Lapsiperheiden kotipalvelu

Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kertamaksu ja muusta kuin tilapäisestä palvelusta maksu määräytyy perheen tulojen, perhekoon ja palvelutuntien mukaan kuukausimaksuna. Lapsiperheiden kotipalvelu katsotaan tilapäiseksi, mikäli sen kesto on alle kolme (3) kuukautta kalenterivuodessa. Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun (asiakasmaksulaki 732/1992 ja asiakasmaksuasetus 912/1992).

Käyntimaksu

käynnin pituus enintään    maksun suuruus
0–5 tuntia                          5 €/tunti
yli 5 tuntia                          25 €

Jos perheen luona käydään useita kertoja vuorokaudessa, käyntimaksu on enintään 25 euroa. 

Käyntimaksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaiseen maksuttomaan palveluun oikeuttavan tulorajan. Tällöin perheen tulee toimittaa tulotietonsa. Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 350 eurolla. Asiakasmaksua ei peritä tilapäisestä kotipalvelusta silloin, kun palvelu järjestetään lastensuojelun asiakkuuden perusteella

perheenjäsenten       maksuttomuuden
lukumäärä                 yläraja (€/kk)
1                                  576
2                               1 063
3                               1 667
4                               2 062
5                               2 496
6                               2 866

Esimerkki: neljä henkinen perhe saa kotipalvelua tilapäisesti kaksi kertaa viikossa, kaksi (2) tuntia kerrallaan ja kolmen viikon ajan. Perheen bruttotulot ylittävät maksuttomuuden ylärajan. Asiakasmaksu on tällöin 2 x 10 e x 3 = 60 e kuukaudessa.

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu määrätään, kun palveluntarve on säännöllisesti jatkuva ja palveluntarve kestää yli kolme kuukautta. Maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan.

Perheelle tehdään palvelusuunnitelma ja siitä palvelupäätös, jossa sovitaan palvelun määrä tunteina kuukaudessa. Tuntimäärä voi muuttua perheen tarpeesta tai palveluntarjoajasta johtuvista syistä. Palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti ja tilapäisessä lapsiperhetyössä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. 

Tuloina otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 §:n mukaan perheen kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot (bruttotulot). Tuloina ei huomioida asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 29 § mukaisia tuloja.

Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksuasetuksen (912/1992, 3 §) mukaisesti:
henkilömäärä maksuttomuuden     kotipalvelujen tarve (tuntia/kk) ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista
                       tuloraja (€/kk)
                                                       1–5 t/kk    6–11 t/kk    12–20 t/kk    21–30 t/kk    31–44 t/kk    yli 45 t/kk
1*                       576                        10 %            15 %          20 %           25 %             30 %          35 %
2                     1 063                          7 %             10 %         13 %           16 %             19 %           22 %
3                     1 667                          6 %               8 %         10 %           13 %             15 %           18 %
4                     2 062                          5 %               7 %           9 %           11 %             13 %           15 %
5                     2 496                          4 %               6 %           8 %           10 %             12 %           13 %
6                     2 866                          3 %               5 %           6 %              8 %            10 %           11 %

* asiakasmaksuasetusta sovelletaan kotona annettaviin palveluihin, jolloin perheen koko voi olla myös yksi henkilö. Lapsiperheiden kotipalveluissa henkilömäärä on käytännössä kaksi tai enemmän.

Mikäli perheenjäsenten lukumäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Esimerkki: neljä henkinen perhe saa kotipalvelua säännöllisesti 10 tuntia kuukaudessa. Perheen bruttotulot ovat 3000 euroa kuukaudessa, jolloin kuukausimaksu on (3000 e – 2062 e) x 0,07 = 65,66 e.

Asiakasmaksuja ei peritä perheiltä, jotka saavat säännöllisesti toimeentulotukea tai perheen lapsi on päivähoidossa, josta häneltä peritään maksu. Asiakasmaksua ei peritä silloin, kun palvelu järjestetään lastensuojelun asiakkuuden perusteella.

Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sosiaalihuollon palveluista määrätyn maksun alentaminen, sen kokonaan poistaminen tai jo määrätyn maksun perimättä jättäminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden.