Sisätautien poliklinikka

Toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisyyden kunnioittaminen, luotettavuus, vastuullisuus ja tasavertaisuus. Sisätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joka tuottaa sisätautien erikoisalojen avohoitopalveluja Kainuun väestölle ja varusmiehille Kainuun hallintomallin mukaisesti. Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä terveysasemilta, yksityissektorilta tai muista sairaanhoitolaitoksista. Sisätautien osastoilla tutkittujen ja hoidettujen potilaiden kontrollikäyntejä voidaan ohjata myös poliklinikalle. Sisätautien poliklinikka järjestää erikoissairaanhoidon etäpoliklinikkatoimintaa perusterveydenhuollon tiloissa Suomussalmella ja Kuhmossa. Tavoitteena on toimia konsultaatiopoliklinikkana, jolloin jatkohoito toteutetaan pääasiassa avosektorilla. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti joidenkin potilasryhmien hoito kuuluu pitempiaikaisesti erikoissairaanhoitoon.

Omasote on käytössä sisätautien poliklinikalla.

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/

Sisätautien poliklinikka on jaettu erikoispoliklinikoihin:
• sydäntautien poliklinikka
• reumasairauksien poliklinikka
• endokrinologian poliklinikka, mm. diabetes
• munuaissairauksien poliklinikka
• hematologian poliklinikka
• infektiosairauksien poliklinikka
• vatsatautien poliklinikka

Poliklinikalla korostuvat potilasohjaus ja yhteistoiminta potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien yksiköiden ja eri ammattiryhmien kanssa. Keskeistä on tiivis yhteistyö avoterveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Toi­min­nas­tam­me voit­te an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot:
Puh.        044 747 7920 ajanvarauksiin liittyvät asiat klo 9 - 12 välisenä aikana.
                044 797 4840 muissa asioissa klo 9 - 11 välisenä aikana.

Osoite:   
Kainuun keskussairaala, vanha sairaala
Sisätautien poliklinikka
Sotkamontie 13
87300   Kajaani