Kliininen fysiologia ja isotooppi

Kliininen fysiologia ja isotooppi tuottavat radioisotoopeilla toiminnallisia gammakamerakuvauksia ja radioisotooppihoitoja. Isotooppitutkimuksessa annetaan verenkiertoon säteilevää radiolääkettä. Kuvauslaite ei tuota säteilyä. Lisäksi tehdään verenpaineen vuorokausirekisteröintejä.

isotooppi
Isotooppi

Kliininen fysiologia ja isotooppi sijaitsevat Kainuun keskussairaalassa uudessa sairaalassa 2. kerroksessa. Ilmoittaudu kuvantamisen tiloissa olevalla ilmoittautumisautomaatilla. Siirry odottamaan odotusaulaan 8.

Säteilymittaus
Säteilymittaus

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

15.10.2020 läh­tien käy­tös­säm­me on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa teh­tä­viin tut­ki­muk­siin liit­tyen. Ter­vey­sa­se­mien ajan­va­rauk­set kun­kin kun­nan vas­taa­not­to­nu­me­ros­ta.

Ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro: 040 153 3240

"Soi­tit Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ku­van­ta­mi­sen yk­si­kön ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mään. Soit­toai­kam­me on maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 7.30 –16 ja per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na kel­lo 7.30 –15. Kii­tos soi­tos­ta­si."

Va­lit­ta­va­na on nel­jä eri vaih­toeh­toa:

  1. Luun­ti­heys­mit­taus­ten ajan­va­raus
  2. Ajan­va­raus ja lä­he­te: "ot­ta­kaa yh­teyt­tä va­rauk­sen teh­nee­seen yk­sik­köön, kii­tos soi­tos­ta­si"
  3. Tut­ki­muk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen: "tutki­muk­seen val­mis­tau­tu­mi­seen ja tut­ki­muk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa va­lit­se seu­raa­vis­ta kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta"
    1. Ra­dio­lo­gian tut­ki­mus
    2. Klii­ni­sen neu­ro­fy­sio­lo­gian tut­ki­mus
    3. Klii­ni­sen fy­sio­lo­gian ja iso­toop­piyk­si­kön tut­ki­mus
  4. Toi­mis­toa­siat