Influenssarokotukset

Influenssarokotukset jatkuvat vuoden 2022 alussa  riskiryhmille 

Ro­ko­tus tar­jo­taan ve­loi­tuk­set­ta seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­vil­le:

 • So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon se­kä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­tö
 • Lap­set (6 kk–6 v)
 • Ras­kaa­na ole­vat nai­set
 • Kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet
 • Sai­rau­den tai hoi­don vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat
 • Va­rus­mies­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­vat
 • Va­ka­val­le inf­luens­sal­le eri­tyi­sen alt­tii­den lä­hi­pii­ri (sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­va tai tois­tu­vas­ti lä­hi­kon­tak­tis­sa ole­va hen­ki­lö)

Neu­vo­lan asiak­kaat ro­ko­te­taan neu­vo­la­käyn­nin yh­tey­des­sä. Kou­lu- ja opis­ke­lu-ter­vey­den­huol­lon asiak­kai­ta pyy­de­tään va­raa­maan ai­ka omal­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta. Ko­ti­sai­raan­hoi­don pii­ris­sä ole­vat ro­ko­te­taan hoi­to­käyn­tien yh­tey­des­sä.

Influenssarokotukset annetaan seuraavilla koronarokotuspisteillä, joiden aukioloajat voi tarkistaa koronainfon sivulta

 • Prisma, Kajaani
 • Kaukametsän opisto (Koskikatu 2–4) ilman ajanvarausta
 • Paltamo, neu­vo­la (Sal­me­lan­ku­ja 2B)
 • Hy­ryn­sal­mi, ter­vey­sa­se­ma (Ki­viön­tie 11)
 • Kuh­mo, Op­pi­mis­kes­kus (Pii­lo­lan­tie 47)
 • Sot­ka­mo, ter­vey­sa­se­ma (Kes­kus­ka­tu 9, si­sään Per­he­kes­kuk­sen oves­ta)        
 • Suo­mus­sal­mi, terveysasema 

Ro­ko­tus­suo­jaa suo­si­tel­laan kai­kil­le

Ro­ko­tus­suo­ja va­ka­via tau­te­ja vas­taan on suo­si­tel­ta­vaa kai­kil­le. Kai­nuus­sa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mat voi­vat hank­kia oma­kus­tan­tei­sen inf­luens­sa­ro­kot­teen (edellyttää reseptiä). Ro­kot­teen voi pis­tät­tää käy­mäl­lä ro­ko­tus­pis­teil­lä il­moi­tet­tui­na ro­ko­tus­päi­vi­nä.

Kai­nuun so­ten kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä voi ot­taa myös ko­ro­na­ro­kot­teen ja ro­kot­tau­tua myös pneu­mo­kok­kia vas­taan.

Pi­sa­ra­tar­tun­ta­na le­viä­vä pneu­mo­kok­ki­bak­tee­ri voi ai­heut­taa ikään­ty­neil­le tai pe­rus­sai­rail­le va­ka­via oi­rei­ta, ku­ten keuh­ko­kuu­meen, ai­vo­kal­vo­tu­leh­duk­sen tai ve­ren­myr­ky­tyk­seen. Oma­kus­tan­tei­sen pneu­mo­kok­ki­ro­kot­teen saa pyytämällä lääkäriltä reseptin ja hankkimalla sen apteekista. 

Pneu­mo­kok­ki­ro­ko­te an­taa eli­ni­käi­sen suo­jan, jo­ten en­nen ro­ko­tus­ta on hy­vä tar­kis­taa, et­tei ole aiem­min saa­nut ro­ko­tus­ta pneu­mo­kok­kia vas­taan.

Ro­kot­teet ovat tur­val­li­sia ja te­hok­kai­ta

Kau­si-inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta on käy­tet­ty pit­kään ja nii­den te­ho ja toi­min­ta tun­ne­taan hy­vin. Ro­kot­tee­seen va­li­taan inf­luens­sa­kan­nat vuo­sit­tain tut­ki­mus­tie­don pe­rus­teel­la. Ro­kot­teet ei­vät si­säl­lä elä­viä vi­ruk­sia, ei­vät­kä ne voi ai­heut­taa inf­luens­saa. Ro­kot­teet ovat tur­val­li­sia, mut­ta kai­kil­la ro­kot­teil­la voi ol­la hait­ta­vai­ku­tuk­sia, ku­ten ohi­me­ne­vää pis­tos­koh­dan aris­tus­ta tai pu­noi­tus­ta.  

Li­sä­tie­to­ja ro­ko­tuk­sis­ta saa verk­ko-osoit­tees­ta thl.fi