Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TEI­DEN AU­KIO­LOA­JAT KEVÄÄLLÄ 2022

Kun­nis­sa ole­vil­le ikäih­mi­sil­le ja hei­dän omai­sil­leen tar­koi­te­tut oh­jaus- ja neu­von­ta­pis­teet toi­mi­vat il­man ajan­va­raus­ta.

Neu­von­ta­pis­tees­tä ei kui­ten­kaan voi tie­dus­tel­la lää­kä­riai­ko­ja ei­kä la­bo­ra­to­rion tut­ki­mus­ten tu­lok­sia.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den asia­ka­soh­jaa­jien neu­von­ta­pis­teet ovat avoin­na seu­raa­vi­na ajan­koh­ti­na.

 

HY­RYN­SAL­MEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lo, Las­ku­tie 1, Hy­ryn­sal­mi

kes­ki­viik­koi­sin 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5. klo 10.00 – 11.00

 

KA­JAA­NIN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lo (in­fo), Poh­jo­lan­ka­tu 13, Ka­jaa­ni

5.1. alkaen keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.00.

 

KUH­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Kuh­mon kir­jas­to, Pa­jak­ka­ka­tu 2, Kuh­mo

maa­nan­tai­sin 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. ja 30.5. klo 10.00 – 11.00

 

PAL­TA­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta (Ka­ner­va) Sai­raa­la­tie 7, Pal­ta­mo

maa­nan­tai­sin 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. ja 30.5. klo 10.00 – 11.00

 

RIS­TI­JÄR­VEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vo, Aho­lan­tie 25, Ris­ti­jär­vi

tors­tai­sin 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. klo 10.00 – 11.00

 

SOT­KA­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Tu­ri­na­tu­pa, Ak­ko­nie­men­tie 9, Sot­ka­mo

tors­tai­sin 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5.  klo 11.00 – 12.00  

 

SUO­MUS­SAL­MEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Suo­mus­sal­men kir­jas­to, Kian­non­ka­tu 31, Suo­mus­sal­mi

kes­ki­viik­koi­sin 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5. klo 12.00 – 13.00