Hoitotarvikejakelu

Kajaanin, Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen hoitotarvikkeet

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­sesi noin 1-2 viik­koa ai­kai­sem­min ensisijaisesti Omasoten kautta ja toissijaisesti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja to–pe
klo 8–10. Kes­ki­viik­koi­sin ei ole pu­he­lin­pal­ve­luai­kaa. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, hoitotarvikejakelusta soitetaan sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Kainuun sotessa käytössä olevassa Omasotessa on tilausta helpottava sähköinen lomake, jonka kautta tilaus ohjautuu suoraan hoitotarvikejakeluun.
Löydät lomakkeen Omasotesta -> Lomakkeet ja kyselyt, Terveyspalvelut osiosta. Omasoteen pääset tämän linkin kautta omasote.kainuu.fi

En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa Vuolijoen, Hy­ryn­sal­men, Pal­ta­mon, Sot­ka­mon, Kuh­mon, Ris­ti­jär­ven ja Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­mien po­ti­las­toi­mis­tois­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8–15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit). Huom! Vuolijoen ja Suomussalmen potilastoimisto avoinna perjantaisin 8–14.

Kajaanin hoitotarviketilausten nouto tapahtuu hoitotarvikejakelun noutolokerikosta, joka sijaitsee Uuden sairaalan pääaulassa, puuportaiden yhteydessä. 
Sisäänkäynti pääovesta F1. Pääovi on avoinna arkisin klo 6–20 ja viikonloppuisin klo 7–20. Infosta voi tarvittaessa kysyä neuvoa noutolokerikon käytössä.

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat mm. dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja avan­ne­tuot­teet, tra­keos­to­mia­tuot­teet, dia­lyy­si­tuot­teet, suo­li­huuh­te­lu­tuot­teet ja ruo­kin­ta­let­kut. Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja.

Hoi­to­tar­vik­kei­den ti­laa­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Kai­nuun so­tes­sa käy­tös­sä ole­vaan Oma­so­teen tu­lee ti­laus­ta hel­pot­ta­va lo­ma­ke, jon­ka kaut­ta ti­laus oh­jau­tuu hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun. Il­moi­ta, ha­luat­ko käyt­tää Omas­o­te-lo­ma­ket­ta asioi­des­sa­si hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun kans­sa. 

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun ke­hit­tä­mi­sen ta­voit­tee­na on maa­kun­nal­li­nen yh­te­näis­tä­mi­nen.

Kaik­ki hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­set kä­si­tel­lään Ka­jaa­nis­sa, hoi­to­tar­vik­keet pa­ka­taan ja toi­mi­te­taan asiak­kaan omal­le ter­vey­sa­se­mal­le nou­det­ta­vak­si. 

Hoi­to­tar­vik­kei­ta lä­he­te­tään myös Pos­ti Oy:n ja­ke­lun kaut­ta suo­raan asiak­kail­le ko­tiin tai lä­him­pään pa­ket­tiau­to­maat­tiin niin so­vit­taes­sa.

Apu­vä­li­ne­pal­ve­lu toi­mii ter­vey­sa­se­mien fy­sio­te­ra­pian ti­lois­sa.
Li­sä­tie­toa: Apu­vä­li­nei­den lai­nauk­sen pai­kat ja yh­teys­tie­dot.