Vammaispalveluiden yhteystiedot Hyrynsalmi

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Sosiaalityöntekijä Seija Seppänen 
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 569 7477 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
seija.a.seppanen@kainuu.fi 

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Anita Anttonen
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 797 0472 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
anita.a.anttonen@kainuu.fi 

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Kajaanin yh­teys­tie­dot.

 

So­siaa­li­työn­te­ki­jöiden ja -oh­jaa­jien asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rois­sa ei ole tekstiviestipalvelua. Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vammais- ja kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijöihin ja -ohjaajiin:

Lähetä viesti Omasotessa

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan kolmen (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.