Huoli lapsesta

Las­ten­suo­je­lu­työs­sä kes­kei­se­nä pe­riaat­tee­na on lap­sen oi­keus kas­vuun, ke­hi­tyk­seen ja eri­tyi­seen suo­je­luun. Lap­sen ase­maa yh­teis­kun­nas­sa py­ri­tään pa­ran­ta­maan si­ten, et­tä lap­sen huol­ta­jia tue­taan hei­dän kas­va­tus­teh­tä­väs­sään ja et­tä lap­sen tar­peet ote­taan huo­mioon kai­kes­sa yh­teis­kun­nal­li­ses­sa toi­min­nas­sa.

Las­ten­suo­je­lun pal­ve­luis­sa tue­taan ja neu­vo­taan per­hei­tä eri­tyi­ses­ti per­he-elä­män haas­teis­sa. Yk­si­tyi­nen hen­ki­lö voi ot­taa yh­teyt­tä so­siaa­li­työn­te­ki­jään, kun on huo­lis­saan tie­tyn lap­sen tai per­heen ti­lan­tees­ta. Par­hai­siin tu­lok­siin pääs­tään, kun per­he it­se ot­taa riit­tä­vän ajois­sa yh­teyt­tä tar­vi­tes­saan apua ja tu­kea.