Tietoa, ohjeita ja apua koronaan

Testausohjeet

Koronakotitestien käyttöä suositellaan henkilöille, joilla on lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita.

 • Jos testi on negatiivinen, sen voi tarvittaessa uusia 2-3 pv välein (huomioi, että negatiivinen tulos ei  poissulje koronavirustartuntaa)
  • Oireisille suositellaan omaehtoista kontaktien välttämistä 5 vrk ajan.
 • Mikäli kotitesti on positiivinen, suositellaan omaehtoista eristäytymistä vähintään 5 vrk siten, että on vähintään 2 pv oireeton (huomioi, että kotitesti ei oikeuta etuuksien saamiseen eikä siitä tule merkintää koronapassiin).
  • Tarvittaessa saat todistuksen sairauspoissaolosta työterveyshuollosta tai omalta terveysasemalta
  • Tartunnan saanutta suositellaan informoimaan henkilöitä, joihin on ollut kontaktissa 2 vrk ennen oireiden alkua/positiivista testitulosta, jotta he tietävät seurata mahdollisia oireita ja huomioida varotoimet

  Jos perheenjäsen tai henkilö, jonka kanssa olet ollut lähikontaktissa, saa positiivisen koronatestituloksen, tarkkaile vointiasi.

  • Jos saat oireita, tee kotitesti tai hakeudu tarvittaessa terveydenhuollon testiin.
  • Jää etätöihin jos mahdollista.
  • Oireeton voi tarvittaessa mennä töihin maskia käyttäen. Oireeton lapsi voi mennä kouluun.

   

  Terveydenhuollon koronatestiä suositellaan, mikäli

  • henkilöllä on koronavirustartuntaan sopivia vaikeita oireita tai kuuluu vaikean koronavirustaudin riskiryhmään
  • on raskaana
  • työskentelee sote-alalla (testaus työnantajan tarkentavien ohjeistusten mukaisesti)
  • tarvitsee tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen 

  Jos koronatestisi on positiivinen, oireisena pysyttele omaehtoisessa eristyksessä ainakin 5 vrk oireiden alusta ja 2 oireetonta vrk. Oireettoman positiivisen tuloksen saaneen omaehtoinen eristys kestää 5 vrk positiivisesta tuloksesta laskien. 

  Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä (esimerkiksi hoitolaitoksissa). Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

   Ko­ro­na­tes­taus Kainuussa 

   • Tes­taus­pis­teet Kai­nuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na
   • Ka­jaa­nin ko­ro­na­näyt­tee­not­to on muut­ta­nut 1.8.22 van­hal­le pää­ter­vey­sa­se­mal­le (Sa­ta­ma­ka­tu 2). Tes­taus­pis­te ja au­to­kais­ta kes­kus­sai­raa­lan pi­has­ta on pois­tu­nut.

    Si­sään­käyn­ti näyt­tee­not­toon ta­pah­tuu pääo­ves­ta (Sa­ta­ma­ka­dun puo­lel­ta, tai por­taat Teh­das­ka­dun puo­lel­ta). Näyt­tee­not­toon saa­pu­via pyy­de­tään tu­le­maan pai­kal­le mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä va­rat­tua ai­kaa, et­tei odo­tus­ti­laan pää­se muo­dos­tu­maan jo­no­ja. Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le asiak­kail­le. Näyt­tee­not­to on avoin­na ma-to 8.30-15.30 ja per­jan­tai­sin klo 8.30-14.30. Vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä ei näyt­tee­not­toa.

    Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi  tai soit­ta­mal­la 040 165 0020 

   Ko­ro­na­tes­tauk­sen yh­teys­tie­dot Kai­nuus­sa Kai­nuun so­ten toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

   Tartunnanjäljitys, karanteeni- ja eristyspäätökset  

   Tartunnanjäljitys kohdennetaan ensisijassa sote-henkilöstöön ja -yksiköihin. Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä (esimerkiksi hoitolaitoksissa). Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.Karanteeni- ja eristysaika arvioidaan yksilöllisesti ja ohjeista voidaan poiketa tartuntatautilääkärin päätöksen perusteella.

   Tartuntatautipäivärahan tai sairauslomakorvausten saaminen edellyttää karanteeni/eristyspäätöstä tai KELAn ohjeiden mukaista muuta terveydenhuollon ammattilaisen antamaa todistusta. Omaehtoiset toimet sairastumisiin tai kontaktien välttämiseen eivät oikeuta etuuksiin – tarvittaessa asiasta kannattaa keskustella esimerkiksi työnantajan kanssa.

   Mikäli henkilö tarvitsee todistuksen sairastetusta koronataudista (koronapassia varten), tulee tulos varmistaa laboratoriotestillä (PCR-testi). Tartunnanjäljityksen karanteeni- ja eristysmääräyksiin riittää terveydenhuollon ottama pikatesti (antigeeni-testi). Todistukset toimitetaan postitse, mutta näissä on huomattavaa viivettä.

   Mikäli tarvitset koronatestitodistuksen ulkomaanmatkailua varten, testi on hankittava omakustanteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta (esim. yksityiseltä lääkäriasemalta).

   Mi­tä tar­koit­taa al­tis­tu­mi­nen, ka­ran­tee­ni, eris­tys ja va­ro­toi­met

   Ko­ro­naoh­jei­ta Kai­nuun so­ten alueel­la toi­mi­vil­le yk­si­tyi­sil­le so­siaa­li-ja ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le 


   Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – ko­ro­na­vi­rus

   Ko­ro­na­vi­rus (SARS-CoV-2) tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii tai ai­vas­taa. Lä­hi­kon­tak­tis­sa ko­ro­na voi tart­tua myös kos­ke­tuk­sen vä­li­tyk­sel­lä, jos sai­ras­tu­nut on esi­mer­kik­si ys­ki­nyt kä­siin­sä ja on sen jäl­keen kos­ke­nut toi­seen ih­mi­seen. 

   Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. Ar­kie­lä­mäs­sä tar­tun­to­ja voi eh­käis­tä huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta, vält­tä­mäl­lä lä­hi­kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin ja käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kia, jos lä­hi­kon­tak­tia ei voi vält­tää.

   THLn oh­jei­ta suo­jau­tu­mi­seen

   Po­ti­laan hoi­to-oh­jeet sel­ko­kie­lel­lä

   Oh­jei­ta ko­ti­ka­ran­tee­nin

   Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta

   Ohjeita tapahtumajärjestäjille

   Yleisötilaisuuksien ja vastaavien tapahtumien järjestäjien sekä tilojen haltijoiden tulee huolehtia mahdollisten kokoontumisrajoitusten noudattamisesta sekä muista tartuntatautilain velvoitteista. Tapahtuman järjestäjien tulee huolehtia, että osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus ohjeiden noudattamiseen.

   Thl ja OKM ovat antaneet yleisohjeet tilaisuuksiin ja tapahtumiin.