Omavalvonta

 

Omavalvonnaksi kutsutaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät. Toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Omavalvonnan avulla toimijan tulee hallita toimintansa riskit. Toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen liittyen myös omavalvonnasta.

Lisätietoa omavalvonnasta löytyy Ruokaviraston internetsivulta.