Tiedote 14.10.2020

Kainuussa on todettu 1 uusi koronatartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä 13.10.2020

Koronaviruksen osalta yleistilanne Kainuussa on rauhallinen. Eilen 13.10. on todettu yksi tartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä. Tartunnan jäljitys on tehty ja perhepiirissä on muutamia altistuneita.

Kajaanissa 4. lokakuuta pelatussa Vaasan Palloseuran ja AC Kajaanin miesten jalkapallo-ottelussa yksi Vaasan pelaaja on sairastunut koronaan ottelupäivänä ja toinen pelaaja 6.lokakuuta. Tieto tartunnoista on saatu Kajaaniin 11.10, jonka jälkeen AC Kajaanin joukkue on testattu. Testeissä ei todettu tartuntoja.

Kainuussa ei ole sairaalahoidossa olevia COVID-potilaita. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 8 tapausta /100 000 asukasta. Positiivisten testien osuus 0,4 % /14 vrk. Viikolla 41 testejä on tehty 1313, joista 267 antigeenipohjaisia.

Kainuussa on voimassa perustason maskisuositus 8.11. saakka seuraavasti:

  • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
  • koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tee tes­ti omao­lo.fi pal­ve­lus­sa ja ole yh­tey­des­sä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 tai oma­so­te.kai­nuu.fi

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In -tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saat soit­ta­mal­la 116 117 tai va­raa­mal­la sen Oma­so­te -palve­lus­ta omasote.kainuu.fi. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja omasotessa.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Lisätietoja

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 044 777 3033

Olli-Pekka Koukkari, hallintoylilääkäri 044 797 4668