Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajat tavoittaa  seuraavista kuntakohtaisista puhelinnumeroista.  Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Asiakasohjauksen kuntakohtaiset puhelinnumerot ovat maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja                   perjantaina klo 9.00 – 14.00

Hyrynsalmi       044 744 8192

Kajaani             044 748 4030

Kuhmo              044 748 4633

Paltamo            044 748 4893

Ristijärvi           044 744 8192

Sotkamo           044 748 4838

Suomussalmi   044 748 4392


Asiakasohjaajat  tavoittaa myös käymällä paikan päällä neuvontapisteissä. Asiakasohjaajat ovat neuvontapisteissä parillisina viikkoina.

Neuvontapisteet avautuvat syksyllä 2018, seuraa oman paikkakuntasi paikallisia lehti-ilmoituksia.

Hy­ryn­sal­mi      
Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lo, Las­ku­tie 1, Hy­ryn­sal­mi
Hy­ryn­sal­men asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lol­la, maa­nan­tai­sin
klo 10.00 – 11.00.

Ka­jaa­ni             
Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lo, Poh­jo­lan­ka­tu 13, Ka­jaa­ni
Ka­jaa­nin asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lon neu­von­ta­pis­tees­sä kes­ki­viik­koi­sin klo 9.00 – 12.00.

Kuh­mo 
Kuh­mon kir­jas­to, Pa­jak­ka­ka­tu 2, Kuh­mo
Kuh­mon asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Kuh­mon kir­jas­tol­la, maa­nan­tai­sin  klo 10.00 – 11.00.
 

Pal­ta­mo 
Pal­ta­mon kun­nan­ta­lo, Vaa­ran­ky­län­tie 7, Pal­ta­mo
Pal­ta­mon asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Pal­ta­mon kun­nan­ta­lol­la (pie­ni neu­vot­te­lu­huo­ne) tors­tai­sin klo 10.00 - 11.00.
 

Ris­ti­jär­vi
Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vo, Aho­lan­tie 25, Ris­ti­jär­vi
Ris­ti­jär­ven asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vos­sa, kes­ki­viik­koi­sin klo 10.00 - 11.00.

Sot­ka­mo
Tu­ri­na­tu­pa, Ak­ko­nie­men­tie 9,  Sot­ka­mo
Sot­ka­mon asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Tu­ri­na­tu­val­la, per­jan­tai­sin klo 10.00 – 11.00.
 

Suo­mus­sal­mi
Suo­mus­sal­men kir­jas­to, Kian­non­ka­tu 31, Suo­mus­sal­mi
Suo­mus­sal­men asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Suo­mus­sal­men kir­jas­tol­la, kes­ki­viik­koi­sin klo 12.00 – 13.00.
 

Tervetuloa!