Ylimääräiset vaatekustannukset, erityisravinto ja muut palvelut

Määrärahasidonnaista korvausta ylimääräisiin vaatekustannuksiin voidaan myöntää yksilöllisen harkinnan perusteella, kun vamman vuoksi vaatteiden kuluminen on tavanomaista suurempaa tai kun asiakas ei voi käyttää  valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Määrärahasidonnaista korvausta ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin voidaan myöntää kustannusten ollessa huomattavia ja käytön ollessa pitkäaikaista ja säännöllistä. Näissä asioissa huomioidaan ensin muun sosiaaliturvan ensisijaiset etuudet, kuten KELA:n korvaus erityisravinnosta.

Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet. Korvausta kustannuksista haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 16.12.2019 § 355 Vam­mais­pal­ve­luiden myön­tä­mis­pe­riaat­teet 1.1.2020 al­kaen.

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä