Terveysasemat

Terveysasemien verkkosivujen käytettävyyskysely

Hei! OIemme kehittämässä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) verkkosivuja terveysasemien osalta entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että sivuilla vierailijat löytävät etsimänsä tiedon mahdollisimman helposti. Siksi meidän onkin tärkeää kuulla juuri Sinun näkemyksesi siitä, millaisena terveysasemien verkkosivut koetaan tällä hetkellä: mikä on hyvää, mikä huonoa, mitä voisimme kehittää ja miten. Kyselyyn vastaaminen on erittäin nopeaa (noin 1min) ja vastaaminen tapahtuu anonyymina. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. Kiitos vastauksestasi!

Kyselyyn pääset tästä 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vas­taa­not­to- ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­toi­min­nan pe­rus­teh­tä­vä­nä on tuot­taa Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la asu­vil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­man­sa ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut mu­kaan lu­kien en­nal­taeh­käi­se­vä työ. Ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­vas­taa­not­to­toi­min­ta, fy­sio­te­ra­peut­ti­set ja eri­tyis­te­ra­peut­ti­set kun­tou­tus­toi­met se­kä ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­ta­soi­nen sai­raa­la­hoi­to.

Vuo­des­ta 2014 läh­tien asia­kas on voinut valita kii­reet­tö­män hoi­don hoi­to­pai­kan eli ter­veys­kes­kuk­sen­sa mis­tä ta­han­sa Suo­men kun­nas­ta. Va­lin­ta tar­koit­taa si­tä, et­tä asia­kas saa va­li­tun kun­nan va­li­tul­ta ter­vey­sa­se­mal­ta kai­ken pe­rus­ter­vey­den­huol­lon. Ter­veys­kes­kuk­sen va­lin­nas­ta pi­tää il­moit­taa kir­jal­li­ses­ti se­kä asiak­kaan uu­del­le et­tä van­hal­le ter­vey­sa­se­mal­le. 

Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 
Asiakasmaksut 
Lomakkeet