Kuntayhtymän hallinto ja johto

Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Johtaja käyttää yhtymähallituksen puhevaltaa sekä edustaa yhtymähallitusta ellei yhtymähallitus jonkin asian osalta toisin päätä.

Tulosalueet ja vastuuhenkilöt

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, hankintatoimen, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun. Hallinto vastaa kuntayhtymän johtamisesta, kehittämisestä, yhteistyöstä kuntien kanssa ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hankintatoimesta.
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033
Hallintoylilääkäri, va. Olli-Pekka Koukkari, puh. 044 797 4668
Hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo, puh. 050 346 8833

Keskitetyt tukipalvelut tulosalue vastaa arkistointipalveluista, asiamiespalveluista, henkilöstöpalveluista, kiinteistö- ja teknisistä palveluista, kuljetus- ja puhelinvaihteen palveluista, materiaalipalveluista- ja hankintapalveluista, talouspalveluista, talous- ja velkaneuvonnasta ja tietohallinnosta. Tulosalue tuottaa palveluita myös jäsenkunnille yhteistyösopimuksin. 
Hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006

Perhepalvelujen tulosalue vastaa vammaispalveluista, aikuissosiaalityöstä, perheneuvolasta, perhetyöstä, lastensuojelusta, äitiys- ja lastenneuvolasta, perhesuunnittelusta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, naistentaudeista, äitiyshuollosta ja synnytystoiminnasta, lasten ja nuorten somaattisesta erikoissairaanhoidosta sekä lasten ja nuorten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh. 044 750 2424

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue vastaa ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta, radiologiasta ja patologiasta, lääkehuollosta, välinehuollosta, leikkaus- ja anestesiatoiminnasta sekä tehohoidosta.
Va. hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari, puh. 044 797 4668
Vs. tulosaluejohtaja, laatupäällikkö Virpi Korhonen, puh. 044 797 4940

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalue vastaa aikuisten mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoitopalveluista, suun terveydenhuollosta, operatiivisesta hoidosta, konservatiivisesta hoidosta, vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnasta ja päivystystoiminnasta.
Terveysjohtaja Kristiina Kananen, puh. 044 797 4971

Vanhuspalvelujen tulosalue vastaa kotona asumista tukevista palveluista (kotisairaanhoito, kotipalvelu, sosiaalihuoltoasetuksen mukaiset tukipalvelut) ja ympärivuorokautisista hoivapalveluista (tehostettu palveluasuminen, lyhyt- ja pitkäaikainen laitoshoito) sekä omaishoidon tuesta, vanhusten päivätoiminnasta ja perhehoidosta.
Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 044 710 1669

Ympäristöterveydenhuollon tulosalue vastaa terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta.
Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830.

Kainuunmeren Työterveys Oy
Toimitusjohtaja Eija Alatalo, puh. 044 797 0603

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat ja henkilöstön edustaja muodostava kuntayhtymän johtoryhmän. Kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on tukea kuntayhtymän johtajaa ja tulosaluejohtajia toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Johtoryhmän kokoonpano:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto
Hallintoylilääkäri, vs., Olli-Pekka Koukkari
Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 
Hallintojohtaja Anu Huttunen
Tulosaluejohtaja, vs., Virpi Korhonen
Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen
Terveysjohtaja Kristiina Kananen
Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen
Kainuunmeren Työterveys Oy, toimitusjohtaja Eija Alatalo
Henkilöstön edustaja Marjo Kangasharju

Kuntayhtymän laajennettuun johtoryhmään kuuluvat ym. lisäksi hallintoylihoitaja, henkilöstö-, kehittämis- ja talousjohtaja sekä talous- ja viestintäpäällikkö.

Hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo
Viestintäpäällikkö Terho Pekkala
Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen
Vs. talousjohtaja Eija Immonen
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi