Kainuun soten chat palvelut

Terveysasemien chat-palvelut

Chat ei ole tar­koi­tet­tu kii­reel­li­siin pal­ve­lui­hin, vaan sen kaut­ta voi esi­mer­kik­si va­ra­ta tai pe­rua ajan kan­san­ter­veys­hoi­ta­jal­le, ky­syä neu­vo­ja ja hoi­taa hoi­don seu­ran­taan liit­ty­viä asioi­ta, ja ky­syä vaik­ka la­bo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta tai lääk­kei­siin liit­ty­vis­tä asiois­ta. Chat –pal­ve­lun kaut­ta ei voi saa­da lää­kä­rin­to­dis­tus­ta tai sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta tai va­ra­ta lää­kä­riai­kaa. Lää­kä­ria­jan va­raa­mi­nen vaa­tii sai­raan­hoi­ta­jan te­ke­män hoi­don­tar­peen ar­vioin. Chat-pal­ve­lu on käy­tös­sä ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­ko­jen mu­kaan maa­nan­tai-tors­tai klo 8.00-16.00 ja per­jan­tai klo 8.00-15.00. Chat-vies­tii­si vas­taa ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­ja.

Chat-pal­ve­lua pää­see käyt­tä­mään kir­jau­tu­mal­la Oma­so­te –pal­ve­luun, jo­ka on tie­to­tur­val­li­nen ja suo­jat­tu. 

oma­so­te.kai­nuu.fi

 

Onks tää normaalia?

Normaali.fi huolitesti ja chat auttavat kainuulaisia nuoria elämän pulmissa. Palvelusta löydät näkökulmia yleisimpiin huoliin, kuten riitoihin, pahaanoloon, ulkonäköön, rahattomuuteen, erilaisuuteen, päihteisiin ja seurusteluun. Normaali.fi chatissa voit jutella nimettömänä sinua askarruttavista asioista kainuulaisen ammattilaisen kanssa. Chat on avoinna maanantaisin klo 16–18. Jonotusaika on yleensä lyhyt.

https://normaali.fi/