Työterveyspalvelut

Rekisterinpitäjä
Kainuunmeren Työterveys Oy
Tehdaskatu 11
87100 Kajaani
Puh. 08 6156 7311
Sähköposti etunimi.sukunimi@kmtt.fi
 

Tietosuojavastaava sähköpostiosoite tietosuojavastaava@kainuu.fi
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

Työterveyshuollossa henkilötietoja kerätään asiakkaan työterveyspalvelujen järjestämistä varten. Tietoja kerätään asiakkaan tutkimukseen, hoidon suunnitteluun, toteutukseen, hoidon ja hoidon laadun seurantaan liittyen.  Lisäksi tietoja käytetään terveyspalvelujen tilastointiin, asiakastietojen ja -maksujen käsittelyyn, tieteellisen tutkimustoimintaan ja arkistointiin.

Mikäli rekisteröity ei anna pyydettyjä tietoja siltä osin kun tiedot liittyvät hoitotapahtumaan, tietojen antamatta jättäminen voi vaikuttaa hoidon turvallisuuteen.

Kainuunmeren Työterveys Oy noudattaa kaikissa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen ensisijainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 

Keskeiset käsitteet 

Henkilötieto: Kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää henkilöön, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, ovat henkilötietoja. Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat sellaisia henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, kuulumisen ammattiyhdistykseen tai geneettiset tiedot, biometrisia tietoja henkilön yksilöimiseksi, terveystietoja sekä tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä tai suuntautumisesta.

Rekisteröity: Henkilö jota henkilötieto koskee

Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä on toimija, joka määrittää yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarkoitukset ja tavat, jolla henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelijä: Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan sellaista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietojen käsittelijällä ei tarkoiteta rekisterinpitäjän (tai henkilötietojen käsittelijän) alaisuudessa työskenteleviä työntekijöitä, vaan henkilötietojen käsittelijä on tyypillisesti toinen organisaatio, joka suorittaa tietojenkäsittelypalveluita rekisterinpitäjän puolesta sopimuksen perusteella.
 

Keräämämme henkilötiedot  

Rekisteriin tallennetaan hoitosi ja asiointisi järjestämiseksi välttämättömät ja tarvittavat henkilötiedot

 • nimi ja yhteystiedot
 • henkilötunnus

Rekisteri sisältää hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot, kuten laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, ajanvarauspäiväkirjoja sekä muilta hoitolaitoksilta saatuja hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.
 

Asiakastietojen luovuttaminen muille rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille 

Terveyspalveluissa kerätyt potilastiedot on määritelty lainsäädännössä arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi. Potilastietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän ulkopuolelle muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille vain:

 • asiakkaan suostumuksella
 • lakiin perustuvaan oikeuden nojalla
 • tieteelliseen tutkimustyöhön sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti
 • sopimukseen perustuen palveluntuottajille
   

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Lääkelaitos ovat terveydenhuollon valtakunnallisista rekistereistä annetun lain (556/1989) mukaan oikeutettuja pitämään terveydenhuollon valtakunnallisia keskusrekistereitä ja saamaan terveydenhuollon laitoksilta asetuksella 774/1989 säädetyt tiedot.

Lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 mukaan lääkärin on tehtävä ilmoitus todetusta ammattitaudista / ilmoitus työstä johtuneesta sairaalloisesta tilasta Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.
 

Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Tietoja ei siirretä.
 

Tietojen käyttö ja suojaaminen 

Rekisterin käyttö perustuu potilaan/asiakkaan ja hoitavan henkilökunnan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen, jolloin tarvittaessa myös muissa kuntayhtymän terveydenhuollon yksiköissä syntyneet hoitotiedot ovat käytettävissä käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa.

Tietoja saavat käyttää vain hoitoon osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Muut ovat sivullisia potilaan tietoihin nähden eikä heillä ole oikeutta ilman potilaan kirjallista suostumusta saada tietoja käyttöönsä.

Toimintayksiköiden esimiehet määrittelevät käyttöoikeudet työntekijöille terveyspalveluiden rekistereihin. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

Tietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti.

Potilasrekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan. Sähköisten rekistereiden käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Sähköisesti ylläpidettäviin potilastietoihin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

Paperisia potilastietoja voidaan säilyttää hoitoyksikössä asiakkaan hoitosuhteen ajan potilaskertomuskansiossa valvonnan alaisena. Kun potilastietoa ei enää hoitoyksikössä tarvita, ne siirretään arkistoon.
 

Henkilötietojen säilyttäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella.
 

Henkilötietolähde 

 • rekisteröity (asiakas itse)
 • työnantaja
 • muut terveydenhuollon toimintayksiköt

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä