Talous- ja uimavedet

Talousvesi
Talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Terveysvalvonta valvoo valvontaohjelman mukaisilla näytteenotoilla verkostoveden laatua. Vesinäytteenoton lisäksi vesilaitoksille tehdään myös tarkastuksia, joilla varmistetaan asianmukaiset olosuhteet sekä vesilaitoksen toimintavalmius poikkeusoloissa. Valvontayksikön alueella on kunnittaisten vesilaitosten lisäksi noin 50 vesiosuuskuntaa, jotka huolehtivat haja-asutusalueen vesihuollosta. 

Lisätietoa:
- Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL)
- Valvira 

Kuntien vesilaitoksia:
- Kajaanin Vesi
- Kuhmon vesihuoltolaitos
- Sotkamon vesihuoltolaitos 
- Vesi Mega Oy (Hyrynsalmi)
- Puolangan vesilaitos
- Suomussalmen vesilaitos

Kaivovesi
Kaivovedet eivät kuulu terveysvalvonnan säännöllisen valvonnan piiriin. Kaivovedet kannattaa tutkituttaa kuitenkin muutaman vuoden välein, koska kaivorakenteiden rikkoutumiset ja runsaat pintavesivalunnat voivat heikentää kaivon vedenlaatua. Kaivovesinäytteen voi asukas ottaa itsekin ja toimittaa sen laboratorioon. Näytteenotto-ohjeita ja tyhjiä vesinäytepulloja voi kysyä oman alueen terveystarkastajalta tai näytteen tutkivalta laboratoriolta.

Lisätietoja kaivoista ja kaivovedestä:
- Vedenhankinta kaivosta (SYKE)
- Kaivoveden analyysitulkki (SYKE)

Uimavesi
Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluu myös yleisten uimarantojen vedenlaadun valvonta. Suurilta uimarannoilta vesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja kolme kertaa uimakauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös edellyttänyt, että suurimmille uimarannoille laaditaan myös uimavesiprofiilit, joissa arvioidaan mm. uimaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

Suuria uimarantoja (Eu-uimarantoja) Kainuun alueella ovat:

Pienempiä yleisiä uimarantoja, joita terveydensuojeluviranomainen säännöllisesti valvoo on alueen kunnissa yhteensä 25 ja myös niistä otetaan vesinäytteitä uimakauden aikana kuukausittain. Jos uimarannan vedenlaadussa havaitaan ongelmia, voidaan näytteenottoa lisätä. Vedenlaatuongelmien ilmetessä, tiedotetaan asiasta uimareille uimarannan ilmoitustaululla. Jos ongelmat ovat niin suuria, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa, asetetaan uimaranta käyttökieltoon. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esim. uimarannalle ajautunut runsas sinileväkukinto. Tuorein vedenlaatutieto löytyy uimarantojen ilmoitustaululta.

Lisätietoa uimarantavesistä löytyy THL:n sivuilta.                                                 

Uima-allasvesi
Terveysvalvonta seuraa säännöllisesti myös uimahallien, kylpylöiden ja yleisessä tai hoitokäytössä olevien uima-altaiden vedenlaatua. Vesinäytteenottokertojen lukumäärä vaihtelee käyttäjämäärien mukaan pienimpien kohteiden neljästä vuotuisesta näytteenottokerrasta suurten kylpylöiden useaan kymmeneen näytteenottokertaan. Allasvesistä tutkitaan noin kymmentä eri muuttujaa, mm. veden klooripitoisuutta ja mikrobiologista laatua. Viranomaisvalvonnan lisäksi myös laitoksen ylläpitäjät seuraavat omana käyttötarkkailunaan altaiden vedenlaatua.