Influenssarokotukset

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set ovat jäl­leen ajan­koh­tai­sia. Jos kuu­lut ris­ki­ryh­mään, saat inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen mak­sut­ta. Sa­mal­la voit ro­kot­tau­tua oma­kus­tan­tei­ses­ti myös pneu­mo­kok­kia vas­taan. Influenssarokotukset alkavat marraskuussa 2020.

Ro­kot­tau­du inf­luens­saa vas­taan

Yli 65-vuo­tiail­la on suu­ri ris­ki sai­ras­tua va­ka­vaan inf­luens­saan. Sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä voi vä­hen­tää ro­kot­tau­tu­mal­la. Inf­luens­sa­ro­ko­te kuu­luu kan­sal­li­seen ro­ko­tu­soh­jel­maan. Saat ro­kot­teen ve­loi­tuk­set­ta, jos kuu­lut it­se tai lä­hei­se­si kuu­luu ris­ki­ryh­mään. Inf­luens­sa­ro­ko­tus on uu­sit­ta­va vuo­sit­tain.

Kuu­lut inf­luens­san osal­ta ris­ki­ryh­mään, jos

• olet yli 65-vuo­tias, tai

• si­nul­la on yleis­tä ter­vey­den­ti­laa alen­ta­va pit­käai­kais­sai­raus tai lää­ki­tys

Voit ro­kot­tau­tua myös pneu­mo­kok­ki­tau­te­ja vas­taan

Pneu­mo­kok­ki on mer­kit­tä­vä tau­di­nai­heut­ta­ja. Pneu­mo­kok­ki­bak­tee­ri le­viää pi­sa­ra­tar­tun­ta­na. Iän tai pe­rus­sai­rauk­sien­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­la on ko­hon­nut ris­ki sai­ras­tua va­ka­vaan pneu­mo­kok­ki­tau­tiin, ku­ten keuh­ko­kuu­mee­seen, ai­vo­kal­vo­tu­leh­duk­seen ja ve­ren­myr­ky­tyk­seen. Va­ka­via pneu­mo­kok­ki­tau­te­ja voi en­nal­taeh­käis­tä ro­kot­tau­tu­mal­la. Mui­ta suo­jau­tu­mis­kei­no­ja ovat kä­si­hy­gie­nia, ter­veel­li­set elin­ta­vat ja pe­rus­sai­rauk­sien hy­vä hoi­to. Ai­kui­sil­le riit­tää yk­si ker­ta­ro­ko­tus pneu­mo­kok­ki­kon­ju­gaat­ti­ro­kot­teel­la.
 

Voit hank­kia pneu­mo­kok­ki­ro­kot­teen suo­raan ap­tee­kis­ta­si

Kau­si-inf­luens­sa­jouk­ko­ro­ko­tus­ten ai­ka­na voit hank­kia oma­kus­tan­tei­sen pneu­mo­kok­ki­kon­ju­gaat­ti­ro­kot­teen suo­raan ap­tee­kis­ta Kai­nuun alueel­la. Ar­vioi yh­des­sä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen kans­sa ro­ko­tus­tar­pee­si ja ap­teek­ki hank­kii tar­vit­taes­sa ro­kot­tee­seen tar­vit­ta­van re­sep­tin 27.11.2020 saak­ka. Ro­kot­teen voit pis­tät­tää sa­mal­la, kun käyt kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tuk­ses­sa.

Jos olet kiin­nos­tu­nut pneu­mo­kok­ki­ro­ko­tuk­ses­ta, toi­mi näin:

1. Var­mis­ta Oma­kan­nas­ta, et­tä et ole jo ot­ta­nut pneu­mo­kok­ki­kon­ju­gaat­ti­ro­ko­tet­ta

2. Re­sep­tin ja oma­kus­tan­tei­sen ro­kot­teen saat Kai­nuun alueel­la suo­raan ap­tee­kis­ta­si

3. Ota hank­ki­ma­si ro­ko­te mu­kaan kau­si-inf­luens­sa­ro­kot­taut­tu­mi­seen

Lap­set ro­ko­te­taan ajan­va­rauk­sel­la neu­vo­las­sa

Inf­luens­sa­ro­ko­tus 6 kuu­kau­den–6 vuo­den ikäi­sil­le lap­sil­le. 24 kuu­kau­den–6 vuo­den ikäi­sil­le lap­sil­le voi­daan an­taa ne­nä­su­mu­te­ro­ko­te.

Mui­den ryh­mien ro­ko­tuk­set

Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon asiak­kai­ta pyy­de­tään va­raa­maan ai­ka omal­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta. Ko­ti­sai­raan­hoi­don pii­ris­sä ole­vat ro­ko­te­taan hoi­to­käyn­tien yh­tey­des­sä. Hen­ki­löt, joil­la on pe­rus­sai­rau­den vuok­si käyn­ti ter­vey­sa­se­mal­la mar­ras­kuun ai­ka­na saa­vat ro­kot­teen ky­sei­sel­lä käyn­nil­lä.

HUOM! Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mat voi­vat hank­kia oma­kus­tan­tei­sen inf­luens­sa­ro­kot­teen suo­raan

ap­tee­kis­ta Kai­nuun alueel­la. Ap­teek­ki hank­kii ro­kot­tee­seen tar­vit­ta­van re­sep­tin 27.11.2020 saak­ka.

KAU­SI-INF­LUENS­SA­RO­KO­TUS­TEN AJAN­KOH­DAT

Tu­le ro­ko­tuk­seen vain ter­vee­nä!

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­siin ai­ka va­rat­ta­vis­sa 20.10.2020 al­kaen.

Lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää, kos­ka näin hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Täs­tä syys­tä jouk­ko­ro­ko­tus­päi­vi­nä ra­joi­te­taan yh­tä ai­kaa odo­tus­ti­laan pää­se­vien mää­rää.

Va­rau­tu­kaa sii­hen, et­tä jou­dut­te odot­ta­maan ul­ko­na, kun­nes si­säl­lä va­pau­tuu ti­laa. Huo­leh­ti­kaa tur­va­vä­leis­tä ja hy­gie­niaoh­jeis­ta myös ul­ko­na. Pai­kan pääl­lä on kä­si­de­siä ja suu-ne­nä­suo­juk­sia.

Va­rat­kaa ro­ko­tus­päi­viin mu­kaan Ke­la-kort­ti ja pu­keu­tu­kaa niin, et­tä saat­te hel­pos­ti rii­sut­tua ol­ka­var­ren pal­jaak­si, kos­ka se no­peut­taa ro­ko­tus­toi­min­taa
 

AJAN­VA­RAUK­SEL­LA www.oma­so­te.kai­nuu.fi pal­ve­lun kaut­ta tai pu­he­li­mit­se klo 9-10
 

Hy­ryn­sal­mi, neu­vo­la  p. 044 797 0188

Ka­jaa­ni, neu­vo­la  p. 044 739 3097 tai 044 715 7166

Kuh­mo, neu­vo­la p. 08 6156 5707

Pal­ta­mo, neu­vo­la  p. 044 288 5217

Ris­ti­jär­vi, neu­vo­la p. 044 288 5218

Sot­ka­mo, neu­vo­la p. 08 6156 5053

Suo­mus­sal­mi, neu­vo­lap. 044 777 3098 tai 044 777 3038

IL­MAN AJAN­VA­RAUS­TA
 

HY­RYN­SAL­MI

Lii­kun­ta­hal­li Ki­sa­la, Kos­ki­tie 2

ti 17.11.2020 klo 8.30 - 15.30

pe 20.11.2020 klo 8.30 - 15.30

KA­JAA­NI

Pää­ter­vey­sa­se­ma, Sa­ta­ma­ka­tu 2A

16.11. – 27.11.2020

ma, to, pe klo 8.30 - 15.30

ti, ke klo 8.30 - 17.30

Vuo­li­joen ter­vey­sa­se­ma, Pa­pin­tie 2

ma 16.11.2020 klo 8.30 -15.30

ma 23.11.2020 klo 8.30 -15.30

KUH­MO

Kuh­mon Op­pi­mis­kes­kus, Pii­lo­lan­tie 47

16.- 20.11.2020

ma-pe klo 8.30- 15.30

PAL­TA­MO

Pal­ta­mon Per­he­kes­kus, Neu­vo­la, Sal­me­lan­ku­ja 2B

ti 17.11.2020 klo 8.30 - 16.30

ti 24.11.2020 klo 8.30 - 15.30

ti 1.12.2020 klo 8.30 - 15.30

RIS­TI­JÄR­VI

Ris­ti­jär­ven Pal­ve­lu­kes­kus, Sau­kon­tie 2-4

to 19.11.2020 klo 8.30 -15.00

to 26.11.2020 klo 8.30 - 15.00

SOT­KA­MO

Sot­ka­mon ter­vey­sa­se­ma, Kes­kus­ka­tu 9, si­sään käyn­ti Per­he­kes­kuk­sen oves­ta

16.11. - 20.11.2020

ma - pe klo 8.30 -15.30                                                                            

SUO­MUS­SAL­MI

Suo­mus­sal­men neu­vo­la, Väls­kä­rin­ku­ja 1, si­sään käyn­ti Pe­rus­tur­va­pal­ve­lu­jen oves­ta

16.11.- 20.11.2020

ma-pe klo 8.30 -15.30

Il­man ajan­va­raus­ta ole­vien inf­luens­sa­ro­ko­tus­päi­vien jäl­keen ajan­va­raus www.oma­so­te.kai­nuu.fi pal­ve­lun kaut­ta.

Yh­teis­työs­sä: Kai­nuun so­te, hen­gi­tys­liit­to ja Pfi­zer