Palvelupolku, itsemurhavaarassa olevan ikäihmisen hoito

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

 

Päivystyspalvelut tarjoavat hoidon tarpeen arvion 24/7. Vakavassa itsemurhavaarassa oleva kuuluu päivystykselliseen arvioon. Ikäihminen on itsemurhavaarassa, jos esille nousee useita itsemurhavaaran riskitekijöitä ja ikäihminen puhuu itsensä tappamisesta tai etsii siihen sopivaa tekotapaa.

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117, mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja ja arviota ikäihmisen itsemurhavaarassa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen. Kiireellisessä tilanteessa soita 112.

Akuutissa itsemurhavaarassa olevaa ei tulisi jättää yksin. Jos itsetuhoisella henkilöllä on ase tai hän käyttäytyy aggressiivisesti tai muita kohtaa aggressiivisesti, tulisi apua hakea poliisilta.

Itsemurhaa yrittänyt kuuluu ensihoidon kuljetettavaksi.

Mielenterveys- ja päihdepäivystys vas­ta­taan päi­vys­tyk­sel­li­seen hoi­don tar­peen ar­vioin­tiin ja kii­reel­li­siin yh­tey­de­not­toi­hin ko­ko Kai­nuun alueel­la Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä (Sot­ka­mon­tie 13). Au­kio­loa­jat: ar­ki­sin klo 8.00–20.00, vii­kon­lop­pui­sin ja ar­ki­py­hi­nä klo 10.00–20.00 Pu­he­lin­nu­me­ro: 044 790 0051, jo­hon voit jät­tää myös vies­tin ja Si­nuun ol­laan yh­tey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Lääkäri vastaa itsemurhaa yrittäneen henkilön hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviosta. Välittömän akuuttihoidon jälkeen tehdään arvio, jossa arvioidaan psykiatrisen jatkohoidon tarve. Itsemurhavaarassa olevan ja itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen arvioinnin tekee psykiatrinen sairaanhoitaja yhteistyössä päivystyksen lääkärin kanssa. Tarvittaessa voidaan konsultoida psykiatria.  Arvioinnissa käydään läpi itsemurhayritykseen johtanut tapahtumaketju ikäihmisen itsensä kertomana. Samalla selvitetään, onko ollut aiempia itsemurhayrityksiä, ja liittyikö itsemurhayritykseen halu kuolla.

Itsemurhavaarassa olevan ja itsemurhaa yrittäneen päivystykselliseen lääkärin arvioon kuuluu myös Mielenterveyslain mukaisen tarkkailulähetteen arvio. Tarkkailulähetteellä tarkoitetaan lääkärin allekirjoittamaa lausuntoa potilaan tahdosta riippumattoman hoidon tarpeesta. Mielenterveyslaki sallii tahdosta riippumattoman tarkkailuun ottamisen ja hoidon silloin, kun potilaan todellisuudentaju on häiriintynyt, hän on vaaraksi itselleen ja muut mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä hänen hoitoonsa. Tarkkailulähetteessä tulee kaikki edellä mainitut täyttyä.

Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen jatkohoito voidaan useimmiten toteuttaa avohoidossa. Vain pieni osa itsemurhaa yrittäneistä tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa. Itsemurhavaara yksin ei riitä tahdosta riippumattoman sairaalahoidon aiheeksi. Mikäli itsemurhavaaran tai itsemurhayrityksen taustalla on sairaus – oli se sitten fyysinen tai psyykkinen – tulee se hoitaa asianmukaisesti. Sairauden hoitoa tulee tarvittaessa tehostaa ja hoidon tehoa seurata.

Päivystyksellisessä arviossa voidaan todeta, että ikäihminen tarvitsee osastohoitoa. Itsemurhavaarassa olevalle ikäihmiselle voidaan tarjota psykiatrista osastohoitoa Kainuussa osastolla E7. Osas­ton toi­min­ta pe­rus­tuu ­työs­ken­te­lyyn, jossa hoito suun­ni­tel­laan yk­si­löl­li­ses­ti asiakkaalle.  Asiakkaan läheiset osallistuvat hoidon suunnitteluun yhdessä potilaan ja hoitohenkilökunnan kanssa. Osastohoidossa olevan asiakkaan kohtaaminen, suojelu ja kontrolli ehkäisevät itsemurhia.

E7 osasto

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/mielenterveys-ja-paihdeosasto

Mikäli asiakkaalle katsotaan kokonaishoidon kannalta soveltuvammaksi, voidaan osastohoitoa ja – seurantaa tarjota terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoilla. Tarvittaessa hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen käytettävissä on myös lääkärin lähetteellä Oulun yliopistollisen sairaalan osastohoito.