Perhe lastensuojelun asiakkaana


Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelutyö painottuu avohuollon palveluihin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä keskustelee perheen kanssa siitä, mitä tukea perhe tarvitsee ja mitä avohuollon palveluja on käytettävissä. Lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaan kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukimuodot.

Avohuolto on korostuneesti kotikasvatusta ja kodin olosuhteita tukevaa, neuvovaa ja ohjaavaa. Käytännössä sen onnistuminen edellyttää osapuolten vapaaehtoista osallistumista, aktiivisuutta omatoimisen selviytymisen turvaamiseksi. Avohuollon tukitoimilla halutaan aina tukea kotien olosuhteita ja kotikasvatusta siten, että perheet selviytyvät peruspalveluiden turvin.

Käytettäviä tukimuotoja: 

- neuvottelumahdollisuus sosiaalityöntekijöiden kanssa sosiaalitoimistossa tai tarvittaessa perheen kotona 
- mahdollisuus erilaisiin terapioihin ja lasten psykiatriseen hoitoon 
- tutkimus ja hoito kasvatus- ja perheneuvonnan toimipaikassa 
- perhetyö ja tehostettu perhetyö
- lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden apu lapsiperheille 
- päivähoitopaikan järjestäminen ottaen huomioon lastensuojelunäkökohdat 
- koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä kouluviranomaisten kanssa 
- tukihenkilö lapselle/nuorelle ja vanhemmille 
- tukiperhe lapselle/nuorelle 
- ensi- ja turvakotipalvelut 
- taloudellinen tuki lapsen/nuoren harrastuksiin 
- taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein 
- sijoitus asumaan kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimenpiteenä 
- asuntoja lastensuojelun tarpeeseen 
- loman kustantaminen sosiaalisin perustein 
- nuorten työhön sijoittumisen tukeminen 
- nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön palvelut
- sovittelutoiminta 
- erilaisia verkostotyön menetelmiä
- perhekuntoutus
- nuorten ja lapsiperheiden päihdetyöntekijän tarjoamat palvelut
- eri järjestöjen ja seurakuntien palvelut

Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide, jolla turvataan lapsen tai nuoren hoito ja huolenpito sekä edellytykset terveeseen kasvuun ja kehitykseen.  Huostaanoton valmistelussa kuullaan vanhempia ja lasta ja heidän suostumustaan huostaanottoon selvitetään. 
Huostaanotto voidaan tarvittaessa tehdä vastoin vanhempien ja lapsen suostumusta, jos lapsen tilanne sitä vaatii. Vanhempien tai 12-vuotta täyttäneen lapsen vastustaessa huostaanottoa päätöksen tekee hallinto-oikeus. 

Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos:  

1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai
2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos:

1)  avohuollon tukitoimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja
2) sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.


Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Se voidaan lakkauttaa  aikaisemminkin huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua.  
Kunnan sosiaaliviranomaisen on velvollisuus tukea lasta ja nuorta sijoituksen päätyttyä jälkihuollon palveluilla, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. 

Kiireellinen sijoitus 

Mikäli lapsi tai nuori on välittömän hoidon tai huolenpidon tarpeessa tai välittömässä  vaarassa, voidaan lapsi sijoittaa kiireellisesti sijaishuolto paikkaan. Kiireellisen sijoituksen kesto on 30 vrk, jonka jälkeen se raukeaa. Tarvittaessa kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa.

Sijaishuolto

Huostaanoton yhteydessä lapselle järjestetään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuolto. Tällöin lapsi asuu oman kodin ulkopuolella sijaisperheessä, ammatillisissa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. 

Sijaishuoltoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä joko oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijään tai sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijään Kaisa Kepaseen puh. 044 710 1781 tai sosiaaliohjaaja Tarja Seppäseen puh. 044 797 4252.
 
Lisätietoja perhehoidosta saa perhehoidon omilta sivuilta.