Kajaanin kotikuntoutus

Ka­jaa­nin seu­dun ko­ti­kun­tou­tus kuu­luu ai­kuis­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den ja riip­pu­vuuk­sien hoi­don avo­kun­tou­tuk­seen, jon­ka asiak­kai­na ovat ka­jaa­ni­lai­set mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat. Ko­ti­kun­tou­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jan ar­jes­sa sel­viy­ty­mis­tä ja toi­min­ta­ky­vyn pa­ran­ta­mis­ta se­kä tur­va­ta psy­kiat­ri­sen hoi­don jat­ku­vuus. Ko­ti­käyn­neil­lä ja vas­taa­not­to­käyn­neil­lä.


Sa­ta­ma­ka­tu 2 A, 87100 Kajaani

Sai­raan­hoi­ta­jat:
Vir­pi Luh­ta­nie­mi, 044 797 0586
Mar­ja-Lii­sa Ku­va­ja, puh. 044 797 0258
Riik­ka Ka­hi­la­kos­ki, puh. 044 797 0129
Mark­ku Kar­ja­lai­nen, puh. 044 797 0192
Piia Jau­ho­nen, puh. 044 797 0117
Mie­len­ter­veys­hoi­ta­ja Ri­ku Heik­ki­nen, puh. 044 797 0128