Kuntoutus (lähipalvelut)

Mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le tar­jo­taan mo­ni­puo­lis­ta avo­kun­tou­tus­ta ta­paus­koh­tai­sen työ­ryh­män, asiak­kaan ja hä­nen lä­heis­ten­sä kans­sa yh­des­sä teh­dyn ta­voit­teel­li­sen kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Päi­vä- ja ryh­mä­toi­min­taa to­teu­te­taan Ka­jaa­nin seu­dul­la Ryh­mä­ta­lol­la ja El­jas­kar­ta­nos­sa Ka­jaa­nis­sa, Päi­vä­py­sä­kil­lä Vuo­li­joel­la kun­tou­tus­ko­ti Tai­pa­lees­sa Pal­ta­mos­sa se­kä Sot­ka­mon, Kuh­mon ja Suo­mus­sal­men kun­tou­tus­ko­deil­la. Ko­to­na sel­viy­ty­mis­tä tue­taan tar­vit­taes­sa ko­ti­käyn­nein.

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den kun­tou­tus­ko­dit:

Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan vastuualueen kuntoutuskodeissa kodinomaiset puitteet tuettuun asumiseen ja kuntoutumiseen. Asuminen kuntoutuskodissa perustuu yksilölliseen tarpeenmukaiseen kuntoutussuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja tapauskohtaisen työryhmän kanssa.  Tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen valmiuksien vahvistaminen.