Kuntayhtymän hallinto ja johto

Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtaja käyttää yhtymähallituksen puhevaltaa sekä edustaa yhtymähallitusta, ellei yhtymähallitus jonkin asian osalta toisin päätä.

Tulosalueet ja vastuuhenkilöt

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, hankintatoimen, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun. Hallinto-tulosalue vastaa kuntayhtymän johtamisesta, kehittämisestä ja suunnittelusta, yhteistyöstä kuntien ja sidosryhmien kanssa, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hankintatoimesta.
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033
Terveysjohtaja Susanna Halonen, puh. 044 797 0011
Pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655
Hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo, puh. 050 346 8833

Hyvinvointipalvelujen tulosalue vastaa lapsiperheiden sosiaalipalveluista, aikuissosiaalipalveluista ja vammaispalveluista.
Vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut, Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424

Ikäihmisten palvelujen tulosalue vastaa ikäihmisten osalta kotona asumista tukevista palveluista, ympärivuorokautisista hoiva- ja hoitokotipalveluista sekä palveluohjauksesta ja ostopalveluista.
Tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut, Eija Tolonen, puh. 044 710 1669

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue vastaa aikuisten somaattisesta erikoissairaanhoidosta, aikuisten mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoidosta, akuuttihoidon palveluista, diagnostisista ja hoidollisista tukipalveluista, kuntoutuspalveluista, lasten ja perheiden terveyspalveluista, suun terveydenhuollosta sekä terveyskeskuspalveluista. 
Terveysjohtaja Susanna Halonen, puh. 044 797 0011

Keskitetyt tukipalvelut -tulosalue vastaa talous- ja henkilöstöpalveluista, tietohallinnosta ja teknisistä palveluista, logistiikka- ja ravintopalveluista sekä asiakirjahallinto- ja neuvontapalveluista. Tulosalue voi tuottaa palveluita myös jäsenkunnille yhteistyösopimuksin.  
Hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006

Ympäristöterveydenhuollon tulosalue vastaa terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta.
Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830.

Kainuunmeren Työterveys Oy
Toimitusjohtaja Eija Alatalo, puh. 044 797 0603

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat, henkilöstön edustaja ja yhtymähallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja muodostavat kuntayhtymän johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea kuntayhtymän johtajaa ja tulosaluejohtajia toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Johtoryhmän kokoonpano:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto
Vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut, Anna-Liisa Kainulainen
Hallintojohtaja Anu Huttunen
Terveysjohtaja Susanna Halonen
Johtajaylilääkäri Ritva Kanervo
Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen
Tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut, Eija Tolonen
Toimitusjohtaja, Kainuunmeren Työterveys Oy, Eija Alatalo
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen/ varapuheenjohtaja Raili Myllylä
Henkilöstön edustaja Eija Karppinen

Kuntayhtymän laajennettuun johtoryhmään kuuluvat ym. lisäksi hallintoylihoitaja, henkilöstö-, kehittämis- ja talousjohtaja sekä  viestintäpäällikkö.

Hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo
Vs. talousjohtaja Eija Immonen
Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto
Viestintäpäällikkö Terho Pekkala
Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen
Henkilöstön edustaja Leila Koskensalmi