Opiskelijat ja harjoittelijat

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) toimii oppimisympäristönä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelussa ja työssäoppimisessa.

Kainuun sote tarjoaa myös työelämälähtöisiä opinnäyte-/tutkimustyöaiheita opiskelijoille sekä tutkijoille.
 

Al­la pe­reh­dy­tys­ma­te­riaa­li, jo­hon on hy­vä tu­tus­tua jo en­nen työs­sä op­pi­mis­jak­son al­kua.

Opis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen lää­ke­hoi­toon

Ohjeita harjoitteluun opiskelijoille