Tietoa potilaan oikeuksista

Tietoa potilaan oikeuksista - julkaisu

Tähän julkaisuun on koottu keskeisiä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyviä asioita, jotka ovat nousseet esille potilasasiamiehen käytännön työssä. Julkaisun tarkoituksena on lisätä ja yhtenäistää niin henkilökunnan kuin myös potilaiden ja omaisten tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen.

Julkaisussa käsiteltyjä aihealueita ovat: hoidon järjestäminen, potilaan hoito, potilaan itsemääräämisoikeus, potilastiedot ja tietosuoja, menettelytavat ongelmatilanteissa ja sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa. Julkaisu on päivitetty 2015.

Julkaisu:

 

Potilaan oikeudet -esite (Valvira)

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita on annettava yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Esite:

Potilaan oikeudet

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista -esite (Valvira)

Esitteessä kerrotaan, milloin tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan, samoin potilaan oikeuksista hoidon yhteydessä. Se on tarkoitettu tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa oleville tai olleille. Myös potilaan omaisten on hyvä lukea esite.

Esite:

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista