Vammaispalveluiden yhteystiedot Kajaani

Vam­mais­pal­ve­lun ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­den so­siaa­li­työn­te­ki­jät ja -oh­jaa­jat ta­voit­taa pu­he­li­mit­se pu­he­li­nai­ka­na ma - pe klo 9 - 10 vä­li­se­nä ai­ka­na. Pu­he­li­na­jan ul­ko­puo­li­nen ai­ka on va­rat­tu so­siaa­li­työn­te­ki­jöil­lä ja -oh­jaa­jil­la en­nal­ta so­vit­tu­ja asia­kas­käyn­te­jä ja mui­ta va­rauk­sia var­ten. So­siaa­li­työn­te­ki­jät ja -oh­jaa­jat ot­tavat yh­teyt­tä pu­he­li­na­jan ul­ko­puo­lel­la vas­taa­jaan jä­te­tyis­sä soit­to­pyyn­nöis­sä.

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Kajaani/länsi-etelä, Vuolijoki
Sosiaalityöntekijä Maarit Rautiainen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1742
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
maarit.rautiainen@kainuu.fi 
Länsi-etelä -alueelle kuuluvat Vuolijoen alue, kaupungissa Lönnrotinkadun länsipuoli ja Pohjolankadun eteläpuoli siten, että Huuhkajanvaara kuuluu tähän alueeseen kokonaan.

Kajaani/itä-pohjoinen-etelä
Sosiaalityöntekijä Hanna Karvinen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 723 9952
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
hanna.karvinen@kainuu.fi 
Itä-pohjoinen-etelä -alue rajautuu Vanhan viitostien-Lönnrotinkadun itäpuoleen Sotkamon rajalle asti siten, että etelässä Vimpeli-Hoikankangas ja pohjoisessa Takkaranta kuuluvat tähän alueeseen.

Kajaani/länsi-pohjoinen, Paltamo ja Ristijärvi
Sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1721
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
ulla.juntunen@kainuu.fi 
Länsi-pohjoinen alue rajautuu Lönnrotinkadun-Vanhan viitostien länsipuoleen ja Pohjolankadun pohjoispuoleen Kuluntalahdesta eteenpäin Paltamoon ja Ristijärvelle.

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Sanna Kemppainen / Asiakkaat A-La
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 714 5965
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
sanna.j.kemppainen@kainuu.fi

Sosiaaliohjaaja Pilvi Heikkinen / Asiakkaat Le-Ö
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1703
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
pilvi.heikkinen@kainuu.fi

Erityistä tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt ja yli 16-vuotiaat omaishoidon tuki                                                                                                                        Vs. sosiaalityöntekijä Merja Backman 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 715 7978
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
merja.backman@kainuu.fi

 

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut tulosyksikön lähiesimies

Vs. joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Tiina Kiiltomäki
Koskikatu 1, 2.krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kai­nuu
puh. 0400 197 235
tiina.kiiltomaki@kai­nuu.fi

 

Asiointi Kajaanin vammais- ja kehitysvammapalvelujen toimipisteeseen (Koskikatu 1, 2.krs) sovitaan aina ennalta ajanvarauksella sosiaalityöntekijältä tai –ohjaajalta tai muulta toimipisteen henkilökunnalta. Otathan ennalta yhteyttä henkilökuntaan joko puhelimitse tai ei kiireellisessä ajanvarauksessa Omasote –asiointipalvelun kautta. Alaovella on lukollinen postilaatikko, johon voi jättää postia vammais- ja kehitysvammapalvelujen henkilökunnalle.

Oma­so­te -asiointipal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin.

Lä­he­tä vies­ti vam­mais­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Lä­he­tä vies­ti ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te -asiointipal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.