Terveysasemien asiakasmaksut

Avohoidon maksut 1.1.2018 alkaen


Terveyskeskuksen lääkärin ja hoitajan vastaanoton käyntimaksu 20,60 €/käynti.
Voidaan periä terveyskeskuksen avosairaanhoidon ja yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon 18 vuotta täyttäneiltä potilailta arkisin klo 8-16 kolmelta ensimmäiseltä lääkärin ja/tai hoitajan käynniltä kalenterivuodessa. 

Käyntimaksu peritään sairaanhoidollisesta vastaanottotoiminnasta (ei ennaltaehkäisevistä käynneistä).

Käyntimaksua ei peritä rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä eikä henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Maksua ei peritä myöskään Kainuussa (pois lukien Vaala ja Puolanka) vakinaisesti asuvilta naisilta, jotka ovat syntyneet vuonna 1927 tai aikaisemmin.

Hoitajan vastaanoton käyntimaksu peritään, kun kyseessä on hoitajan itsenäinen vastaanottotoiminta:

 • tulehduspotilaiden kiireellinen/puolikiireellinen vastaanotto (sairauslomatodistus)
 • pitkäaikaissairaiden kiireetön vastaanotto (hoitosuunnitelma / asiakkaan seurantakäynti)
 • toimenpidevastaanotto, kuten haavanhoito ja korvahuuhtelu
 • injektioiden pistämiset (pois lukien mielenterveyspotilaat)

Hoitajan vastaanoton käyntimaksua ei peritä:

 • rokotukset
 • tartuntatautilain mukainen hoito
 • terveysneuvonta (elämäntapaohjaus, painonhallinta, tupakasta vieroitus)
 • yleiset terveystarkastukset (ennaltaehkäiseväkäynti, ei vaadi jatkokäyntiä, mutta voidaan antaa ohjausta ja neuvontaa)
 • työttömien terveystarkastukset
 • raskauden ehkäisyyn liittyvät käynnit
 • päihteiden korvaushoito
 • ompeleiden poisto
 • lääkäriltä tulevat jatkokäynnit esim. PEF-ohjaus, Marevan-ohjaus
 • INR-vastaanottokäynnit
 • mielenterveyspotilaiden injektioiden pistämiset

Terveyskeskuksen päivystysmaksu lääkärin vastaanottokäynniltä 28,30 €/käynti ja/tai hoitajan vastaanottokäynniltä 20,60 €/käynti.
Voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen päivystyksessä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
Terveyskeskuksen käyntimaksu (3 käyntikertaa) ei vaikuta tämän maksun perimiseen. Peritään Kuhmon ja Suomussalmen viikonloppu- ja arkipyhävastaanotoilla.

Terveyskeskuksessa annettava yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €/hoitokerta.

Sarjassa annettava hoito 11,40 €/hoitokerta. 
Voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 18 vuotta täyttäneiltä. Hoitokertamäärä lasketaan yhteen eri hoitokerroista ja erilaisista sarjahoitona toteutettavista hoidoista sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Kainuun soten terveysasemilla sarjahoitomaksu peritään, kun hoito jatkuu samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään kolme kertaa. Peritään vain sarjassa annettavasta fysioterapiasta, toimintaterapiasta, dialyysihoidosta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Muut maksut

 • Lääkärintodistus ja lausunto 50,80 €/todistus
 • Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus 61,00 €/todistus
 • Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta (esim. sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai SVB, sairaan lapsen hoitotodistus, sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot, lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten) eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Lisätietoa:
 • Todistusmaksua ei peritä rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä eikä henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Maksua ei peritä myöskään Kainuussa (pois lukien Vaala ja Puolanka) vakinaisesti asuvilta naisilta, jotka ovat syntyneet vuonna 1927 tai aikaisemmin

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palvelusta 50,80 €/peruuttamaton aika.
Voidaan periä 15 vuotta täyttäneen asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Maksua ei peritä, jos aika on peruttu vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä.

Maksukatto 683 €.
Lisätietoa maksukatosta ja vapaakortin hakemisesta

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla enimmäismäärä (maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin.

Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksessa avosairaanhoidon palvelusta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yö- ja päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta. Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat 1 momentin mukaisesti maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon. Alle 18-vuotiaalta ei saa periä ylläpitomaksuakaan.

Maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon:

1) maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta

2) maksuja, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea

3) muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu.

Kun kuntayhtymä järjestää palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain tarkoittamalla tavalla ostopalveluina, on palvelusta perittävä samat maksut kuin omassa toiminnassa järjestettävistä palveluista. 

Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut