Vammaispalveluiden yhteystiedot Ristijärvi

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1721
Takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
ulla.juntunen@kainuu.fi

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Vs. so­siaa­li­työn­te­ki­jä Mer­ja Back­man 
Kos­ki­ka­tu 1, 2. krs, 87200 Ka­jaa­ni
PL 400, 87070 Kai­nuu
puh. 044 715 7978
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
mer­ja.back­man@kai­nuu.fi

 

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Kajaanin yh­teys­tie­dot.

 

Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin.

Lä­he­tä vies­ti vam­mais­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Lä­he­tä vies­ti ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa