Päivystyspalvelut - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Päivystysalue sijaitsee Kainuun keskussairaalan uudessa sairaalassa (F-rakennus), osoitteessa Sotkamontie 13. Päivystykseen saavutaan ovesta F2. Ensimmäisenä päivänä opiskelijat ohjataan tulemaan sovittuun aikaan päivystyksen odotusaulaan, jonne opiskelijavastaava tulee heitä vastaan. F2 ovi on miltei suoraan opintietä vastapäätä, F2 oven luota ei löydy pitkäaikaispysäköintiä. Jos saavut autolla, jätä autosi pääovea (F1) vastapäätä olevalle parkkipaikalle tai Sotkamontien viereiselle suurelle parkkipaikalle, joista löytyy myös henkilökunnan parkkipaikat.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Päivystysalue toimii akuuttihoidon hoitoketjun osana ja sen tarkoituksena on taata laadukas ensivaiheen akuuttihoito. Päivystyksessä hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita, joiden ter­vey­den­ti­la se­kä sai­rau­den tai vam­man en­na­koi­ta­vis­sa ole­va ke­hi­tys huo­mioon ot­taen hoi­toa ei voi siir­tää seu­raa­vaan päi­vään tai vii­kon­lo­pun yli.

Päivystyksessä toimii myös sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys. Hoidon tarpeen arviointi sekä viitteellinen ajanvaraus pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan puhelinpäivystyksen kautta. Triage-hoitajat tekevät hoidon tarpeen arviota ja pitävät itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa itse päivystykseen tuleville ns. käveleville potilaille.

Päivystysseuranta toimii osana päivystyspalveluita. Seurannassa hoidetaan sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, kirurgian, korvatautien ja naistentautien päivystyspotilaita, joiden tilanteen selvittely vaatii max 48h kestäviä lisätutkimuksia tai seurantaa/hoitoa.

Päivystysalueella toimii myös selviämisasema päihtyneille.

Yhteensä vuodepaikkoja päivystysalueella on 38. Kaikille poliklinikan ja seurannan vuodepaikoille voidaan ottaa monitoriseurannassa oleva potilas. Lisäksi seurannassa on mahdollista telemetriaseuranta rytmihäiriöpotilaille. Laitteita on kuitenkin rajallisesti ja niiden tarpeesta jokaisen potilaan kohdalla päättää lääkäri.

Henkilökunta

Päivystysalueella työskentelee sairaanhoitajia (sis. laajavastuisia ja lämä-sairaanhoitajia), lähihoitajia, kipsimestareita, hoitologistikko, sihteereitä, lääkäreitä ja laitoshuoltajia. Hoitohenkilökuntaa on noin 80 ja he työskentelevät osaamistasonsa mukaan jokaisessa työpisteessä päivystysalueella.

Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Opiskelijat

Suurin osa harjoitteluun tulevista opiskelijoistamme on loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijoita. Lisäksi otamme harjoitteluun, paikkatilanteesta riippuen, myös muussa opintojen vaiheessa olevia hoitotyön opiskelijoita, lähihoitajaopiskelijoita ja pelastajaopiskelijoita. Päivystysalueella on myös lääketieteen kandidaatteja amanuenssin palkallisissa harjoitteluissa.

Opiskelijalle tarjoamme mahdollisuudet monipuoliseen työharjoitteluun ja oppimiseen päivystyspoliklinikalla, triagessa ja päivystysseurannassa. Lisäksi opiskelijat osallistuvat yhdessä henkilökunnan kanssa traumatiimi toimintaan, jossa hoidetaan vakavasti sairastuneita tai vammautuneita potilaita.

Sairaanhoitajaopiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta. Muut hoitotyön opiskelijat voivat olla yhteydessä osastonhoitajaan tai opiskelijavastaaviin. Lääketieteen amanuenssin paikkoja voi hakea Kainuun soten kuntarekryn kautta.

Päivystysalue on harjoittelupaikkana vaativa aina muuttuvien tilanteiden ja potilasmäärien vaihtuvuuden vuoksi. Kiire saa uuden merkityksen päivystysalueella, lähinnä siksi, ettemme pysty mitenkään vaikuttamaan meille tulevien potilaiden määrään tai heidän hoitoisuuteensa. Stressinsietokyky, valmius priorisoida ja tilannetaju ovat ominaisuuksia, jotka helpottavat kuormittavista työvuoroista selviämiseen. Tarvittaessa pidetään debriefing tilanteen ja sen aiheuttamien tunteiden purkamiseksi.

Meillä voit oppia…

Meillä voit oppia laajasti eri kädentaitoja, erittäin laajasti lääkehoidosta ja erityisesti infuusioiden valmistamisesta, hoidon tarpeen arviosta, priorisoinnista ja hyvin monista tilanteista, joihin et tule törmäämään esimerkiksi osastoilla. Kaikilla potilailla ei ole somaattisesti hoidettavaa vaivaa vaan sairaalaan tulemisen tai toimittamisen syyt voivat olla moninaisia. Tulet oppimaan paljon, jos annat itsellesi ja meille mahdollisuuden.

Tervetuloa oppimaan akuuttihoitoa päivystysalueelle!

Kainuun keskussairaala

Päivystysalue
Sotkamontie 13
87300 Kajaani Puh. 08-61562300

Yksikön verkkosivujen osoite, https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/yhteispaivystys

Yk­si­kön esi­mies ja yh­teys­tie­dot

Oh Pauliina Hämäläinen, pauliina.hamalainen@kai­nuu.fi

Opis­ke­li­ja­vas­taa­vat ja yh­teis­tie­dot

Tar­ja Krök­ki, tar­ja.krok­ki@kai­nuu.fi  

Vii­vi Pulk­ki­nen, vii­vi.pulk­ki­nen@kai­nuu.fi