Kuntayhtymän hallinto ja johto

Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Johtaja käyttää yhtymähallituksen puhevaltaa sekä edustaa yhtymähallitusta ellei yhtymähallitus jonkin asian osalta toisin päätä.

Tulosalueet ja vastuuhenkilöt

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, hankintatoimen, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun. Hallinto vastaa kuntayhtymän johtamisesta, kehittämisestä, yhteistyöstä kuntien kanssa ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hankintatoimesta.
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033,
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 0500 686 024.

Keskitetyt tukipalvelut tulosalue vastaa arkistointipalveluista, asiamiespalveluista, henkilöstöpalveluista, kiinteistö- ja teknisistä palveluista, kuljetus- ja puhelinvaihteen palveluista, materiaalipalveluista- ja hankintapalveluista, talouspalveluista, talous- ja velkaneuvonnasta ja tietohallinnosta. Tulosalue tuottaa palveluita myös jäsenkunnille yhteistyösopimuksin. 
Hallintojohtaja, va., Anu Huttunen, puh. 044 777 3006.

Perhepalvelujen tulosalue vastaa vammaispalveluista, aikuissosiaalityöstä, perheneuvolasta, perhetyöstä, lastensuojelusta, äitiys- ja lastenneuvolasta, perhesuunnittelusta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, naistentaudeista, äitiyshuollosta ja synnytystoiminnasta, lasten ja nuorten somaattisesta erikoissairaanhoidosta sekä lasten ja nuorten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
Perhepalvelujohtaja, Matti Heikkinen, puh. 044 750 2424

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue vastaa ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta, radiologiasta ja patologiasta, lääkehuollosta, välinehuollosta, leikkaus- ja anestesiatoiminnasta sekä tehohoidosta.
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 0500 686 024.

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalue vastaa aikuisten mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoitopalveluista, suun terveydenhuollosta, operatiivisesta hoidosta, konservatiivisesta hoidosta, vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnasta ja päivystystoiminnasta.
Terveysjohtaja Mikko Timonen, puh. 044 797 0200. (sijainen Kristiina Kananen 044 797 4971, toistaiseksi 2019)

Vanhuspalvelujen tulosalue vastaa kotona asumista tukevista palveluista (kotisairaanhoito, kotipalvelu, sosiaalihuoltoasetuksen mukaiset tukipalvelut) ja ympärivuorokautisista hoivapalveluista (tehostettu palveluasuminen, lyhyt- ja pitkäaikainen laitoshoito) sekä omaishoidon tuesta, vanhusten päivätoiminnasta ja perhehoidosta.
Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 044 710 1669

Ympäristöterveydenhuollon tulosalue vastaa terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta.
Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830.

Kainuun Työterveys toimii kuntayhtymän alaisena kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on tuottaa ja kehittää työelämälle terveydenhuollon palveluja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Toimitusjohtaja, Eija Alatalo, puh. 044 797 0603

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat ja henkilöstön edustaja muodostava kuntayhtymän johtoryhmän. Kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on tukea kuntayhtymän johtajaa ja tulosaluejohtajia toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Johtoryhmän kokoonpano:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen
Perhepalvelujohtaja, vs., Anna-Liisa Kainulainen 
Hallintojohtaja, va., Anu Huttunen
Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen
Terveysjohtaja Mikko Timonen
Vanhuspalvelujohtaja, Eija Tolonen
Kainuun työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtaja, Eija Alatalo
Henkilöstön edustaja Marjo Kangasharju

Kuntayhtymän laajennettuun johtoryhmään kuuluvat ym. lisäksi hallintoylihoitaja, henkilöstö-, kehittämis- ja talousjohtaja sekä talous- ja viestintäpäällikkö.

Talouspäällikkö Pirkko Heikkinen
Hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo
Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki
Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen
Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen
Henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi