Vammaispalveluiden yhteystiedot Kuhmo

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Virpi Tervo
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 797 0341 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
Takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
virpi.tervo@kainuu.fi

 

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Vs. sosiaaliohjaaja Satu Leinonen
Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
PL 400, 87070 Kai­nuu
asiakaspalvelunro 044 755 4541 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
Takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00

Kehitysvammapalvelujen ja kehitysvammaisten omaishoidon tuen hakemuslomakkeita voi hakea vammaispalvelujen Kuhmon toimipisteen aulasta, osoite Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo.

 

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Kajaanin yh­teys­tie­dot.

 

So­siaa­li­työn­te­ki­jöiden ja -ohjaajien asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rois­sa ei ole tekstiviestipalvelua. Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vammais- ja kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijöihin ja -ohjaajiin:

Lähetä viesti Omasotessa

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan kolmen (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.