Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapian tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista ja ympäristön esteistä huolimatta. Kainuun alueella palvelut on kohdennettu alle kouluikäisiin lapsiin, yli 65-vuotiaisiin neurologisiin jatkokuntoutujiin sekä pienapuvälineitä tarvitseviin asiakkaisiin. Kajaanin seudun sairaalan kuntoutusyksikössä palvelut ovat kohdennettu aikuisneurologisiin kuntoutujiin.

Toimintaterapia lapsille

Lapsi voi hyötyä toimintaterapian arvioinnista, jos lapsella on pulmia arkipäivän toiminnoissa, kuten omatoimisuustaidoissa, ruokailuissa, leikkitaidoissa ja/tai kädentaidoissa tai lapsella on keskittymättömyyttä tai pulmia kaverisuhteissa.

Lasten toimintaterapiassa arvioidaan lapsen toimintakykyä arjessa ja arkipäivän toiminnoissa. Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yhteistyössä lapsen, vanhempien ja lähiympäristön kanssa tarvittavia tukitoimenpiteitä lapsen toimintakyvyn tukemiseksi. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi suositella lapselle jatkotutkimuksia. Toimintaterapeutti tekee tarpeen mukaan yhteistyötä lapsen vanhempien lisäksi päivähoidon, puheterapeutin, psykologin, perheneuvolan, lääkärin ja/tai fysioterapeutin kanssa.

Lasten toimintaterapia-arviointiin tullaan lähetteellä, jonka voi saada neuvolasta joko terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Käynnille kutsutaan joko puhelimitse tai kirjeellä. Uudet lapsiperheasiakkaat voivat etukäteen tulostaa ja täyttää taustatietokaavakkeen ensikäynnille:

Toimintaterapeuttisen arvioinnin ja kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Arvioinnissa menetelminä käytetään valmiuksia ja taitoja mittaavia toimintoja ja testejä. Kuntoutuksessa menetelminä käytetään esimerkiksi leikkejä, pelejä tai luovia toimintoja. Kuntoutus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä. Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta.

Toimintaterapia aikuisille

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on kohdennettu pienapuvälineitä ja ortooseja tarvitseville asiakkaille, yli 65-vuotiaille neurologisille kuntoutujille sekä kuntoutusyksikön kuntoutujille.

Toimintaterapeutti arvioi pienapuvälineiden ja yläraajan ortoosien tarvetta ja valmistaa tarvittavat ortoosit sekä ohjaa niiden käytön. Toimintaterapiaan tullaan usein terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksella, mutta asiakas itse tai hänen läheisensä voi myös olla yhteydessä sähköisesti OmaSoten kautta tai puhelimitse terapeuttiin. Alta voit katsoa oman kotikuntasi toimintaterapeutin yhteystiedot.

Kajaanin terveyskeskussairaalan vaativan kuntoutuksen osasto

Kajaanin terveyskeskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla aikuisneurologisten kuntoutujien kanssa pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja arjen toimintojen haasteisiin. Toimintaterapiassa harjoitellaan päivittäisiä toimintoja ja opetellaan uudenlaisia toimintatapoja muuttuneessa toimintakyvyssä.  Näitä toimintoja voivat olla esimerkiksi pukeutuminen ja ruoanlaitto.  Lisäksi toimintaterapiassa edistetään toimintavalmiuksia kuten hienomotoriikkaa ja hahmottamista.

 

Yh­teys­tie­dot

Otamme käyttöön takaisinsoittojärjestelmän 29.10.2020. Puhelinnumero on 044 797 4953 Takaisinsoittopalvelu on avoin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.30. Olemme teihin yhteydessä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Ka­jaa­ni, Pal­ta­mo ja Ris­ti­jär­vi
Käyn­tio­soi­te: Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
Las­ten toi­min­ta­te­ra­pia: Toi­min­ta­te­ra­peut­ti Kat­ja Man­ni­nen puh. 044 797 0680
Lasten toimintaterapia: Anna-Riikka Heikkinen puh. 044 479 6011
Pie­na­pu­vä­li­neet: Toi­min­ta­te­ra­peut­ti Jen­ni Har­ju puh. 044 797 4932

Sot­ka­mo
Käyn­tio­soi­te: Sot­ka­mon ter­vey­sa­se­ma, Kes­kus­ka­tu 9, 88600 Sot­ka­mo
Lasten toimintaterapia ja pienapuvälineet: Toi­min­ta­te­ra­peut­ti Me­ri Su­mi­loff puh. 044 797 4193

Kuh­mo
Käyn­tio­soi­te: Kuh­mon per­he­kes­kus, Kai­nuun­tie 89, 88900 Kuh­mo
Lasten toimintaterapiaan liittyvät asiat: yhteyshenkilö toimintaterapeutti Meri Sumiloff puh. 044 797 4193,

Pienapuväline- ja ortoosiasioissa yhteys tarvittaessa Kuhmon terveysaseman fysioterapiaan puh. 08 6156 5688 tai toimintaterapeutti Virpi Saarela puh. 044 797 4045, virpi.saarela@kainuu.fi

 

Suo­mus­sal­mi ja Hy­ryn­sal­mi
Käyn­tio­soi­te: Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­ma, Väls­kä­rin­ku­ja 2, 89600 Suo­mus­sal­mi
Lasten toimintaterapia ja pienapuvälineet: Toi­min­ta­te­ra­peut­ti Virpi Saarela puh. 044 797 4045

Ka­jaa­nin ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­to
Käyn­tio­soi­te: Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
Toi­min­ta­te­ra­peut­ti Jen­ni Har­ju puh. 044 797 4932
Toi­min­ta­te­ra­peut­ti Rai­ja Romp­pai­nen puh. 044 797 5215

Lisätietoa

Aivovammapotilaille tietoa ja tukea
Neuvoja, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa lapsille, nuorille ja heidän kasvattajilleen
Tulostettavia materiaaleja perhearkeen sekä tietoa keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteista, vinkkejä ja tukea
Nettiluentoja ja tietoa perhearjesta, vertaistukea ja asiantuntijatietoa
Tietoa kuvakommunikaatiosta esim. toiminnan ohjauksen tueksi, pelejä, materiaaleja
Maksuttomia oppimispelejä lapsille