Tietoa, ohjeita ja apua koronaan

On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Tes­ti­tu­los il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä ja oma­so­tes­sa.Tes­tauk­sen yh­tey­des­sä an­ne­taan toi­min­taoh­jeet:

  • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.
  • Lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt ei­vät ole ra­joi­tus­toi­mien pii­ris­sä, mut­ta voi­vat tar­vit­taes­sa oma­toi­mi­ses­ti ol­la eros­sa muis­ta.
  • Oi­reet­to­mia ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tes­ta­ta, mut­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä tu­lee ha­keu­tua tes­tei­hin.

Oh­jei­ta yli 70-vuo­tiail­le ja mi­ten voim­me tu­kea hei­tä Kai­nuus­sa (12.1.2021)

Mi­tä tar­koit­taa al­tis­tu­mi­nen, ka­ran­tee­ni, eris­tys ja va­ro­toi­met

Ko­ro­na­vilk­ku -so­vel­lus

  • Jos Koronavilkku hälyttää laita viesti koronavilkku@kainuu.fi TAI soita omalle terveysasemallesi jatko-ohjeita varten!

Tar­jol­la kes­kus­te­lua­pua krii­si­ti­lan­tees­sa

Ko­ro­naoh­jei­ta Kai­nuun so­ten alueel­la toi­mi­vil­le yk­si­tyi­sil­le so­siaa­li-ja ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le 

Huom! Mikäli tarvitset koronatestitodistuksen ulkomaanmatkailua varten, testi on hankittava omakustanteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta (esim. yksityiseltä lääkäriasemalta).  


Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – ko­ro­na­vi­rus

Ko­ro­na­vi­rus (SARS-CoV-2) tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii tai ai­vas­taa. Lä­hi­kon­tak­tis­sa ko­ro­na voi tart­tua myös kos­ke­tuk­sen vä­li­tyk­sel­lä, jos sai­ras­tu­nut on esi­mer­kik­si ys­ki­nyt kä­siin­sä ja on sen jäl­keen kos­ke­nut toi­seen ih­mi­seen. 

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. Ar­kie­lä­mäs­sä tar­tun­to­ja voi eh­käis­tä huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta, vält­tä­mäl­lä lä­hi­kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin ja käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kia, jos lä­hi­kon­tak­tia ei voi vält­tää.

THLn oh­jei­ta suo­jau­tu­mi­seen

Po­ti­laan hoi­to-oh­jeet sel­ko­kie­lel­lä

Oh­jei­ta ko­ti­ka­ran­tee­nin

Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta

Ohjeita tapahtumajärjestäjille

Yleisötilaisuuksien ja vastaavien tapahtumien kokoontumisrajoitusten poistamisesta huolimatta voimassa on tartuntatautilain velvoitteet. Tapahtuman järjestäjien tulee huolehtia, että osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus ohjeiden noudattamiseen.

Thl ja OKM ovat antaneet päivitetyt ohjeet tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston infosta yelisätilaisuuksien järjestäjille (3.6.2021) saat vastauksia kysymyksiin tai linjauksiin terveysturvallisuusohjeista.   

TartuntatautiL 58 c §:n keskeiset vaatimukset:

Tartuntautilain 58c pääkohdat

 

Tartuntautilain 58c pääkohdat_etäisyys

Ohjeita ravintolarajoituksista

Ravintolatoimintaa koskevat rajoitukset ja ohjeet säätää Valtioneuvosto. Tällä hetkellä Kainuussa voimassa on seuraavat rajoitukset:

  • Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

 

Ohjeita matkailuyrityksille

Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön ja Kainuun soten yhteistyöhankkeessa  Tiedosta suojaa pandemiassa on luotu matkailuyrittäjien käyttöön tietopaketti pandemian aikana erityisesti huomioitavista käytännöistä.

Lue lisää: