Kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologia (KNF) on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin mittauksin. Lisäksi tehdään uniapnea-tutkimuksia kotirekisteröintinä (Yöpolygrafia).

KNF sijaitsee Kainuun keskussairaalan 1. kerroksessa (vanha sairaala). Käynti pääaulasta kerros alaspäin tai ulkoa S3-ovesta rampin alta tai pohjakerroksesta S7-ovesta kerros ylöspäin. Ilmoittautuminen suoraan kyseiseen yksikköön. Itseilmoittautumisautomaatilla ei voi ilmoittautua KNF tutkimuksiin.

Kliininen neurofysiologia potilas tutkimuksessa
Eeg-tutkimus

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13

Avoinna
ma–to klo 8–15
pe klo 8–13.30

15.10.2020 läh­tien käy­tös­säm­me on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa teh­tä­viin tut­ki­muk­siin liit­tyen. Ter­vey­sa­se­mien ajan­va­rauk­set kun­kin kun­nan vas­taa­not­to­nu­me­ros­ta.

Ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro: 040 153 3240

"Soi­tit Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ku­van­ta­mi­sen yk­si­kön ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mään. Soit­toai­kam­me on maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 7.30 –16 ja per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na kel­lo 7.30 –15. Kii­tos soi­tos­ta­si."

Va­lit­ta­va­na on nel­jä eri vaih­toeh­toa:

  1. Luun­ti­heys­mit­taus­ten ajan­va­raus
  2. Ajan­va­raus ja lä­he­te: "ot­ta­kaa yh­teyt­tä va­rauk­sen teh­nee­seen yk­sik­köön, kii­tos soi­tos­ta­si"
  3. Tut­ki­muk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen: "tutki­muk­seen val­mis­tau­tu­mi­seen ja tut­ki­muk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa va­lit­se seu­raa­vis­ta kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta"
    1. Ra­dio­lo­gian tut­ki­mus
    2. Klii­ni­sen neu­ro­fy­sio­lo­gian tut­ki­mus
    3. Klii­ni­sen fy­sio­lo­gian ja iso­toop­piyk­si­kön tut­ki­mus
  4. Toi­mis­toa­siat