Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotiloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Hoito tapahtuu hoidettavan omassa kodissa. Kainuun sotessa omaishoidon tukea alle 65-vuotiaiden kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden hoitoon haetaan vammaispalveluista. Ikäihmisten omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluista.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilön alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa ja muuta huolenpitoa. Toisena edellytyksenä on, että hoidettavan omainen tai muu hoidettavan läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla. Omaishoitajalle voidaan asettaa hänen terveyteensä ja toimintakykyynsä liittyviä vaatimuksia. Hoidettavan kodin tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla siellä annettavalle hoidolle sopiva sekä tuen myöntämisen on oltava hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuen laki turvaa hoitajalle vähintään kaksi vuorokautta lomaa kalenterikuukautta kohden. Omaishoidon vapaat järjestetään Kainuun sotessa siten, että paikkakunnalla käytetään ensisijaisesti omaishoidon sijaisomaisjärjestelmää, oman toiminnan yksikköä tai erityishuollon tilapäishoitoyksikköä. Mikäli em. vapaavaihtoehdoilla vapaata ei voida järjestää, vapaat järjestetään tilapäisessä perhehoidossa tai Kainuun soten hyväksymissä hoiva- ja asumispalveluyksiköissä palvelusetelillä. Omaishoitaja voi halutessaan vaihtaa vapaavuorokauden yhtä (1) vuorokautta lyhyempään vapaaseen ns. päiväsaikaan pidettävään vapaaseen, jolloin kuntayhtymä järjestää vapaan aikaisen hoidon palvelusetelillä kotiin annettavana palveluna.

Hyväksytyt palveluseteliyrittäjät löydät Kainuun soten internetsivuilta klikkaamalla linkkiä tai internetosoitteessa https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tukea haetaan täyttämällä omaishoidon tuen hakemuslomake ja toimittamalla se paikkakunnan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle. Hakemuslomakkeisiin pääset klikkaamalla linkkiä. Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien yhteystietoihin pääset klikkaamalla linkkiä.

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet sekä omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin myöntämisperusteet ja arvot vahvistaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus vuosittain ja tarvittaessa useammin. 

Fin­lex: La­ki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 9.12.2020 § 370 Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myön­tä­mis­pe­rusteet 1.1.2021 al­kaen, liite: 

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä.