Tietoa työterveyshuollon palveluista


Työterveyshuoltosopimus

Työnantajan tulee järjestää lakisääteiset työterveyshuollon palvelut työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Lakisääteiset palvelut kattavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joita ovat mm. työpaikkaselvitykset, työterveystarkastukset, työterveysneuvottelut ja kuntoutustarpeen arviointi.
Tämän lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut työntekijöilleen. Sopimuksen laajuus neuvotellaan ja arvioidaan aina asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on turvata yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa terveellinen ja turvallinen työympäristö, ennaltaehkäistä työhön liittyviä terveysvaaroja ja -haittoja sekä ylläpitää, edistää ja seurata työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.
Työterveyshuoltosopimus tehdään kirjallisesti ja siihen kirjataan työterveyshuollon ja asiakasyrityksen osalta yleiset toimintaperiaatteet, palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimus on yleensä toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on 1 kk. 

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevät palvelut, lakisääteinen (Kelan korvausluokka I)

Työterveyshuolto lisää hyvin toteutettuna työntekijöidenne työhyvinvointia ja vaikuttaa työyhteisön jaksamiseen ja tuottavuuteen. Työterveyshuollon tehtävänä on yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa edistää terveellisiä ja turvallisia työolosuhteita.
Työterveyshuolto auttaa ehkäisemään työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä tukee työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä heidän työuransa kaikissa vaiheissa. Työkyvyn hallintamallia, varhaisen tuen mallia sekä päihdehuollontoimintamallia laadittaessa voi työterveyshuolto olla asiakasyritystensä tukena.
Ennaltaehkäiseviin työterveyshuoltotoimiin satsaaminen on taloudellisempaa kuin jo aiheutuneiden ongelmien selvittäminen ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Hyvinvoivan henkilöstön keskuudessa työilmapiiri on hyvä ja se heijastuu paitsi tuottavuuteen, myös työn laatuun ja sitä kautta asiakkaisiin saakka.
Kainuun Työterveydessä teitä auttaa moniammatillinen työterveystiimi, johon kuuluvat työterveyshuollon ammattihenkilöinä työterveyshoitajat ja -lääkärit sekä työterveyshuollon asiantuntijoina työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit. Työterveyshuollon ammattihenkilöt arvioivat tapauskohtaisesti työterveyshuollon asiantuntijoiden käytön tarpeellisuutta ja antavat lähetteen työterveyspsykologille ja / tai työfysioterapeutille tarvittaessa. Työterveystiimi tarkastelee moniammatillisesti asiakkaan ja asiakasyrityksen työtä, työyhteisön toimivuutta, yksittäisen työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja osallistuu tarvittaessa eri kokoonpanoilla asiakasyrityksen toimintaan.
Terveyttä edistävät ennalta ehkäisevät palvelut voidaan jakaa asiakasyritykseen ja yksilöasiakkaisiin kohdistuviin toimiin.

Työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvitys on asiakasyrityksen ja työterveyshuollon toiminnan perusta, minkä perusteella laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka koskettaa jokaista asiakasyrityksessä toimivaa sekä työterveyshuollon palvelujen tarjoajaa. Toimintasuunnitelmassa määritellään tarkemmin asiakasyrityksen työterveyshuollon tarpeet (mm. työn luonne ja työolosuhteet, työn altisteet, henkilöstön terveydentila sekä määritellään seurantatoimien aikaväli) yhteistyön painopistealueet, laaditaan konkreettinen suunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä tehdään suunnitelma arvioinnista ja seurannasta sekä nimetään vastuuhenkilöt.
Työpaikkaselvitys tehdään aina työterveyshuoltotoimintaa aloitettaessa, ennen toimintasuunnitelman laatimista ja päivittämistä sekä aina työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa. 

Yksittäiseen työntekijään kohdistuva toiminta

Yksittäinen työntekijä pääsee osalliseksi työterveystarkastuksiin, neuvonta ja ohjauskäynneille sekä työterveysneuvotteluihin sekä tarvittaessa työkyvyn arvioon ja osatyökykyisen työntekijän työkyvyn seurantaan. 

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut eli työterveyspainotteinen sairaanhoito vapaaehtoinen (Kelan korvausluokka II)

Työterveyspainoitteisen sairaanhoidon tavoitteena on tukea ja vahvistaa ennaltaehkäisevää työterveyshuollon toimintaa. Tavoitteena on löytää varhaisessa vaiheessa työstä aiheutuvan sairastavuuden "juurisyyt" ja niiden kautta vaikuttaa työhön, työolosuhteisiin ja työyhteisöön sekä tätä kautta nopeuttaa työhönpaluuta. Työterveyden sairaanhoito painottuu työstä aiheutuvaan sairastavuuden hoitoon.

Yhteystiedot

Asiakasvastaava työterveyshoitaja Saara Seppänen p. 044 797 5360, sopimusasiat saara.seppanen@kainuu.fi, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Toimitusjohtaja Eija Alatalo p. 044 797 0603, eija.alatalo@kainuu.fi, Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani