Nuorten päihde- ja riippuvuustyö (Polku -jalkautuva päihdetyöpari)

Mi­kä?

 • Mie­ti­tyt­tää­kö?

  • päih­tei­den käyt­tö

  • liial­li­nen pe­laa­mi­nen

  • me­dian­käy­tön hal­lit­se­mi­nen

 • POL­KU -jal­kau­tu­va päih­de­työ­pa­ri tar­joaa tu­kea päih­de- ja riip­pu­vuu­son­gel­miin mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Ke­nel­le?

 • Lap­sil­le, al­le 18-vuo­tial­le nuo­ril­le ja lap­si­per­heil­le yk­si­lö­ta­paa­mi­sia se­kä tar­peen­mu­kais­ta ryh­mä­toi­min­taa.

 • Teem­me mo­niam­ma­til­lis­ta yh­teis­työ­tä usei­den eri toi­mi­joi­den kans­sa. 

Mi­ten?

 • POL­KU -jal­kau­tu­va päih­de­työ­pa­ri liik­kuu asiak­kai­den luo Kai­nuun so­ten alueel­la.

 • Pelk­kä huo­len he­rää­mi­nen riit­tää yh­tey­de­no­ton syyk­si.

 • Ta­voi­tat mei­dät par­hai­ten pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai vaik­ka ve­täi­se­mäl­lä hi­has­ta. Li­säk­si Oma­so­tes­sa voit lä­het­tää meil­le vies­tiä.

Lä­he­tä vies­ti Pol­ku -jal­kau­tu­val­le päih­de­työ­pa­ril­le. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa.

Yh­teys­tie­dot

Piia Pik­ka­rai­nen 
sai­raan­hoi­ta­ja (AMK) 
piia.p.pik­ka­rai­nen@kai­nuu.fi 
puh. 044 703 4003 
 
Maria Hakkarainen 
so­sio­no­mi (AMK) 
mar­ia.hakkarai­nen@kai­nuu.fi 
puh. 044 797 5391