Tiedote 16.09.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020

Lisätietoja asiasta kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi

​Liitteet: https://sote.kainuu.fi/yhtymahallituksen-kokousasiakirjat


Talouden seurantaraportti 1.1.–31.7.2020

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2020 yhteensä 348,8 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppusumma on 349,1 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 195,8 milj. euroa, joka on 56,1 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa eli 0,3 % käyttösuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuotot yhtymähallituksen 17.6.2020 hyväksymässä muutetussa talousarviossa ovat 346,7 milj. euroa. Vuosiennuste tammi-heinäkuun toteuman perusteella on 348,1 milj. euroa eli muutettua talousarviota 1,4 milj. euroa suurempi. Ero johtuu pääosin arvioidusta COVID-19 -koronaviruspandemian valtion kompensaatiosta, jota ei ole huomioitu talousarviomuutoksessa ja toisaalta myynti- ja maksutuottojen arvioidusta talousarviota 2020 pienemmästä kertymästä.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2020 yhteensä 337,9 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppusumma on 338,3 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 195,3 milj. euroa, joka on 57,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintakuluja on kertynyt 1,5 % enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 6,3 milj. euroa eli 1,8 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuonna 2019 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 336,5 milj. euroa. Toimintakulut yhtymähallituksen 17.6.2020 hyväksymässä muutetussa talousarviossa ovat 343,4 milj. euroa. Vuosiennuste tammi-heinäkuun toteuman perusteella on 344,5 milj. euroa, joka on muutettua talousarviota 1,1 milj. euroa eli 0,3 % suurempi.

Alkuperäinen talousarvio on -3,9 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-heinäkuun toteuman perusteella on -11,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,2 milj. € eli 0,2 % pienempi kuin yhtymävaltuuston 17.6.2020 hyväksymän muutetun talousarvion tilikauden 2020 alijäämä. Poikkeama alkuperäiseen talousarvioon, -7,3 milj. euroa, vastaa likimain COVID-19 -koronaviruspandemian arvioitua vaikutusta Kainuun soten talouteen

Talousarvion 2021 kuntayhtymätason strategia, BSC - tuloskortti ja mittarit 2021–2028

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymätason strategian, BSC tuloskortin ja mittarit 2021–2028.

Kuntayhtymän strategiaa 2021–2028 (BSC-tuloskorttia) on valmisteltu yhtymähallituksen kanssa. Strategiaa 2021–2028 on päivitetty vuosittain toimintaympäristön muutokset huomioiden.

Sisäisen valvonnan väliraportti 2020 

Yhtymähallitus hyväksyi tilivelvollisten esittämän sisäisen valvonnan raportin ja toteaa osaltaan, että sisäinen valvonta on järjestetty suunnitelmallisesti sisältäen menetelmät, menettelytavat ja muut toimenpiteet, jotka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että seuraavat ohjeen mainitsemat yleiset tavoitteet on saavutettu:
- varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja jatkuvuus;
- edistetään organisaation tehtävien mukaisesti toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palveluiden laatua;
- vältytään resurssien menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöksistä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista;
- pystytään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään virheitä sekä hallitsemaan riskejä;
- noudatetaan lakeja, säännöksiä ja johdon ohjeita sekä
- kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa.

Lisäksi yhtymähallitus seuraa raportissa mahdollisesti esitettyjen puutteiden tai epäkohtien korjaantumista tämän vuoden aikana ja tarvittaessa antaa ohjeistusta siihen.

Yhtymähallituksen edustajien nimeäminen hallintosäännön päivittämistyöhön

Yhtymähallitus nimesi edustajansa syksyllä 2020 tehtävään Kainuun soten hallintosäännön päivitystyöhön.
 

Lausuntopyyntö: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntien perustaminen

Yhtymähallitus keskusteli lausuntopyynnöstä ja ohjasi jatkovalmisteluja. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 15.6.2020 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle lausuntopyynnön hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallintoylilääkärin tehtävien hoitaminen 1.10.–31.12.2020

Yhtymähallitus päätti, että hallintoylilääkärin avoimen viran tehtäviä hoitaa 1.10.–31.12.2020 ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tehtävään sisältyy infektioylilääkärin tehtävät, 10 % työajasta ja erillisen työnjaon mukaiset tulosaluejohtajan tehtävät. Kuntayhtymän johtajan ensisijaisena sijaisena toimii terveysjohtaja ja tarvittaessa hallintoylilääkäri tai heidän sijaisensa. Palkkaus on erillisen sopimuksen mukaan.

Sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtajana muilta osin toimii laatupäällikkö Virpi Korhonen 1.10.2020–31.12.2020 erillisjärjestelyin 50 %. Palkkaus on erillisen sopimuksen mukaan.

Kansallinen ohjaus- ja neuvontapalvelu, Päivystysapu 116117, yhteistoimintasopimus

Yhtymähallitus merkitsi päivystysapu sopimuksen tiedoksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on käytössä kansallinen Päivystysapunumero 116117 ohjaukseen ja neuvontaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välillä on tehty yhteistoimintasopimus liittyen ilman sijaintietoa päivystysapuun 116117 saapuvien paikantamattomien puhelujen hoitamisesta ja kuulovammaisten päivystysapu tekstipalvelun tuottamisesta.
 

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankehaku, koronahaku

Yhtymähallitus päätti hyväksyä hankkeen "Kainuulaisten COVID-19-potilaiden vasta-ainevasteen kehittyminen ja säilyminen KAICO/sote" ja merkitsi tiedoksi rahoituspäätöksen. Hakijana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) yhteyshenkilönään Olli-Pekka Koukkari. Kyseessä on rinnakkaishanke Mittaustekniikan yksikön hankkeen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeilla on yhtenäinen ja yhteinen tutkimussuunnitelma. Ao, tavoite- ja toimenpideselvitykset ovat osin yhtenäisiä MITY:n hakemuksen vastaavan kohdan kanssa.
1) Selvitetään, kuinka suurelle osalle COVID-19 positiivisiksi todetuista muodostuu SARS-CoV-2 -vasta-aineita.
2) Tutkitaan, onko vasta -ainevasteissa eroja eri potilasryhmien välillä. Keskeisimpinä ryhminä tutkitaan senioriväestön ja työikäisten välisiä eroja. Lisäksi selvitetään muiden tekijöiden, kuten sukupuolen ja perussairauksien mahdollista vaikutusta.
3) lmmuunivasteiden selvittämisen lisäksi luodaan Kainuulle oma, alueen erityispiirteet huomioon ottava koronaviruksen leviämisen ennustemalli. Mallia voidaan hyödyntää terveydenhuollon resurssien mahdollisimman tehokkaaseen kohdentamiseen.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 4.5.–31.12.2020 ja kokonaiskustannusarvio 39 700 €, johon on haettu maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta 31 700 € (79,9 %).

Tilannekatsaus koronavirus COVID-19 syyskuu 2020

Kuhmossa todettiin koronavirusryvästymä 28.8.2020. Tuolloin Kainuuseen annettiin yleinen maskisuositus, vanhuspalveluiden kaikkiin hoivakoteihin asetettiin vierailukielto ja Kainuun soten työntekijöille määrättiin maskipakko. Ryvästymään liittyen 7.9.2020 mennessä on todettu yhteensä 26 koronavirusinfektiota, minkä lisäksi karanteeniin on määrätty yhteensä yli 200 henkilöä. Eristysten ja karanteenien määrä laskee alle 100 henkilöön 12.9.2020.

30.8.2020 jälkeen karanteenin ulkopuolisia tartuntoja on ollut kaksi, tartunnat on voitu yhdistää muuhun ryvästymään eikä niihin ole liittynyt joukkoaltistumisia. Yksittäisiä tartuntoja todettiin mm. Kuhmon kotihoidon, Tukena Kultakuusen sekä Tuupalan koulun henkilökunnalla, mutta jatkotartuntoja asukkaisiin, asiakkaisiin tai oppilaisiin ei ole todettu 7.9.2020 mennessä. 6.9.2020 epidemian katsottiin rajautuneen ja epidemian vuoksi määrättyjä rajoituksia alettiin purkaa 7.9.2020 alkaen. On luultavaa, että lähiviikkojen aikana todetaan yksittäisiä sairastumisia karanteeniin määrätyillä. Yhtään potilasta ei ole joutunut sairaalahoitoon ryvästymän koronavirusinfektion vuoksi.

Kainuun sote on sopinut, että kunnat vastaavat heikommassa asemassa oleville tarkoitettujen kasvomaskien hankkimisesta ja jakelusta. Kunnat saivat Elers Medical Finland Oy:n lahjoittamana 42 000 kertakäyttöistä kirurgista hengityssuojainta 2.9.2020. Kainuun ammattiopiston logistiikka-ala toteutti maskien noutamisen Vantaalta 3.9.2020 ja jakelun Kainuun kuntiin 4.9.2020.

Yhteistyö Kuhmon kaupungin, Tukena Oy:n, KAO:n, KAMK:n, Elers Medical Finland Oy:n, Kainuun kuntien ja kainuulaisten kanssa on sujunut esimerkillisesti, mistä osoituksena epidemian nopea rajautuminen ja Pohjois-Suomen valmiustoimikunnan kiitos ripeistä toimista sekä tiedottamisesta. Pienempiä ryvästymiä tultaneen näkemään loppuvuoden aikana. Testaaminen ja tartunnan jäljitys aiheuttavat huomattavia kustannuksia toistaiseksi. Koronavirustestimäärät ovat vaihdelleet 250–400 testiä / vrk -tasolla. Laajamittaisen epidemian synty tai tehohoitokapasiteetin riittämättömyys on erittäin epätodennäköistä.

Lastensuojelun monialainen kehittäminen PohjoisSuomessa 2020–2022 –hanke

Yhtymähallitus päätti osallistua Pohjois-Suomen yhteiseen monialaisen lastensuojelun kehittämishankkeeseen ja sen vaatimaan omarahoitusosuuteen Kainuun soten osalta 35.426 € vuosina 2020–2022.

STM avasi keväällä lastensuojelun monialainen kehittäminen hankehaun osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja pääministeri Marinin hallitusohjelmaa. Lastensuojelun kehittämishanke osoitettiin haettavaksi sosiaalialan osaamiskeskuksille viidelle yhteistoiminta-alueelle (erva-alue). Hankkeiden tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin monialaisesti yli hallinnonalarajojen. Erityisenä painopisteenä hankkeissa on lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon vahvistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. Hankkeiden toteutusaika on vuodet 2021 ja 2022 ja avustus on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Valmistellun hankkeen tavoitteena on ohjelman mukaisesti, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja muihin riippuvuusongelmiinsa sekä mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti asuinalueesta riippumatta ja tarvittaessa myös sähköisesti.

Suunniteltu kehittämistyö mahdollistaa aiempaa paremmin lasten ja nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan ja vahvistaa heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista.
 

Savuton Kainuun sote 2020 Toimintaohjeen ja sen liitteiden päivitys

Yhtymähallitus hyväksyi Savuton Kainuun sote 2020 päivitetyn toimintaohjeen liitteineen. Uudet ohjeistukset tulevat voimaan 1.10.2020 alkaen.

Savuton Kainuun sote -toimintaohje 2015 on käsitelty ja hyväksytty 17.6.2015 § 130 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksessa. Toimintaohjetta ja sen liitteitä on tarpeen päivittää vastaamaan Suomen Tupakkapoliittisen toimenpideohjelman ja uudistetun tupakkalainsäädännön mukaisiksi.

Tupakkalainsäädäntö Suomen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Tie savuttomaan Suomeen (2014) linjaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla päästään asteittain tupakkatuotteiden käytön loppumiseen Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Kansallisina tavoitteina esitetään: a) luoda ympäristö, jossa lapset ja nuoret eivät käytä tupakkatuotteita, b) tukea sitä, että yhä useampi lopettaa tupakkatuotteiden käytön, c) laajentaa savuttomia elinympäristöjä niin, ettei kukaan altistu tupakansavulle ja d) estää uusien tupakkatuotteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden markkinoille pääsy.

Kainuun soten työpaikat ovat savuttomia. Henkilöstön, opiskelijoiden, asiakkaiden ja potilaiden savuttomuutta halutaan edistää sekä tukea tupakoinnin lopettamista.

Palvelusopimus ja palveluverkkoneuvottelut

Yhtymähallitus käsitteli palvelusopimusluonnosta. Tulosalueet työstävät esityksiä uudesta palveluverkosta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt 15.6.2020 § 197 ja 26.8.2020 § 233 talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvänä asiana Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista asiakastarpeen mukaisesti. Kainuun sote ja sen jäsenkuntien nimeämät edustajat ovat yhdessä työstäneet palvelusopimusta.

Hyvän mielen kunta -hanke

Yhtymähallitus hyväksyi Hyvän mielen kunta - Kainuun osahankkeen hankesuunnitelman ja sitoutuu hankkeen omarahoitusosuuteen 18 076 €. Määräraha sisältyy talousarvioon. Osahankkeen kokonaiskustannus on 90 380 €, josta Kainuun soten omarahoitusosuus on 18 076 €, joka on 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Valtionavustusta kanavoituu 72 304 € Kainuun osahankkeelle MIELI Suomen mielenterveys ry:n kautta.

MIELI, Suomen mielenterveys ry on hakenut valtionavustusta mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa Hyvän mielen Suomi -hankkeeseen vuosille 2020–2022. Hyvän mielen kunta - Kainuun osahanke sisältyy Hyvän mielen Suomi -hankekokonaisuuteen.