Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut

Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut

Potilasmaksut 1.1.2018 alkaen

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen, sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin.                                    

Jos potilas käy samana päivänä ensin terveyskeskuksessa vastaanotolla ja hän joutuu sieltä erikoissairaanhoidon toimintayksikköön, molemmista käynneistä peritään potilasmaksu, terveyskeskusmaksu 20,60 € ja poliklinikkamaksu 41,20 €.

Poliklinikkamaksu 41,20 €

Poliklinikkamaksu peritään avohoitotoiminnassa annetusta hoidosta tai tehdystä tutkimuksesta.

Edellä mainittua maksua ei peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta.

Sotaveteraaneilta ei peritä poliklinikkamaksua 1.5.2009 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.3.2009 /66 §

Kotirintaman naiset jotka ovat syntyneet 1927 tai sitä ennen (pois lukien Puolanka ja Vaala), ei peritä poliklinikkamaksua 1.1.2010 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 24.6.2009 /184 §

Sairaalan ja yhteispäivystyksen lääkärin käyntimaksu 41,20 €
Sairaalan ja yhteispäivystyksen hoitajan käyntimaksu 20,60 €


Yhteispäivystysmaksu peritään sairaalan ja terveyskeskuksen yhteisesti järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin klo 20–8 välisenä aikana, sekä lauantaina, sunnuntaina ja juhlapyhinä.

Jos potilas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijaan hoitopäivämaksu.

Päiväkirurgian maksu 135,10 €

Päiväkirurgiamaksu peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta, tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
Maksu peritään päiväkirurgiayksikössä, tai päiväkirurgisesta toimenpiteestä joka tehdään vuodeosaston kautta.
Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun syy takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään seuraavasta vuorokaudesta hoitopäivämaksu 48,90 €.

Hammas- ja suusairauksien poliklinikalla peritään leikkaustoimenpidettä vaativasta käynnistä päiväkirurgiamaksu 135,10 €. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 30.11.2011 pyk.397

Sarjahoitomaksu 11,40 €

Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa, joka muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai jos hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.

Sarjahoitomaksu peritään sarjassa annettavasta hoidosta yli 18v./hoitokerta.

Alle 18v, sarjahoito on maksutonta.

Sarjassa annettava hoito käsittää dialyysihoidon, lääkinnällinen kuntoutuksen, hyposensibilisaatiohoidon, puhe- ja äänihäiriöhoidon, säde- ja sytostaattihoidon tai muun vastaavan hoidon.

Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla annetuista sarjahoidoista.

Peruutusmaksu 50,80 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen, sekä sarjahoitokäynnin vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 €. Maksua ei saa periä jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.


Lääkärinlausuntomaksut

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään 50,80 €.

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärinlausunnosta peritään 61,00 €.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, joihin ei liity muita tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannuksia vastaava maksu.

Laitoshoidon maksut


Lyhytaikainen laitoshoito hoitopäivämaksu 48,90 €.

Psykiatrian toimintayksikön ylläpitomaksu 22,50 €.

Maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivämaksu 22,50 €.

Alle 18-vuotiaalta hoitopäivämaksu peritään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa .

Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla annetusta hoidosta.

Hoitopäivämaksu peritään myös lähtöpäivältä.

Maksuja ei saa periä mielenterveyslain perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. 

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta.  Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa oleva potilas, jos potilas lähtee lomalle, peritään lomalle lähtö- ja paluupäivältä hoitopäivämaksu. 

Päivä- ja yöhoidon maksu on 22,50 € (23.11.2017/773)

Jos hoidollisista syistä henkilö on sairaalassa tai sen toimintayksikössä vain joko päivällä tai yöllä peritään häneltä päivä- ja yöhoidonmaksu.

Kuntoutushoitopäivämaksu on 16,90 € (23.11.2017/773)

Lääkinnällisenä kuntoutuksena annetun asetuksen (1015/1919 3 §:n 2 mom) 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta peritään kuntoutushoitopäivämaksu.

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään tulojen mukainen hoitopäivämaksu.  Maksu voi olla enintään 85 prosenttia kuukausitulosta, henkilökohtainen käyttövara on 90 € kuukaudessa (11.12.2009/1051).

Pitkäaikaispotilaan loma

Pitkäaikaispotilaalla maksullisiksi lomapäiviksi luetaan viisi päivää, lomajaksoa kohti.  Lomalle lähtö- ja paluupäivä ovat maksullisia hoitopäiviä.

Maksuttomat terveyspalvelut

Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito on maksutonta.

Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito, sekä hoitoon liittyvät kuljetukset

Tartuntatautilaissa (538/86) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet, sekä sairastuneen, tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen

Alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.

Alle 18-vuotiaan sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia.

Erikoissairaanhoitolain 1 §:n 2 mom. tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus;.

Apuvälineet, sekä niiden sovitus tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu tapaturmalain (608/48), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026(81), sotilasvammalain (404/48), liikennevakuutuslain (279/59), potilasvahinkolain(585/86) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista.

Ulkomaalaisten maksut

EU/Eta-maissa asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaavalla todistuksella, paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja pohjoismaissa asuvilta riittää passin tai henkilötodistuksen esittäminen.

Henkilö voi hakeutua ei välittömään hoitoon EU/Eta-jäsenvaltiosta tai Sveitsistä kotivaltionsa sosiaaliturvajärjestelmän antamalla luvalla.  Henkilö saa tällöin koti-jäsenvaltionsa sosiaaliturvajärjestelmältä hoitoon hakeutumislomakkeen (E-112 lomakkeen). E-112 lomakkeella määritellään hoidon määrä ja laajuus. 

1.5.2010 Eläkeläiset jotka ovat muuttaneet Suomesta esim. Espanjaan mutta eläkkeen maksaa Suomi.  Heillä tulee olla Suomen myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ja Kelan antama erillinen todistus, joka tulee esittää hoitopaikassa. Edelleen heillä on oikeus vain lääketieteelliseen välttämättömään hoitoon, huomioiden maassa olon keston. 

Suomella on Kanadan Quebeckin kanssa sopimus, joka korvaa tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoidon Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille, opiskelijoille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Australian kanssa solmittu sopimus korvaa tilapäisesti oleskeleville välittömän sairaanhoidon, ei koske opiskelijoita. Oikeuden saamiseksi riittää passin tai henkilöllisyystodistuksen esittäminen.

Näistä maista tulevilla asiakasmaksut ovat samat kuin Suomessa vakituisesti asuvilla.

Mikäli asiakkaalla ei ole esittää vaadittuja asiapapereita, heiltä peritään hoidon todelliset kustannukset.

Muista maista, kuin Eu- tai sopimusmaista, tulevat henkilöt maksavat hoidon todelliset kustannukset itse.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa, peritään samat potilasmaksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

Ostopalveluina ostettavat hoidot

Niissä tapauksissa kun palveluntuottaja maksusitoumukseen perustuen laskuttaa palvelun ostajaa, eikä peri asiakasmaksua asiakkaalta/potilaalta pitää palvelunostajan periä maksut asiakkaalta/potilaalta asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Asiakasmaksulaki (3.8.1992/733) 12 § Ostopalvelut ja palveluseteli.

Terveydenhuollon maksukatto on 1.1.2018 alkaen 683 €

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös terveydenhuollonmaksuista 18.12.2017/ 350 §

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 (Tiedote 23.11.2017)

Asetuksen muutokset astuvat voimaan 1.1.2018 (tiedotteen 23.11.2017 mukaisesti)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734