Palvelupolku, itsetuhoisen ikäihmisen hoidolliset ja sosiaalisen tuen palvelut

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

 

Itsetuhoisuudella tarkoitetaan pyrkimystä tai käyttäytymistä, johon sisältyy itsensä vahingoittaminen tai tarkoituksellinen henkeä uhkaavan riskin ottaminen. Itsetuhoisuus voi ilmetä itsemurha-ajatuksina, itsemurhasta puhumisena, keskeytyneenä itsemurhayrityksenä, itsemurhayrityksenä tai itsemurhana. Itsemurha-ajatukset voivat vaihdella hetkellisistä ja jäsentymättömistä mielikuvista pitkäaikaisiin ja yksityiskohtaisiin itsemurhasuunnitelmiin.

Hoidolliset tuet

Perusterveydenhuollon hoi­don tar­peen ar­vioin­nin terveysasemien vastaanotoilla te­kee sai­raan­hoi­ta­ja jo­ko pu­he­li­mit­se tai vas­taa­no­tol­la. Asiakas saa oh­jaus­ta ja neu­von­taa ja tar­vit­taes­sa hä­net oh­ja­taan:

  • lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le
  • sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le
  • kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le
  • etä­lää­kä­rin­vas­taa­no­tol­le
  • fy­sio­te­ra­peu­tin suo­ra­vas­taa­no­tol­le, esimerkiksi kivun hoidossa
  • Mielenterveys- ja päihdeyksikön työntekijän vastaanotolle

Terveysasemat

https://sote.kainuu.fi/terveysasemat

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat ikäihmisille hoitoa ja kuntoutusta mielenterveyden haasteissa sekä päihdeongelmissa. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin voi olla yhteydessä, kun itsellä tai läheisellä tulee huoli ikäihmisen mielialasta, itsetuhoisuudesta, päihteiden käytöstä tai kuormittuneesta elämäntilanteesta, johon liittyy psyykkisen voinnin heikentymistä. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta.  Ma–to klo 8–16, pe klo 8–15, yh­teys ko­ti­kun­nan mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja riip­pu­vuuk­sien hoi­toon. https://sote.kainuu.fi/kuntien-yksikot-mt-paihteet-ja-riippuvuudet-paivystys-0

Il­tai­sin, vii­kon­lop­pui­sin ja ar­ki­py­hi­nä yh­teys Mie­len­ter­veys- ja päih­de­päi­vys­tyk­seen, joka toi­mii Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä (Sot­ka­mon­tie 13), puh. 044 790 0051 (voi jät­tää vies­tin ta­kai­sin­soit­toa var­ten). Mielenterveys- ja päihdepäivystys tarjoaa apua ja tukea itsemurhavaarassa, äkillisesti muuttuneessa mielialan heikentymisessä, kriisitilanteissa sekä päihteiden käytön avokatkaisuhoidossa.

Ikäihmisten masennuksen tunnistaminen ja hoito on tutkimusnäyttöön perustuen merkityksellistä ikäihmisten itsemurhien ehkäisyssä. Ikäihmiset hyötyvät masennuksen asianmukaisesta lääke- ja psykososiaalisesta hoidosta. Tämä koskee myös kaikkein iäkkäimpiä.

Sosiaalinen tuki

Ikääntyneiden ko­to­na asu­mis­ta tue­taan oh­jauk­sel­la ja neu­von­nal­la, jol­la vah­vis­te­taan ikäihmisen omia voi­ma­va­ro­ja, edis­te­tään toi­min­ta­ky­kyä ja hy­vin­voin­tia se­kä li­sä­tään ko­to­na asu­mi­seen liit­ty­vää pär­jää­mi­sen tun­net­ta. Oh­jauk­sen ja neu­von­nan poh­jal­ta ar­vioi­daan tar­vit­taes­sa asiak­kaan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä se­kä it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta laa­ja-alai­ses­ti ja ko­ko­nais­val­tai­ses­ti yh­des­sä iäk­kään hen­ki­lön ja tar­vit­taes­sa hä­nen lä­hei­sen­sä tai hä­nel­le mää­rä­tyn edun­val­vo­jan kans­sa. Pal­ve­lu­tar­vet­ta ar­vioi­taes­sa ja sel­vi­tet­täes­sä huo­mioi­daan hen­ki­lön omat voi­ma­va­rat ja se, mi­ten hän sel­viy­tyy jo­ka­päi­väi­sis­tä toi­min­nois­ta it­se­näi­ses­ti ja mis­sä hän tar­vit­see ul­ko­puo­lis­ta apua. Palveluntarvetta arvioitaessa asiakasohjaaja pyytää tarvittaessa mukaan mielenterveys- ja päihdeyksikön työntekijä.

Pal­ve­lu­tar­ve ar­vioi­daan kii­reel­li­sis­sä ti­lan­teis­sa vä­lit­tö­mäs­ti tai vii­meis­tään seit­se­män ar­ki­päi­vän ku­lues­sa yh­tey­de­no­tos­ta.

Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaajan tavoittaa numerosta 08 615 69728 maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00–15.00 ja per­jan­tai­sin klo 9.00–14.00 tai sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Huoli-ilmoitus

Jos olet huo­lis­sa­si iäkkäästä henkilöstä, jo­ka ei mie­les­tä­si pys­ty vas­taa­maan omas­ta huo­len­pi­dos­taan, ter­vey­des­tään tai tur­val­li­suu­des­taan, voit teh­dä il­moi­tuk­sen so­siaa­li­huol­lon tar­pees­ta. Il­moi­tuksen voi tehdä lo­mak­keel­la, joko lähettämällä ilmoitus sähköpostiin palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi tai osoitteeseen, Ikäihmisten palvelujen asiakasohjaaja, Kehräämöntie 5, 2.krs, 87400 Kajaani tai soit­ta­mal­la ikäihmisten asiakasohjaukseen puh 08 6156 9728. Kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa soi­te­taan so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676 (käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, ei teks­ti­vies­ti­pal­ve­lua). Mi­kä­li so­siaa­li­päi­vys­tys ei pys­ty vas­taa­maan, soi­te­taan hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Ilmoitus iäkkään henkilön sosiaalipalveluiden tarpeesta

https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2021-10/Ilmoitus%20yli%2018_vuotiaan%20asiakkaan%20tai%20i%C3%A4kk%C3%A4%C3%A4n%20henkil%C3%B6n%20sosiaalihuollon%20palvelun%20tarpeesta.doc

Asiakaspalaute

Palautetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voi antaa sähköisellä palautteella https://sote.kainuu.fi/palaute