Kainuun Omasote

Omasote uudistuu!

Kainuulaiset äänestivät Omasoten uudeksi ulkoasuksi sinisävyisen pohjan, jota kuvattiin selkeäksi, yksinkertaiseksi ja rauhalliseksi sekä kuvitukseltaan hyvin Kainuuseen sopivaksi. Uusi Omasote otetaan käyttään maaliskuussa 2021

 

Oma­so­te on Kai­nuun so­ten ja Kainuunmeren Työterveyden tar­joa­ma hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den pal­ve­lu­ka­na­va. Pal­ve­lun kaut­ta voit hoi­taa hy­vin­voin­tii­si ja ter­vey­tee­si liit­ty­viä kii­reet­tö­miä asioi­ta ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

La­bo­ra­to­rio­tulokset näkyvät Omasotessa lähes samanaikaisesti kuin ammattilaisilla. Omasoteen eivät siirry kaikki laboratoriotuloksen, vain ns. peruskokeiden tulokset. Saat herätteen tekstiviestillä tai sähköpostilla Omasoteen saapuneesta laboratoriotuloksesta, kun asetat herätteen Omasoten etusivulla. Kanta-palvelusta löydät kaikki laboratoriotulokset viimeistään kahden kuukauden sisällä tutkimuksesta. Tutkimus löytyy sen hoitokäynnin yhteydestä, jossa tutkimus on määrätty.

Ajanvarauksessa voit tarkistaa ja perua lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, terveysaseman ja hammashuollon lääkärin aikoja sekä tarkistaa, varata, siirtää ja perua terveysasemien, neuvolan ja kouluterveydenhuollon hoitajan aikoja. Löydät myös linkin laboratorioajanvaraukseen ja työterveyden asiakkaana Kainuunmeren työterveyden ajanvaraukseen.

Viestit Kainuun soten tai Kainuunmeren Työterveyden palveluihin kiireettömissä asioissa. Saat vastauksen 1-3 arkipäivän kuluessa. Saat herätteen tekstiviestillä tai sähköpostilla Omasoteen saapuneesta viestistä, kun asetat herätteen Omasoten etusivulla.

Terveysasemien Cha­t-palvelun kaut­ta yhteydenotto terveysasemalle sujuu nopeasti ja helposti. Cha­tin kaut­ta voit saa­da neu­von­taa ja oh­jaus­ta, ky­syä lääk­kei­siin ja hoi­don seu­ran­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta se­kä la­bo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta. Chat-pal­ve­lu on avoin­na ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na. Chat-vies­tii­si vas­taa ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­ja.

Kotiseurantoihin voit kirjata ko­to­na teh­ty­jä mit­taus­tu­lok­sia kuten paino, PEF-mittaukset, verensokeri ja verenpaine. Voit myös pitää päiväkirjaa ravinnosta, liikunnasta ja harjoituksista. Kotiseurannasta löytyy myös INR-mittaukset, jonka kautta hoitaja voi ilmoittaa Marevan lääkityksen annos-ohjeet ja jatkosuunnitelmat. Hoitava lääkärisi ja hoitajasi näkee tekemäsi merkinnät, kun olet antanut luvan Omasoten etusivun alaosassa. Voit merkitä kotiseurantoja myös kevyellä kirjautumisella valitsemalla Omasoten etusivulla salasanakäytön.

Lomakkeet ja kyselyt on mahdollista täyttää sähköisesti ja lähettää ne Kainuun soten ammattilaiselle. Löydät lähetetyt ja keskeneräisenä tallennetut lomakkeet ja kyselyt kohdasta Viestit.

Kainuunmeren Työterveyden asiakkaille palvelut löytyvät klikkaamalla Omasoten yläosan suosituimmista palveluista työterveyden logoa tai vasemman valikon alimmaista linkkiä.

Pal­ve­lun käyt­tö on mak­su­ton­ta, mut­ta se edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la (vah­va tun­nis­tau­tu­mi­nen). Voit käyt­tää joi­ta­kin Oma­so­ten pal­ve­lu­ja säh­kö­pos­tio­soi­te - sa­la­sa­na­pa­ril­la. Sa­la­sa­nan voit luo­da vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen pal­ve­lun etu­si­vul­la. La­bo­ra­to­rio­tu­los­ten kat­se­lu, vies­tin­tä ja ajan­va­raus vaa­ti­vat ai­na vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen.

Oma­so­teen pää­set täs­tä lin­kis­tä.

Ohjeita Omasoten käyttöön

Hoitotarvikkeiden tilaaminen Omasoten kautta