Tiedote 13.10.2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen, puh. 0400 154 522 tai sähköpostitse paavo.oikarinen@pp.inet.fi 

Liit­teet: http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/234/10521


Osavuosiraportti 1.1.–31.8.2021

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2021 osavuosiraportin ajalta 1.1.–31.8.2021 ja päätti esittää talousarvion osavuosiraportin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille.

Yhtymävaltuusto hyväksyi 30.6.2021 yhtymähallituksen esityksen talousarviomuutoksesta, jossa toimintatuottojen loppusumma on 350,6 milj. euroa ja toimintakulujen loppusumma on 359,5 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 226,6 milj. euroa, joka on 64,6 % muutetusta talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa eli 0,7 % muutettua talousarviota pienempinä.

Toimintakuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 231,3 milj. euroa, joka on 64,3 % muutetusta talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 3,7 % enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa eli 0,1 % muutettua talousarviota suurempina.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Rahoituserät rasittavat vuoden 2021 tulosta 1,4 milj. euroa, 46,7 %, edellisvuotta vähemmän. Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2021 on talousarvion mukainen 14,5 milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa eli 7,5 % edellisvuotta enemmän.

Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -27,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,8 milj. euroa muutetun talousarvion alijäämää suurempi.

Alijäämäennuste sisältää tiedossa olevat vuodelle 2021 kohdistuvat palkkaharmonisointikulut. Vuosiennusteeseen tammi- elokuun toteuman pohjalta sisältyy 4,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin, jotka on arvioitu kokonaisuudessaan -6,4 milj. euron suuruisiksi. Edelliset on huomioitu muutetussa talousarviossa.

Lääkäreiden palkkaharmonisointi pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Siitä aiheutuvia kuluja ei ole otettu huomioon vuoden 2021 alijäämäennusteessa, koska palkkojen selvitystyö on vielä meneillään eikä perusteltuja euroarvioita ole tässä vaiheessa mahdollista esittää. Palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin lisämenoihin ei ole kaikilta osin määrärahavarauksia vuoden 2021 talousarviossa.

Hankintakriteerien hyväksyminen, Uusi Sairaala lisärahoituksen kilpailuttaminen

Yhtymähallitus hyväksyi uuden sairaalan jäljellä olevan rahoituksen kriteerit ja varasi mahdollisuuden viranomaistyönä tarkentaa tarjouspyyntöasiakirjoja. Lisäksi yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan ja vs. talousjohtajan suorittamaan asian hoitamisessa tarvittavat toimenpiteet.

Tarjousta pyydetään investoinnin rahoituksen jäljellä olevalle tarvittavalle pääomalle, eli yhteensä 12–15 miljoonan euron summalle. Tarjousten arvioinnissa ratkaiseva tekijä on rahoitusjärjestelyn kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus lasketaan efektiivisen koron perusteella.

Mikäli edullisimman tarjouksen antanut rahoittaja / rahoittajat ei voi tarjota rahoitusta koko lainasummalla voidaan rahoituskokonaisuus jakaa myös useamman rahoittajan kesken, jos se nähdään Kainuun soten näkökulmasta tarkoituksenmukaisena.

Talousarvion 2022 kuntayhtymätason strategia, BSC-tuloskortti ja mittarit 2022–2029

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymätason strategian, BSC-tuloskortin ja mittarit 2022–2029. Kainuun soten strategisina tavoitteina ovat:
- hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat
- houkutteleva työpaikka
- hyvän palvelun sote
- tasapainoinen talous

Kuntayhtymän strategiaa 2022–2029 on valmisteltu yhtymähallituksen kanssa ja sitä on päivitetty vuosittain toimintaympäristön muutokset huomioiden. Tavoitetasot sekä toimenpiteet on esitetty sekä vuosittain että pitkällä aikavälillä. Tulosalueet ja vastuualueet ovat tehneet kuntayhtymän strategiasta johdetut seuraavien vuosien mittarit, tavoitetasot ja toimenpiteet talousarvioon.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteinä ovat mm.
- ennaltaehkäisevään työhän panostaminen yhdessä kuntien kanssa, tulevaisuuden sote-keskus ohjelman toteuttaminen ja toiminnan siirron toteutus hyvinvointialueelle.
- työnantajakuvan kirkastaminen brändityöllä ja rekrytointiyksikön toiminnan uudistaminen
- digitaalisten palveluiden lisääminen
- tietojohtamisen vahvistaminen
- keskeisten prosessien ja hoito- ja palveluketjujen kehittäminen
- kustannustason johtaminen seurannan ja suoritetiedon avulla
- laatutyön kehittäminen

Lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun soten STM:lle antaman lausunnon.

Lausunto tartuntatautilain muutoksista maahantulosäännösten sekä koronatodistuksen osalta

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun soten STM:lle antaman lausunnon.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin nimeäminen 1.11.2021 alkaen

Yhtymähallitus nimesi Kainuun soten tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi 1.11.2021 alkaen apulaisylilääkäri, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Lea Käsmä-Ronkaisen. Pandemiapäällikkö nimetään erikseen.

Henkilöstöohjelma vuosille 2021–2025

Yhtymähallitus hyväksyi henkilöstöohjelman vuosille 2021–2025.

Kainuun soten henkilöstöpolitiikan keskeisin tavoite on osaavan ja hyvinvoivan sekä riittävän henkilöstön saanti ja pysyminen palveluksessa.

Henkilöstöohjelman tarkoitus on vahvistaa, selkeyttää ja yhtenäistää Kainuun soten henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamista.

Keskeisimmiksi henkilöstöohjelman painopistealueiksi nousivat vuosille 2021–2025: yhteisöllisyys, osallisuus, merkityksellisyys, uudistuminen ja johtaminen. Kullekin painopistealueelle on henkilöstöohjelmassa määritelty tavoitteet, toimenpiteet ja seurattavat mittarit ja toteumat. Henkilöstöohjelman valmistelu on tehty yhteistoiminnallisesti työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken.

Ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain Kainuun soten henkilöstöraportissa sekä yhteistyötoimikunnassa. Kainuun hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023, laaditaan uusi henkilöstöohjelma uudelle organisaatiolle.

Paikalliset sopimukset edustuksellisesta ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta

Yhtymähallitus hyväksyi paikalliset sopimukset edustuksellisesta yhteistoimintaorganisaatiosta ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta ajalle 1.1.2022–31.12.2025.

Yhtymähallitus nimesi edustajakseen varsinaiseksi jäseneksi Hannu Suutarin ja varajäseneksi Aila Heikkisen yhteistyötoimikuntaan ajalle 1.1.2022–31.12.2025.

Tulosaluejohtajien palkkojen tarkastelu

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Hankintakriteerien hyväksyminen, psykiatrian erikoislääkäripalvelut

Yhtymähallitus hyväksyi hankintakriteerit ja valtuutti hankintayksikön tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Hankinnan kohteena on Kainuun soten tarvitsemat erikoislääkäripalvelut Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon, Suomussalmen ja Paltamon mielenterveysyksiköissä.

Sopimuskausi alkaa puitesopimuksen allekirjoittamispäivästä lukien ja on voimassa kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy optio 1+1 vuodelle. Hankinnan arvioitu arvo on noin 2 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Lausunto sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun soten STM:lle antaman lausunnon.

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan ja puheenjohtajien nimeäminen

Yhtymähallitus nimesi Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä johtokunnan puheenjohtajat.

Jäsenet: Juhana Juntunen (Anniina Niemelä), Arttu Ohtonen (Vernu Vasunta), Päivi Astikainen (Aija Juntunen), Anssi Tuominen (Raimo Sivonen)
Yhtymähallituksen edustajat Aaro Tolonen (Esa Ahonen) ja Taina Matero (Eila Jokelainen-Keränen).

Puheenjohtaja: Maire Ahopelto ja varapj Anssi Tuominen.

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen (KASKK) loppuraportti

Yhtymähallitus merkitsi loppuraportin tiedoksi.

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (KASKK) toteutui ajalla1.1.2018 – 31.3.2021. Hankkeen toteutuksesta vastasi Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskus/Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn kanssa.

Hankkeen tuloksena Kainuuseen valmistui kahdeksan uutta sosiaalityöntekijää. Lisäksi Kainuun sote, Itä-Suomen yliopisto ja Kajaanin yliopistokeskus solmivat sosiaalialan tutkimustoimintaa ja kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen, jossa on kyse konkreettisen perustan luomisesta pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Edustajan nimeäminen Kajaanin vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021–2025

Yhtymähallitus nimesi edustajakseen Aki Räisäsen ja hänen varaedustajakseen Hannu Suutarin Kajaanin kaupungin vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021–2025.

Tilintarkastuspöytäkirja 6.10.2021 talouden tasapainosta

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi tilintarkastajan laatiman tilintarkastuspöytäkirjan.

Kuntayhtymän tilintarkastaja (KPMG Oy Ab) on toimittamassaan tilintarkastuspöytäkirjassa 6.10.2021 esittänyt yhtymähallitukselle, että sen tulee valmistella tasapainoinen taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 ja saattaa se yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän yhtymähallituksen tulee yksilöidä taloussuunnitelmassa toimenpiteet, joilla alijäämä katetaan vuoden 2022 loppuun mennessä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle.

Yhtymähallitus velvoitti tulosalueita valmistelemaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Yhtymähallitus totesi, että perussopimuksen mukaisesti maksuosuuksia korjataan kunkin talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi, minkä vuoksi taseeseen ei muodostu yli- eikä alijäämää.

Palvelusopimus ja palveluverkko

Yhtymähallitus on hyväksynyt palvelusopimusluonnoksen (4.11.2020 § 307) ja pyytää kuntien lausuntoja 13.11.2021 mennessä palvelusopimusluonnoksesta ja palveluverkkokuvauksesta.

Kainuun soten ja jäsenkuntien edustajat ovat yhdessä työstäneet palvelusopimusluonnoksen, jonka yhtymähallitus on hyväksynyt (4.11.2020 § 307) todeten samalla, että kuntayhtymän tulosalueet tarkentavat vielä palveluverkkoesityksiään. Palveluverkko on tarkoitus liittää osaksi palvelusopimusta.

Kainuun sote on käynyt neuvotteluja talouden tasapainottamiseksi tehdyistä palveluverkkoesityksistä jäsenkuntien kanssa syksyn 2020, kevään ja kesän 2021 aikana. Tulosalueet ovat osana talouden tasapainottamisohjelmaa tehneet kevään ja kesän 2021 aikana yhtymähallituksen päätettäväksi esityksiä palveluverkkomuutoksista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - osa II

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – osa II: Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hankkeen hakemuksen mukaisena ja sitoutua sen toteuttamiseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022–31.12.2023.

STM on käynnistänyt tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman täydentävän valtionavustushaun. STM on määritellyt haun painopisteiksi erityisesti palveluiden saatavuuden edistämisen toimet perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Lisäksi ministeriö on edellyttänyt, että jokaiseen hakemukseen tulee sisältyä hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille. Asetuksella on säädetty haettavat euromäärät alueille (VNA 13/2020). Kainuulle on mahdollistettu hakea 3 366 135 € vuosille 2022 - 2023. Hankkeeseen ei vaadita omarahoitusta.

Kainuun sotessa on valmisteltu laajasti täydennyshakua, valmistelutyössä on ollut mukana työpaketeittain eri tulosalueiden vastuuhenkilöitä. Täydennyshaku jatkaa jo HELLÄ osa I:ssä aloitettua kehittämistyötä. Täydennyshaku koostuu yhdeksästä työpaketista: moniammatillinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon uudistaminen, perhekeskustoiminnan tehostaminen, kaiken ikäisten psykososiaaliset palvelut, mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon kehittäminen, sosiaalihuollon kehittäminen, kuntoutuspalvelujen kehittäminen, maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille sekä osallisuutta edistävä hallintamalli. Lisäksi kaikkia työpaketteja tarkastellaan tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen näkökulmasta. Kehittämisprosessin aikana luodaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuussa tarkoittaa (rakenne ja johtaminen).

Ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen osalta STM on avannut erillishaun (hakuaika 29.9. - 29.10.2021), johon hakemusta valmistellaan. Lisäksi 12/2021 avautuu RRF haku (Suomen kestävän kasvun ohjelma ja EU:n elpymis- ja palautumistukiväline) liittyen mm. pandemian haittojen torjuntaan ja digitaalisten palvelujen uudistamiseen.