeen arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. 
Arvioinnin aloittaminen edellyttää asiakkaan suostumusta, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin asiakkaalta itseltään.
Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksena. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Voit olla yhteydessä kun tarvitset apua mm. seuraaviin tilanteisiin:

lapsen yksinäisyys
harrastusten puute
koulukiusaaminen
peliriippuvuus
vanhemman väsymys ja uupumus
lähisuhde- ja perheväkivalta
kouluhaluttomuus
vanhemman tai nuoren mielenterveys- ja päihdeongelmat


Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoituksen pohjalta välittömästi arvio kiireellisestä lastensuojelun tarpeesta ja 1 - 7 arkipäivän kuluessa ratkaisu mahdollisesta ryhtymisestä tuen tarpeen selvittämiseen. Palvelutarpeen arvioinnin on valmistuttava 3 kuukauden kuluessa yhteydenoton vastaanottamisesta.

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Tuen tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapselle, nuorelle tai perheelle voidaan myös nimetä tukihenkilö tai -perhe.
Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana käy ilmi, että lapsella on tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, on asiakkaalla mahdollisuus saada tukea lastensuojelusta.