Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikalla tehdään tutkimuksia sekä ohjataan ja neuvotaan kaikissa kehitysvammaisuuteen liittyvissä asioissa. Kehitysvammapoliklinikan asiakkaaksi tullaan tavanomaisesti keskussairaalan siirtona kehitysvammadiagnoosin perusteella. Kehitysvammapoliklinikan henkilökuntana on moniammatillinen työryhmä.

Kehitysvammapoliklinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijään puh 044 797 4964. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan muihin kehitysvammapoliklinikan työryhmän jäseniin. Kehitysvammapoliklinikan palveluja annetaan kehitysvammaisille henkilöille, heidän perheilleen ja muille yhteistyötahoille. Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.

Kehitysvammapoliklinikan työryhmä suunnittelee yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä kanssa hoitoon, varhaiskuntoutukseen, opetukseen, työllistämiseen ja asumiseen liittyviä palveluja poliklinikkakäynnin yhteydessä. Poliklinikkakäynnit toteutetaan päiväkäynteinä. Käynnin perusteella kehitysvammaiselle henkilölle laaditaan kuntoutussuunnitelma ja kehitysvammalain mukainen erityishuolto–ohjelma.

Kuntoutussuunnitelma sisältää suositukset asiakkaan tarvitsemista palveluista, kuten opetuksesta, päivätoiminnoista, asumisesta ja kuntoutuksesta (esim. puhe-, fysio-, ratsastus-, musiikki-, toiminta- ja perheterapiasta). Kuntoutussuunnitelmaa voidaan myös käyttää muita palveluja ja etuuksia haettaessa.

Kehitysvammapoliklinikan työryhmän jäsenet tekevät koti-, päiväkoti-, koulu- ym. käyntejä ohjaten perheitä ja lähityöntekijöitä.
Lisäksi työryhmä toimii yhteistyössä mm. kehitysvammapalvelujen sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden, kehitysvammayksiköiden henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Työryhmä järjestää myös kysynnän mukaan koulutusta ja konsultaatiota kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville.

Kehitysvammapoliklinikan moniammatillisen työryhmän jäsenet ja yhteystiedot:

Ylilääkäri Merja Rauhala, soittopyynnöt sosiaalityöntekijän tai osastosihteerin kautta
Sosiaalityöntekijä Kaisa Kanniainen, gsm 044 797 4964               
Psykologi Laura Flöjt-Leinonen, gsm 044 715 6965                               
Puheterapeutti Tiia Kemppainen, gsm 044 715 6955                             
Fysioterapeutti Sari Lämsä, gsm 050 540 3846                           
Kuntoutusohjaaja, Miia Heikkinen, gsm 044 797 0518                           
Viittomakielen tulkki, Niina Sinokki, gsm 044 797 4776                          
Osastosihteeri, gsm 044 797 0519  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi                 

Kehitysvammapoliklinikan toimipiste
Sotkamontie 13, E-rakennus, ovi E1
87300 Kajaani

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Suo­mus­sal­men yh­teys­tie­dot.

Lähetä viesti kehitysvammapoliklinikalle. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.