Vammaispalveluiden yhteystiedot Suomussalmi

 

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Sosiaalityöntekijä Seija Seppänen 
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 569 7477
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
seija.seppanen@kainuu.fi 

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Anita Anttonen
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 797 0472
anita.a.anttonen@kainuu.fi 

 

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on vs. joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Ka­jaa­nin yh­teys­tie­dot.

 

Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin.

Lä­he­tä vies­ti vam­mais­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Lä­he­tä vies­ti ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te -pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.