Potilasturvallisuus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka työn tavoitteena on taata potilaiden hyvä ja turvallinen hoito. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ja hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa potilaalle. Potilasturvallisuus on keskeinen osa hyvää ja laadukasta hoitoa.

Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Vaikka kaikki osapuolet tekisivät parhaansa, potilasta saattaa kohdata hoitonsa aikana hoitoon liittyvä vaaratapahtuma. Vaaratapahtuman syyt johtuvat yleensä työyhteisön tai järjestelmien toiminnan häiriöistä, voimavarojen puutteesta, harvemmin yksittäisen työntekijän toiminnasta.

Potilaalle aiheutuneita hoitoon liittyviä vaaratapahtumia voidaan estää selvittämällä niiden syitä ja ottaa opiksi jo aiheutuneista haittatapahtumista. Potilasturvallisuuden edistäminen edellyttää avointa, syyllistämätöntä kulttuuria, jossa vaaratapahtumat tuodaan esiin ja käsitellään. Vastuu potilasturvallisuudesta on organisaatioin johdolla ja terveydenhuollon ammattilaisilla.  Myös potilaiden ja heidän omaistensa aktiivisella mukanaololla voidaan edistää potilasturvallisuutta.

Potilasturvallisuutta on edistetty lainsäädännön kehittämisellä (mm. potilasturvallisuusstrategia, terveydenhuoltolaki ja potilasturvallisuusasetus). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on valinnut potilasturvallisuuden yhdeksi kuudesta kärkihankkeesta. THL toteuttaakin yhdessä sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä muiden kansallisten kumppaneiden kanssa laajan, monivuotisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman.

Potilaan muistilista

  • kertokaa, jos teitä epäilyttää tai huolettaa jokin asia
  • varmistakaa, että saatte tiedon tehtyjen toimenpiteiden tuloksista
  • kysykää, mitä toimenpiteet merkitsevät hoitonne kannalta 
  • pitäkää luetteloa käyttämistänne lääkkeistä
  • tutustukaa lääkkeisiisi ja kertokaa niistä teitä hoitavalle henkilöstölle
  • kertokaa mielipiteenne hoidon tarpeesta
  • jos saamanne hoito herättää teissä kysymyksiä, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa.
  • jos koette hoidossanne tapahtuneen vaaratapahtuman tai virheen, ilmoittakaa siitä välittömästi henkilökunnalle 
  • voitte myös ilmoittaa vaaratapahtumasta sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella, jonka saatte sairaalasta.