Ikäihmisten asiakasmaksut

Ko­ti­hoi­don mak­sut 

Sään­nöl­li­nen ko­ti­hoi­to si­säl­tää pal­ve­luoh­jauk­sen, hen­ki­lö­koh­tai­sen hoi­don ja hoi­van suun­nit­te­lun, to­teu­tuk­sen ja ar­vioin­nin, lää­ke­huol­lon, ter­vey­den­ti­lan seu­ran­nan, so­siaa­lie­tuuk­sien var­men­ta­mi­sen ja toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­don tu­ke­mi­sen. Asiak­kaal­le teh­dään hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma, jon­ka te­ke­mi­seen asiak­kaan lu­val­la pyy­de­tään myös omai­set. Suun­ni­tel­maa tar­kis­te­taan pal­ve­lu­jen tar­peen muut­tues­sa tai vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa.

Sään­nöl­li­sen ko­ti­hoi­don mak­sut

Asia­kas­mak­su­lain pe­rus­teel­la jat­ku­vas­ta ja sään­nöl­li­ses­tä ko­ti­hoi­dos­ta, jos­sa asia­kas saa apua vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa, voi­daan pe­riä pal­ve­lun mää­rän, pal­ve­lun­käyt­tä­jän tu­lo­jen se­kä per­heen koon mu­kaan mää­räy­ty­vä kuu­kau­si­mak­su. Ko­to­na an­net­ta­vas­ta pal­ve­lus­ta pe­rit­tä­vä mak­su ei saa ylit­tää pal­ve­lun tuot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia. Kuu­kau­si­mak­su pe­ri­tään al­la ole­van tau­lu­kon mu­kai­ses­ti.

Ko­ti­hoi­don mak­su­tau­luk­ko 1.1.2016 al­kaen

hen­ki­löi­tä tu­lo­ra­ja
    €
al­le 5 h/kk 5-10 h/kk yli 10-20 h/kk yli 20-30 h/kk yli 30 h/kk
1 573 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1057 13 % 17 % 19 % 21 % 22 %

Ko­ti­hoi­don mak­su­ja ei ote­ta huo­mioon ter­vey­den­huol­lon mak­su­jen mak­su­kat­toa las­ket­taes­sa.

Mak­sut kä­si­tel­lään per­he­ko­ko­nai­suu­den puit­teis­sa. Mak­sua mää­rät­täes­sä kuu­kau­si­tu­loi­na ote­taan huo­mioon pal­ve­lun käyt­tä­jän se­kä hä­nen kans­saan yh­teis­ta­lou­des­sa avio­lii­tos­sa tai avio­lii­to­no­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa asu­van tu­lot.

Käyn­nit kir­ja­taan 10 mi­nuu­tin tark­kuu­del­la ja nii­hin si­säl­tyy asiak­kaan luo­na käy­tet­ty ai­ka ja asiak­kaan asioi­den hoi­toon (esim. lää­ke­huol­to, kon­sul­taa­tiot) ku­lu­nut työn­te­ki­jän ar­vioi­ma ai­ka.

Asia­kas­mak­su­lain 11 §:n pe­rus­teel­la näi­den tau­lu­koi­den mu­kai­nen mak­su voi­daan jät­tää pe­ri­mät­tä tai si­tä voi­daan alen­taa, jos hen­ki­lön ela­tus­vel­vol­li­suus, toi­meen­tu­loe­del­ly­tyk­set tai huol­lol­li­set nä­kö­koh­dat huo­mioon ot­taen sii­hen on syy­tä. Pe­rus­tee­na käy­te­tään toi­meen­tu­lo­tu­ki las­kel­maa.

Ti­la­päi­sen ko­ti­hoi­don mak­sut

Ko­ti­pal­ve­lun ti­la­päi­nen käyn­ti 17 € /al­ka­va tun­ti (esim. jos käyn­ti kes­tää 1 tun­ti 10 min mak­su kah­des­ta tun­nis­ta):
- avun­tar­ve ti­la­päis­tä, ta­voit­tee­na, et­tä ei syn­ny ko­ti­hoi­don asiak­kuut­ta
- ei tu­lo­sel­vi­tys­tä

Te­hos­te­tun ko­ti­hoi­don käyn­ti:
- 9,50 €/yk­si käyn­ti, kui­ten­kin enin­tään 35,00 €/vrk

Ko­ti­sai­raan­hoi­to­hen­ki­lön tai fy­sio­te­ra­peu­tin ti­la­päi­nen käyn­ti 9,50 €/käyn­ti.

Lää­kä­rin ti­la­päi­nen käyn­ti 15,00 €/käyn­ti.

Ko­ti­hoi­don mää­räai­kai­nen ar­vioin­ti­jak­so, jo­ka mää­räy­tyy asiak­kaan pal­ve­lu­tar­peen mu­kaan ja voi kes­tää enin­tään nel­jä viik­koa 9,50 €/vrk.

Asiak­kaan pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­ti­käyn­ti, muis­ti­neu­vo­la­käyn­ti ja hy­vin­voin­tia tu­ke­va ko­ti­käyn­ti ovat mak­sut­to­mia.

Tu­ki­pal­ve­lu­mak­sut

Eri­lai­sis­ta tu­ki­pal­ve­luis­ta ku­ten ate­ria- ja tur­va­pu­he­lin­pal­ve­luis­ta pe­ri­tään Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hal­li­tuk­sen päät­tä­mät mak­sut.

Ko­tiin kul­je­tet­ta­vat ate­riat: 
Lou­na­sa­te­ria 1 il­man lei­pää ja juo­maa     7,20 €/ate­ria 
Lou­na­sa­te­ria 2 sis. lei­vän ja juo­man        7,50 €/ate­ria 

Hy­ryn­sal­men pal­ve­lu­kes­kuk­sen ate­riat ko­ti­hoi­don asiak­kail­le, jot­ka käy­vät it­se­näi­ses­ti syö­mäs­sä pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa 6,00 €.

Asioin­ti­pal­ve­lu:
Asioin­ti ko­din ul­ko­puo­lel­la, esim. kaup­pa-asioi­den hoi­to 10 €/ker­ta

Saat­ta­ja­pal­ve­lu: 15 €/tun­ti

Kyl­ve­tys­pal­ve­lu:
Muual­la kuin ko­to­na ta­pah­tu­va sau­no­tus 7 €/ker­ta

Sii­vous:
Sään­nöl­li­sen ko­ti­hoi­don asiak­kail­le ta­pah­tu­va viik­ko­sii­vous, jos si­tä ei ole muu­ten mah­dol­lis­ta jär­jes­tää 30 €/tun­ti.

Vaa­te­huol­to­pal­ve­lu:
Ta­pah­tuu muual­la kuin ko­to­na 5 €/ko­ne.

Päi­vä­toi­min­ta:

Päi­vä­toi­min­nan ko­ko­päi­vä­mak­su                                           23 €

  • hintaan kuuluu aamupala, lounas, päiväkahvi ja ohjattu kuntouttava toiminta
  • kesto 6 tuntia

Päi­vä­toi­min­nan osa­päi­vä­mak­su                                            15 €

  • hintaan kuuluu aamupala/lounas ja aamupala tai päiväkahvi ja ohjattu kuntouttava toiminta
  • kesto 3-4 tuntia (jokko aamu-/iltapäivä)

Omais­hoi­det­ta­vien ly­hy­tai­kai­nen päi­vä­hoi­to                           7,60 €

  • si­säl­tää oh­ja­tun toi­min­nan
  • kes­to enin­tään 4 h

Päi­vä­toi­min­nan kyl­ve­tys/sau­na­mak­su                                    7 €/ker­ta

Päi­vä­toi­min­nan kul­je­tus kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van lin­ja-au­to­tak­san mu­kaan.

Tur­va­pal­ve­lu:
Tur­va­pu­he­lin­pal­ve­lus­ta pe­ri­tään seu­raa­vat mak­sut:
- lai­te­vuok­ra 27 €/kk
- asen­nus­mak­su 65 € (sis. asen­nus-, huol­to-, kun­nos­sa­pi­to-, ja pa­ris­to­kus­tan­nuk­set)
- ovi­hä­ly­tin ym. li­sä­lait­teet kuu­lu­vat kuu­kau­si­vuok­raan
Käyn­nit:
- sään­nöl­li­sen ko­ti­hoi­don asiak­kaal­le tur­va­pal­ve­lu­käyn­nit kuu­lu­vat kuu­kau­si­mak­suun
- ti­la­päi­sel­le ko­ti­hoi­don asiak­kaal­le tur­va­hä­ly­tys­käyn­ti mak­saa ar­ki­sin 9,00 €/käyn­ti ja vii­kon­lop­pui­sin 11,00 €/käyn­ti

Li­sä­tie­to­ja:

Pal­ve­lua­lue: Ka­jaa­ni ja Pal­ta­mo
toi­mis­to­sih­tee­rit Pirk­ko Jor­mak­ka puh. 044 797 4281 ja Han­ne­le Hyt­ti­nen puh. 044 797 4267

Pal­ve­lua­lue: Kuh­mo ja Sot­ka­mo 
toi­mis­to­sih­tee­ri He­li Pol­vi­nen puh. 044 797 0327 

Pal­ve­lua­lue: Hy­ryn­sal­mi, Suo­mus­sal­mi ja Ris­ti­jär­vi  
toi­mis­to­sih­tee­ri Ma­ri Ke­la puh. 044 797 4340

Per­he­hoi­don mak­sut 

Jat­ku­va per­he­hoi­to

Jat­ku­vas­sa per­he­hoi­dos­sa ole­val­ta hen­ki­löl­tä pe­ri­tään ase­tuk­sen mu­kai­nen asia­kas­mak­su.

Jat­ku­vas­sa per­he­hoi­dos­sa Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä pe­rii asiak­kail­ta asia­kas­mak­sua enin­tään 85 % hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta net­to­kuu­kau­si­tu­lois­ta, kun ky­sy­myk­ses­sä on yk­si­näi­nen hen­ki­lö. Jos hoi­det­ta­van hen­ki­lön tu­lot ovat suu­rem­mat kuin ko­tiin jää­vän puo­li­son tu­lot mak­su on 42,5 % puo­li­soi­den yh­teen­las­ke­tuis­ta kuu­kau­si­tu­lois­ta. Per­he­hoi­don asia­kas­mak­suun ote­taan tu­loi­na myös vam­mais­tu­ki, hoi­to­tu­ki, ve­te­raa­ni­li­sä ja yli­mää­räi­nen rin­ta­ma­li­sä. Hen­ki­lö­koh­tai­sen käyt­tö­va­ran mää­rä on 1.1.2016 läh­tien kuu­kau­sit­tain vä­hin­tään 107 eu­roa.

Per­he­hoi­dos­sa ole­val­ta asiak­kaal­ta ei pe­ri­tä pääl­lek­käin mui­ta avo­hoi­don pal­ve­lu­mak­su­ja esim. ko­ti­sai­raan­hoi­don mak­su, päi­vä­toi­min­nan mak­su.

Jos per­he­hoi­to kes­key­tyy yh­tä­jak­soi­ses­ti yli vii­dek­si päi­väk­si, ei kuu­kau­si­mak­sua pe­ri­tä vii­si päi­vää ylit­tä­väl­tä ajal­ta. Yh­tä­jak­soi­suu­teen ei vai­ku­ta se, osuu­ko kes­key­tys las­ku­tus­kuu­kau­teen tai ka­len­te­ri­kuu­kau­teen. Jos pois­sao­lo kes­tää ko­ko kuu­kau­den (kuu­kau­den­mit­tai­sen ajan­jak­son), mak­sua ei pe­ri­tä lain­kaan.

Ly­hy­tai­kai­nen per­he­hoi­to

Ly­hy­tai­kai­ses­sa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa ja osa­vuo­ro­kau­ti­ses­sa per­he­hoi­dos­sa ole­vil­ta hen­ki­löil­tä pe­ri­tään Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hal­li­tuk­sen vah­vis­ta­ma asia­kas­mak­su.

Ly­hy­tai­kais­hoi­to si­säl­tää asiak­kaan tar­vit­se­man huo­len­pi­don, hoi­don ja tar­vit­se­man ate­ria­pal­ve­lun. Asia­kas mak­saa it­se lääk­keet ja kul­je­tuk­sen. 

38,80 € / pv  ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen ly­hy­tai­kais­hoi­to 
11,50 € / pv  omais­hoi­toa­siak­kaat (omais­hoi­ta­jan va­paa­päi­vi­nä) 
17,90 € / /pv päi­vä­hoi­to

Per­he­hoi­dos­sa ole­va asia­kas mak­saa per­he­hoi­don asia­kas­mak­sun li­säk­si omat ter­vey­den­huol­to­me­not pää­sään­töi­ses­ti it­se. Mi­kä­li hä­nen omat va­rat ei­vät rii­tä, on hän oi­keu­tet­tu asia­kas­mak­su­jen alen­ta­mi­seen tai pe­ri­mät­tä jät­tä­mi­seen.

Per­he­hoi­dos­sa ole­van hen­ki­lön käyt­tö­va­ra

Per­he­hoi­det­ta­van käyt­tö­ra­ha on tar­koi­tet­tu hä­nen yk­si­tyi­seen käyt­töön hä­nen toi­veen­sa ja miel­ty­mys­ten­sä mu­kaan. Va­ro­jen käy­tös­tä ja käyt­töä kos­ke­vis­ta pe­riaat­teis­ta tu­lee per­he­hoi­ta­jan so­pia asioi­den hoi­ta­ja­na ole­van lä­hio­mai­sen tai edun­val­vo­jan kans­sa.

Li­sä­tie­to­ja:

Pal­ve­lua­lue: Ka­jaa­ni ja Pal­ta­mo 
toi­mis­to­sih­tee­rit Pirk­ko Jor­mak­ka puh. 044 797 4281 ja Han­ne­le Hyt­ti­nen puh. 044 797 4267

Pal­ve­lua­lue: Kuh­mo ja Sot­ka­mo  
toi­mis­to­sih­tee­ri He­li Pol­vi­nen puh. 044 797 0327 

Pal­ve­lua­lue: Hy­ryn­sal­mi, Suo­mus­sal­mi ja Ris­ti­jär­vi  
toi­mis­to­sih­tee­ri Ma­ri Ke­la puh. 044 797 4340 

Hoi­to­ko­tien mak­sut

Al­la ole­via mak­su­ja pe­ri­tään sil­loin, kun asu­kas asuu jo­ko kun­tayh­ty­män omas­sa hoi­to­ko­dis­sa tai sel­lai­ses­sa yk­si­tyi­ses­sä hoi­to- tai pal­ve­lu­ko­dis­sa, jon­ka kans­sa Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäl­lä on voi­mas­sa ole­va so­pi­mus. 
Pal­ve­lu- ja hoi­to­mak­su­na asiak­kail­ta pe­ri­tään asia­kas­mak­su­lain (912/1992) 1147/2011 3 §:n mu­kai­nen jat­ku­vas­ta ja sään­nöl­li­ses­tä ko­ti­hoi­dos­ta pe­rit­tä­vä kor­vaus. 

Mak­sup­ro­sen­tit ja tu­lo­ra­jat ovat seu­raa­vat:
Hen­ki­löi­tä  Tu­lo­ra­ja €/kk  Hoi­to­mak­sun pe­rus­tee­na ole­va mak­sup­ro­sent­ti
    1                576                 35 %
    2              1063                 22 %

Esi­merk­ki pal­ve­lu- ja hoi­to­mak­sun mää­räy­ty­mi­ses­tä yk­si­na­su­val­ta:
Jos asiak­kaan brut­to­tu­lot ovat 2 500 €/kk, niin brut­to­tu­los­ta vä­hen­ne­tään tau­lu­kon mu­kai­nen tu­lo­ra­ja 576 € (2 500 € - 576 € = 1 924 €).
Hoi­to­mak­suk­si muo­dos­tuu: 1 924 € x 35 % =  673,40 €/kk

Pal­ve­lua­su­mi­sen pe­rus­mak­su:
   Brut­to­tu­lot € / kk:                       Pal­ve­lun hin­ta € / kk: 
   al­le 588,66                                 32,00 €/kk 
   588,67 - 908,21                         52,00 €/kk 
   908,22 - 1.513,69                      82,00 €/kk 
   1.513,70 -                                112,00 €/kk

Pal­ve­lua­su­mi­sen pe­rus­mak­su si­säl­tää yh­teis­ten ti­lo­jen sii­vouk­sen, ko­din yh­tei­set va­rus­teet ja wc- ja kä­si­pyy­he­pa­pe­rit.

Tu­ki­pal­ve­lu­mak­sut:
Ate­ria­pal­ve­lut:            460,00 €/kk
Sii­vous:                        75,00 €/kk 
Vaa­te­huol­to­pal­ve­lu:     85,00 €/kk 
Asioin­ti- ja saat­ta­ja­pal­ve­lu hoi­to­ko­din ul­ko­puo­lel­la 15 €/al­ka­va tun­ti

Vuok­ra si­säl­tää läm­mön, säh­kön ja ve­den. Vuok­raan si­säl­tyy myös yh­teis­ten ti­lo­jen osuus. Vuok­ra mää­räy­tyy huo­neen koon mu­kaan. Vuok­raa voi­daan tar­kis­taa vuo­sit­tain. Vuok­ra­ku­lui­hin voi ha­kea Ke­lan myön­tä­mää asu­mis­tu­kea.

Asia­kas mak­saa it­se lääk­keen­sä ja saa nii­hin sv-kor­vauk­sen.

Mak­sun pe­ri­mi­nen pois­sao­lon ajal­ta
Sai­raa­la­hoi­to­jak­so­jen ajal­ta ei pe­ri­tä pal­ve­lu- ja hoi­to­mak­sua ei­kä ate­ria­mak­sua. Mui­den pois­sao­lo­jak­so­jen ajal­ta ei pe­ri­tä ate­ria­mak­su­ja ja pal­ve­lu- ja hoi­to­mak­sua ei pe­ri­tä vii­si päi­vää ylit­tä­väl­tä ajal­ta. 
Mui­hin mak­sui­hin ei tu­le pois­sao­lo­jen vuok­si muu­tok­sia. 

Asia­kas­mak­su­jen alen­ta­mi­nen/pe­ri­mät­tä jät­tä­mi­nen
Mi­kä­li asiak­kaan tu­lot ei­vät rii­tä, voi­daan hoi­to- ja pe­rus­pal­ve­lu­mak­su jät­tää pe­ri­mät­tä tai alen­taa. Asia­kas­mak­sun alen­ta­mis­pää­tök­set te­kee van­hus­pal­ve­lui­den so­siaa­li­ohjaaja. 

Ly­hy­tai­kais­hoi­don mak­sut 
Ly­hy­tai­kais­hoi­dos­sa jo­kai­sel­le asiak­kaal­le laa­di­taan hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma yh­des­sä  asiak­kaan, omai­sen ja hoi­toon osal­lis­tu­vien ta­ho­jen kans­sa.
Asiak­kaat tuo­vat mu­ka­naan ly­hy­tai­kais­hoi­to­jak­sol­le omat lääk­keen­sä se­kä hoi­to­tar­vik­keen­sa ja käyt­tä­vät omia vaat­tei­taan. 
Ly­hy­tai­kais­hoi­don mak­sut ei­vät kuu­lu mak­su­ka­ton pii­riin, kun ly­hy­tai­kais­hoi­to to­teu­tuu avo­hoi­to­na.  Asia­kas saa Ke­lan hoi­to­tuen ly­hy­tai­kais­hoi­don ajal­ta ei­kä hoi­to­jak­so kes­key­tä si­tä. 

Avo­hoi­to­na to­teu­tet­ta­van ly­hy­tai­kais­hoi­don mak­su on 34,50 €/vrk. Li­säk­si pe­ri­tään ate­ria­mak­sut/vrk (lou­nas 6,20 € ja päi­väl­li­nen 5,20 €). Hoi­to­päi­vä­mak­su pe­ri­tään se­kä tu­lo- et­tä läh­tö­päi­väl­tä.

Omais­hoi­ta­jan la­ki­sää­tei­sen va­paan ai­kai­ses­ta hoi­dos­ta pe­ri­tään 11,40 €/vrk. Yö- ja päi­vä­hoi­to­na to­teu­tet­ta­van ly­hy­tai­kais­hoi­don mak­su on 19,50 €. Li­säk­si pe­ri­tään ate­ria­mak­sut/vrk (lou­nas 6,20 € ja päi­väl­li­nen 5,20 €).  

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hoi­to­ko­deis­sa ja yk­si­tyi­sis­sä hoi­to­ko­deis­sa kun­tayh­ty­män asiak­kail­ta pe­rit­tä­vät mak­sut 1.1.2018 al­kaen (So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yhtymähal­li­tus 18.12.2017 § 350).

Van­hus­pal­ve­lui­den tu­lo­sa­lueel­la avo­hoi­to­na to­teu­tet­ta­van ly­hy­tai­kais­hoi­don mak­sut 1.1.2018 al­kaen (So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yhtymähal­li­tus 18.12.2017 § 350).  

Li­sä­tie­to­ja:

Pal­ve­lua­lue: Ka­jaa­ni ja Pal­ta­mo 
pal­ve­lu­sih­tee­rit Ka­ti Kek­ko­nen puh. 044 767 9265 ja Sa­ri Pus­si­nen puh. 044 797 5206

Pal­ve­lua­lue: Kuh­mo ja Sot­ka­mo 
toi­mis­to­sih­tee­ri Sei­ja Huo­ta­ri puh. 044 797 4967 ja pal­ve­lu­sih­tee­ri Ar­ja Huo­ta­ri puh. 044 797 4570

Pal­ve­lua­lue: Hy­ryn­sal­mi, Ris­ti­jär­vi ja  Suo­mus­sal­mi
pal­ve­lu­sih­tee­ri As­ta Alan­ko puh. 044 797 4406


Pit­käai­kai­nen lai­tos­hoi­to hoi­vayk­si­kös­sä

Pit­käai­kai­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa ole­val­ta pe­ri­tään tu­lo­jen mu­kaan mää­räy­ty­vä mak­su. Mak­su on 85 pro­sent­tia hoi­dos­sa ole­van kuu­kau­si­tu­lois­ta. Asiak­kaan käyt­töön tu­lee kui­ten­kin jää­dä vä­hin­tään 108 eu­roa kuu­kau­des­sa. Lai­tos­hoi­don mak­sua mää­rät­täes­sä ote­taan huo­mioon palk­ka- ja muut sii­hen ver­rat­ta­vat tu­lot.

Jos pit­käai­kai­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa ole­va on vä­lit­tö­mäs­ti en­nen lai­tos­hoi­don al­ka­mis­ta elä­nyt yh­teis­ta­lou­des­sa avio­lii­tos­sa tai avio­lii­to­no­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa ja hä­nen kuu­kau­si­tu­lon­sa ovat suu­rem­mat kuin puo­li­son kuu­kau­si­tu­lot, mak­su mää­räy­tyy puo­li­soi­den yh­teen­las­ket­tu­jen kuu­kau­si­tu­lo­jen pe­rus­teel­la. Pit­käai­kai­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa ole­val­ta pe­rit­tä­vä mak­su voi ol­la enin­tään 42,5 pro­sent­tia edel­lä mai­ni­tuin pe­rus­tein yh­teen­las­ke­tuis­ta kuu­kau­si­tu­lois­ta. Lai­tos­hoi­dos­sa ole­van hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töön tu­lee kui­ten­kin jää­dä vä­hin­tään 108 eu­roa kuu­kau­des­sa. Jos mo­lem­mat puo­li­sot ovat pit­käai­kai­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa, mak­su mää­räy­tyy sa­mal­la ta­val­la kuin yk­sit­täi­sen pit­käai­kais­hoi­det­ta­van mak­su.

Jos lai­tos­hoi­to kes­key­tyy yh­tä­jak­soi­ses­ti yli vii­dek­si (5) päi­väk­si, ei kuu­kau­si­mak­sua pe­ri­tä vii­si (5) päi­vää ylit­tä­väl­tä ajal­ta. Yh­tä­jak­soi­suu­teen ei vai­ku­ta se, osuu­ko kes­key­tys yh­teen tai kah­teen las­ku­tus­kuu­kau­teen tai ka­len­te­ri­kuu­kau­teen. Jos pois­sao­lo kes­tää ko­ko kuu­kau­den, mak­sua ei pe­ri­tä lain­kaan. Mi­kä­li edel­lä mai­nit­tu pal­ve­lu kes­key­tyy kun­nas­ta joh­tu­vas­ta syys­tä viit­tä (5) päi­vää ly­hyem­mäk­si­kin ai­kaa tai pal­ve­lun saa­ja on muus­sa kun­nal­li­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa, ei asia­kas­mak­sua pe­ri­tä mai­nit­tu­jen vii­den (5) päi­vän ajal­ta.

Pit­käai­kai­sen lai­tos­hoi­don mak­sun mää­rää­mi­nen 1.1.2018 (So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kuntayhtymän yhtymähal­li­tus 18.12.2017 § 350).

Ly­hy­tai­kai­nen lai­tos­hoi­to hoi­vayk­si­kös­sä
Hoi­to­päi­vä­mak­su on ly­hy­tai­kai­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa 48,90 €/hoi­to­päi­vä. Omais­hoi­ta­jan la­ki­sää­tei­sen va­paan ai­kai­ses­ta hoi­dos­ta pe­ri­tään 11,40 €/vrk.
Terveydenhuollon asia­kas­mak­sut 1.1.2018 (So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kuntayhtymän yhtymähal­li­tus 18.12.2017 § 350).

Li­sä­tie­to­ja:

Pal­ve­lua­lue: Ka­jaa­ni  ja Pal­ta­mo  
pal­ve­lu­sih­tee­rit Ka­ti Kek­ko­nen puh. 044 767 9265 ja Sa­ri Pus­si­nen puh. 044 797 5206

Pal­ve­lua­lue: Hy­ryn­sal­mi, Ris­ti­jär­vi ja Suo­mus­sal­mi 
pal­ve­lu­sih­tee­ri As­ta Alan­ko puh. 044 797 4406