Muiden ammattiryhmien opiskelijat

Jotta opiskelija voi harjoitella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, tulee oppilaitoksella olla voimassa oleva sopimus kuntayhtymän kanssa. Mikäli oppilaitosta ei löydy alla olevasta listasta, opiskelijaa pyydetään oppilaitoksen opettajan kautta ottamaan yhteyttä hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervoon puh. 050 346 8833 marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi.

Arff­man Con­sul­ting Oy
Am­mat­tio­pis­to Lap­pia
Avar­tum Ins­ti­tuut­ti Oy
Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy (DIAK)
Ete­lä-Sa­von Kou­lu­tus Oy, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­la
Hel­sin­gin Dia­ko­niao­pis­to
Itä-Suo­men ylio­pis­to, lääketieteen laitos/kansanterveystiede
Itä-Suo­men ylio­pis­to, terveystieteiden tiedekunta/hoitotieteen laitos
Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä, Ou­lais­ten am­mat­tio­pis­to
Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Jy­väs­ky­län am­mat­tio­pis­to
Jy­väs­ky­län ylio­pis­to
Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Kai­nuun Am­mat­tio­pis­to, ai­kui­so­pis­to
Kai­nuun Am­mat­tio­pis­to, nuo­ri­soas­teen kou­lu­tus
Kai­nuun Opis­to Oy
Ka­jaa­nin Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy
Ka­re­lia Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy
Ke­mi-Tor­nion am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Kes­ki-Poh­jan­maan am­mat­tio­pis­to
Kirk­ko­pal­ve­lut ry / Seu­ra­kun­tao­pis­to
Ky­men­laak­son am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Lah­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy
La­pin am­mat­tio­pis­to (Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä ja So­dan­ky­lä)
La­pin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu (Ro­va­nie­mi, Ke­mi-Tor­nio))
Lau­rea AMK, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­la
Län­si­ran­ni­kon kou­lu­tus Oy Win­no­va Po­rin yk­sik­kö, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­la
Met­ro­po­lia Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­la
Mik­ke­lin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy (Mik­ke­li & Sa­von­lin­na)
Ou­lun seu­dun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan yk­sik­kö
Ou­lun seu­dun am­mat­tio­pis­to
Ou­lun Dia­ko­niao­pis­to
Ou­lun ylio­pis­to, lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta
Ou­lun ylio­pis­to, hu­ma­nis­ti­nen tie­de­kun­ta: lo­go­pe­dia
Pe­las­tu­so­pis­to
Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä
Poh­jois-Sa­von Opis­to
Pir­kan­maan am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan yk­sik­kö
PSK-Ai­kui­so­pis­to
Poh­joi­sen Kes­ki-Suo­men am­mat­tio­pis­to
Ro­va­la-opis­to
Ro­va­nie­men am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Sa­von koulutuskuntayhtymä, Savon am­mat­tio­pis­to
Sai­maan am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, so­siaa­li- ja ter­vey­sala
Sei­nä­joen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, sosiaali- ja terveysala
Sa­vo­nia am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kun­tayh­ty­mä, Sa­vo­nia am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Sta­din ai­kui­so­pis­to, hy­vin­voin­tia­lat
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tam­pe­reen seu­dun am­mat­tio­pis­to, ai­kuis­kou­lu­tus ja työe­lä­mä­pal­ve­lut
Teak Tek­no­lo­gia­kes­kus Oy
Tu­run am­mat­ti-ins­ti­tuut­ti
Tu­run am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, terveys ja hyvinvointi
Vaa­san kau­pun­ki / Va­mia (hoi­va- ja pal­ve­lua­la)
Vaa­san am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiiili -järjestelmän kautta.

Toisen asteen opiskelijat tai koulujen opettajat tiedustelevat harjoittelupaikkoja suoraan yksiköiden esimiehiltä tai opiskelijavastaavilta.

 

Lisätietoja:

vs.Rekrytointipäällikkö Merja Moisanen
puh. 044 797 4056
merja.moisanen@kainuu.fi