Hoitotarvikejakelu

Kajaanin, Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen hoitotarvikkeet

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­sesi noin 1-2 viik­koa ai­kai­sem­min ensisijaisesti Omasoten kautta ja toissijaisesti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja to–pe
klo 8–10. Kes­ki­viik­koi­sin ei ole pu­he­lin­pal­ve­luai­kaa. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, hoitotarvikejakelusta soitetaan sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Kainuun sotessa käytössä olevassa Omasotessa on tilausta helpottava sähköinen lomake, jonka kautta tilaus ohjautuu suoraan hoitotarvikejakeluun.
Löydät lomakkeen Omasotesta -> Lomakkeet ja kyselyt, Terveyspalvelut osiosta. Omasoteen pääset tämän linkin kautta omasote.kainuu.fi

En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa Vuolijoen, Hy­ryn­sal­men, Pal­ta­mon, Sot­ka­mon, Kuh­mon, Ris­ti­jär­ven ja Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­mien po­ti­las­toi­mis­tois­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8-15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit). Huom! Vuolijoen ja Suomussalmen potilastoimisto avoinna perjantaisin 8-14.

Kajaanin hoitotarviketilausten nouto tapahtuu hoitotarvikejakelun noutolokerosta, joka sijaitsee Uuden sairaalan pääoven F1 tuulikaapissa. 
Uuden sairaalan pääovi on avoinna arkisin klo 6-20 ja viikonloppuisin klo 7-20. Infossa on työntekijä arkisin klo 16.00 saakka. Häneltä voi tarvittaessa kysyä apua noutolokerikon käytössä.

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat mm. dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja avan­ne­tuot­teet, tra­keos­to­mia­tuot­teet, dia­lyy­si­tuot­teet, suo­li­huuh­te­lu­tuot­teet ja ruo­kin­ta­let­kut. Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja.

Hoi­to­tar­vik­kei­den ti­laa­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Kai­nuun so­tes­sa käy­tös­sä ole­vaan Oma­so­teen tu­lee ti­laus­ta hel­pot­ta­va lo­ma­ke, jon­ka kaut­ta ti­laus oh­jau­tuu hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun. Il­moi­ta, ha­luat­ko käyt­tää Omas­o­te-lo­ma­ket­ta asioi­des­sa­si hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun kans­sa. 

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun ke­hit­tä­mi­sen ta­voit­tee­na on maa­kun­nal­li­nen yh­te­näis­tä­mi­nen.

Kaik­ki hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­set kä­si­tel­lään Ka­jaa­nis­sa, hoi­to­tar­vik­keet pa­ka­taan ja toi­mi­te­taan asiak­kaan omal­le ter­vey­sa­se­mal­le nou­det­ta­vak­si. 

Hoi­to­tar­vik­kei­ta lä­he­te­tään myös Pos­ti Oy:n ja­ke­lun kaut­ta suo­raan asiak­kail­le ko­tiin tai lä­him­pään pa­ket­tiau­to­maat­tiin niin so­vit­taes­sa.

Apu­vä­li­ne­pal­ve­lu toi­mii ter­vey­sa­se­mien fy­sio­te­ra­pian ti­lois­sa.
Li­sä­tie­toa: Apu­vä­li­nei­den lai­nauk­sen pai­kat ja yh­teys­tie­dot.