Lastensuojelu Kainuussa

Lastensuojelutyössä keskeisenä periaatteena on lapsen oikeus kasvuun, kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lapsen asemaa yhteiskunnassa pyritään parantamaan siten, että lapsen huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään ja että lapsen tarpeet otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. 

Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti perhe-elämän haasteissa. Yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun perhe itse ottaa riittävän ajoissa yhteyttä tarvitessaan apua ja tukea. 

Laissa on säädetty viranomaiset, joilla on velvollisuus ilmoittaa ilmeisessä lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä oheisella lastensuojeluilmoituksella tai syntymättömästä lapsesta huolen herätessä ennakollisella lastensuojeluilmoituksella.

Lastensuojelutarvetta voidaan pyytää arvioitavaksi myös Yhteydenottopyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi-lomakkeella. Lomakkeet voi palauttaa mihin tahansa Kainuun soten sosiaalitoimistoon, joiden yhteystiedot löytyvät lomakkeista tai yhteystietosivulta. 

Lastensuojelussa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen edun toteutumista. Lapsen etua arvioitaessa lapsen omat toivomukset ja mielipide on otettava huomioon lastensuojelutoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lastensuojelulain mukaan 15 vuotta täyttäneellä lapsella on huoltajan ohella itsenäinen puhevalta häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.  

Lastensuojelulain mukaista yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimenpiteet, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto.