Vammaispalveluiden yhteystiedot Kuhmo

 

Vam­mais­pal­ve­lun ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­den so­siaa­li­työn­te­ki­jät ja -oh­jaa­jat ta­voit­taa pu­he­li­mit­se pu­he­li­nai­ka­na ma - pe klo 9 - 10 vä­li­se­nä ai­ka­na. Pu­he­li­na­jan ul­ko­puo­li­nen ai­ka on va­rat­tu so­siaa­li­työn­te­ki­jöil­lä ja -oh­jaa­jil­la en­nal­ta so­vit­tu­ja asia­kas­käyn­te­jä ja mui­ta va­rauk­sia var­ten. So­siaa­li­työn­te­ki­jät ja -oh­jaa­jat ot­tavat yh­teyt­tä pu­he­li­na­jan ul­ko­puo­lel­la vas­taa­jaan jä­te­tyis­sä soit­to­pyyn­nöis­sä.

 

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Virpi Tervo
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 797 0341
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
virpi.tervo@kainuu.fi

 

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

So­siaa­li­työn­te­ki­jä San­na Ter­vo
Kes­kus­ka­tu 9, 88600 Sot­ka­mo
PL 400, 87070 Kai­nuu
puh. 044 755 4541
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
san­na.ter­vo@kai­nuu.fi

Kehitysvammapalvelujen ja kehitysvammaisten omaishoidon tuen hakemuslomakkeita voi hakea vammaispalvelujen Kuhmon toimipisteen aulasta, osoite Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo.

 

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Kajaanin yh­teys­tie­dot.

 

Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin.

Lä­he­tä vies­ti vam­mais­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Lä­he­tä vies­ti ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.