Asiakkaan ja potilaan valinnanvapaus

Potilaan oikeus valita hoitopaikkansa on laajentunut

Suomalaisten oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa on laajentunut vuoden 2014 alusta. 

Valinnanvapaus koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellisissä päivystystapauksissa avun saa aina lähimmästä päivystyspisteestä.

Terveyskeskuksen/-aseman valinta

Vuodesta 2014 lähtien asiakas voi valita kiireettömän hoidon hoitopaikan eli terveyskeskuksensa mistä tahansa Suomen kunnasta. Valinta tarkoittaa sitä, että asiakas saa valitun kunnan valitulta terveysasemalta kaiken perusterveydenhuollon. Perusterveydenhuolto sisältää muun muassa terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan sekä hammaslääkärin ja hammashoitajan palvelut, neuvolan ja terveystarkastukset, kuntoutuksen ja kotisairaanhoidon. Eri palveluja ei voi valita eri terveyskeskuksista. 

Terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä asiakkaan uudelle että vanhalle terveysasemalle. Ilmoitus terveysaseman valinnasta on tehtävä kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä.

Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Jos asiakas käyttää asuinkuntansa terveyskeskusta, mitään valintaa ei luonnollisesti tarvitse tehdä.

Ilmoitus kiireettömän hoidon tilapäisestä tarpeesta kakkospaikkakunnalla

Saat hoitosuunnitelmasi mukaista hoitoa toisella paikkakunnalla (esim. verenohennus- ja reumapotilaiden kontrollikäynnit, luunmurtumien kontrollit ja lääkepistokset), kun teet kirjallisen ilmoituksen tilapäisen hoidon tarpeesta kahtena kappaleena sekä kakkospaikkakunnan terveysasemalle että kotikunnan terveysasemalle.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä erikoislääkärin tutkimusta tai hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairastapauksessa jokainen saa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Lähettävä lääkäri päättää potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, lääkäri voi kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin tai hoitoon periaatteessa mihin tahansa kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikköön Suomessa.

Lääkäri ja potilas päättävät yhdessä, mihin sairaalaan potilas lähetetään. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Potilasta ei yleensä lähetetä yliopistosairaalaan, jos hoito ei edellytä yliopistollisen sairaalan asiantuntemusta. Sairaaloilla voi olla myös työnjakoon liittyviä sopimuksia, jotka vaikuttavat potilaiden hoitopaikkaan.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.
Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Mahdollisuus hakeutua hoitoon ulkomaille

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu kotimaassa terveydenhuoltolakiin. EU:n potilasdirektiivin mukaan EU:n kansalaiset voivat vuoden 2014 alusta lähtien hakeutua hoitoon myös ulkomaille. Potilaalla on oikeus saada hoitoa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin hän saisi vastaavaa hoitoa kotimaassaan. Potilasdirektiivin mukaista hoitoa korvataan samoin periaattein kuin sairausvakuutus (Kela) korvaa hoidosta Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa. Hoidon kustannukset ja kunkin maat käytännöt esimerkiksi hoitovirheiden kohdalla on hyvä selvittää etukäteen.

Lisätietoja:
Hoitopaikanvalinta.fi
Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Kysymyksiä ja vastauksia valinnanvapaudesta:
Valinnan vapaus ja palvelujen saatavuus, THL
Terveydenhuoltolaki 
Potilasdirektiivin esittely